Hoppa till innehåll

Södra Finlands temavecka: Kommunikationsanvisningar för stödmottagare under programperioden 2021–2027

Utgivningsdatum 23.11.2022 8.00
Pressmeddelande
Nainen sormet pystyssä.

Kommunikation är en viktig del av genomförandet av projekt, och det lönar sig att satsa på kommunikationen. Det lönar sig att berätta om projektens erfarenheter och resultat på ett så omfattande, öppet och intressant sätt som möjligt i olika kanaler. Målet är att sprida god praxis och öka projektverksamhetens synlighet. Genom kommunikation strävar man också efter att inspirera projektens mål- och intressentgrupper att delta i projektet.

Kommunikation och information är också en skyldighet för varje projekt och en förutsättning för offentlig finansiering – stödmottagarna ska lyfta fram det stöd som fås från fonderna. 

 

Här finns de kommunikationsrelaterade skyldigheter som ska fullgöras i alla strukturfondsprojekt: 

När projektet inleds ska man publicera en beskrivning av projektet och dess mål och resultat på stödmottagarens officiella webbplats eller konton på sociala medier (om sådana finns). I beskrivningen ska man berätta om det finansieringsstöd som fås från Europeiska unionen. 

 • Stödmottagarna inom utvecklingsprojekt och små investeringsprojekt ska också anslå en affisch om projektet i storlek A3 som informerar om projektet och framhäver det stöd som fås från fonden. Åtminstone en affisch eller en motsvarande elektronisk skärm ska sättas upp på en plats som är tydligt synlig för allmänheten. Denna plats kan till exempel vara entrén till projektgenomförarens lokaler eller annan motsvarande plats som allmänheten har tillgång till.
   
 • När det gäller stora ERUF- och ESF+-investeringsprojekt ska man informera om dessa med en skylt som sätts upp på en plats som är tydligt synlig för allmänheten. Detta krav gäller ERUF-investeringsprojekt med totala kostnader på över 500 000 euro och ESF+-investeringsprojekt med totala kostnader som överstiger 100 000 euro. Skylten ska sättas upp på en synlig plats genast när man börjar genomföra en fysisk investering eller installera anordningar.
   
 • När det är fråga om projekt av strategisk betydelse eller projekt med totala kostnader på över tio miljoner euro, ska stödmottagarna anordna ett kommunikationsevenemang eller en kommunikationsverksamhet som kommissionen och den förvaltande myndigheten också deltar i.
   
 • Att projektet fått stöd ska visas synligt i alla kommunikationsmaterial och dokument i anslutning till genomförandet av projektet som är avsedda för allmänheten eller deltagarna.
  Europeiska unionens emblem (EU-flaggan) ska användas i all kommunikation och alla kommunikationskanaler inom projektet. 

  I Finland används under programperioden 2021–2027 ett nytt emblem med texten ”Finansieras av Europeiska unionen” eller ”Medfinansieras av Europeiska unionen”. De logotyper för olika fonder som användes under programperioden 2014–2020 får således inte längre användas. Förutom EU:s emblem får inga andra visuella identifikationer eller logotyper användas för att dra uppmärksamheten till EU-stödet


Emblemet ska visas på ett tydligt sätt i all kommunikation. Om andra logotyper visas tillsammans med EU:s emblem, ska emblemet vara minst lika stort som den största av de andra logotyperna med tanke på emblemets höjd eller bredd.

Under programperioden 2021–2027 fäster man särskild uppmärksamhet vid kommunikationen inom projekten, och om man låter bli att fullgöra sina skyldigheter kring synlighet, kan detta också ha konsekvenser för det stödbelopp som beviljats projektet. De finansierande myndigheterna följer projektens kommunikation under hela projektet. Om det upptäcks brister i fullgörandet av de kommunikationsrelaterade skyldigheterna, ber myndigheten stödmottagaren att åtgärda saken så snabbt som möjligt. Om korrigerande åtgärder inte har införts trots begäran, kan högst tre procent av det beviljade stödet dras tillbaka. 

Om stödmottagarnas skyldigheter i fråga om kommunikation föreskrivs i artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060.  Som stöd för kommunikationen har Europeiska kommissionen upprättat anvisningar för kommunikation där man på sidorna 25–26 beskriver stödmottagarnas uppgifter enligt förordningen ovan.  Det lönar sig att läsa anvisningarna för kommunikation – där finns bland annat goda exempel på hur man i praktiken kan fullgöra kommunikationsrelaterade skyldigheter till exempel på projektets sidor på sociala medier.


Södra Finland