Hyppää sisältöön

Pohjois-Suomen REACT-EU ESR-hankkeilla vahvistetaan digiosaamista ja yritysten kilpailu- ja muutoskykyä haastavassa toimintaympäristössä

Julkaisuajankohta 10.11.2022 10.48
Tiedote
Juoksija hyppää rotkon yli auringon ruskossa.

REACT-EU -ohjelmanmuutos Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaan tehtiin koronapandemian vaikutusten korjaamiseksi vuosille 2021–2023. REACT-EU -hankkeissa painotetaan digitalisaatiota, palautumiskykyä tukevaa elpymistä ja vihreää taloutta.

Ohjelman ESR-teemoina ovat digitaalisten taitojen parantaminen sekä yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen. Hankkeisiin osallistuneiden kyky hyödyntää digitaalisia palveluja ja omia digitaalisia taitoja parantavat mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille sekä pärjätä työelämässä ja opinnoissa. Lisäksi tavoitteena on edistää yritysten kyvykkyyttä sopeutua, mukautua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita ja ennakoimattomia muutoksia. Ohessa esimerkkejä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa rahoitetuista hankkeista:

Digiosaamisella työelämään (sytyke.fi)

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä hanke, jossa parannetaan työttömien työnhakijoiden sekä tukea tarvitsevien opiskelijoiden digitaalisia taitoja, tehdään realistisia jatkosuunnitelmia sekä ennaltaehkäistään digipelaamiseen liittyviä ongelmia. Hankkeessa kehitetään alueen oppilaitosten ja Sytykkeen työpajan välinen yhteistyömalli sekä työelämän tarpeita ja työelämäyhteyksiä tukeva digipaja. Osallistuja saa tarvitsemaansa lisäosaamista, mikä auttaa häntä jatkossa työllistymään, suorittamaan opintoja tai käyttämään oppimaansa arjessa ja työelämässä. Hankkeen toteuttajia ovat Hengitysliitto ry sekä Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

ViVa – vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä (vastuullisuusvalmennus.fi)

Hankkeessa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla mikroyritysten yritysvastuullisuusosaamisen valmennus, jolla parannetaan yrittäjien kykyä vastata tulevaisuudessa toimintaympäristön muutoksiin sekä asiakkaiden vaatimuksiin. ViVa vastaa tarpeeseen arvioida ja kehittää mikroyritysten vastuullisuuden nykytilaa. Tavoitteena on saada vastuullisuus myös osaksi mikroyritysten suunnitelmallista kehittämistä ja markkinointia. Hanke tarjoaa nopeaa ja käytännönläheistä valmennusta mikroyritysten vastuullisuusosaamisen lisäämiseksi ja sen hyödyntämiseksi yrityksen toiminnassa. Valmennus sisältää myös vertaisverkostotoimintaa sekä vierailuja suurempiin yrityksiin, joissa vastuullisuustyötä on jo tehty. Hankkeen valmennusta ovat toteuttamassa alueen tutkimuslaitokset (MicroENTRE ja Centria), mutta mukana ovat myös alueen yrityspalveluita tarjoavat toimijat NIHAK ja Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus, joilla on kontaktit ja tuntemus alueen yrityksiin. Osana hankkeen toteutusta vastuullisuusosaamista saadaan vietyä NIHAK:n ja Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen perustoimintaan. 

EtEne – etänä enemmän osallisuutta ja ohjausta (lapinrotko.fi)

Lappiin kohdistuvan hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden vertaisohjaajien digitaalisia- ja etäohjaustaitoja sekä vertaisohjauksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Tavoitteena on vertaisohjaajien kouluttajien ja ohjattavien opiskelijoiden digitaitojen kehittyminen sekä lisääntynyt tietämys digitaalisista alustoista ja työvälineistä sekä niiden hyödyntämisestä erilaisissa ympäristöissä. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jossa vertaisohjaus on tasa-arvoista ja saavutettavaa lähi- ja etäopiskelijoille, huomioiden myös esteettömyysnäkökulmat. Vertaisohjaajien ja ohjattavien digitaitojen kehittyessä valmius toimia joustavammin ja monipuolisemmin digitalisoituvan opiskelu- ja ohjausympäristön muutoksissa kasvaa. Lisäksi hankkeen aikana vertaisohjaajille karttuu kokemustietoa siitä, miten digitaalisesti tuetun vertaisohjauksen keinoin voi tukea yhteisöjen kehitystä. Hankkeen toteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta.

Yhdessä kohti Kainuun matkailun tulevaisuutta (kao.fi)

Kainuussa toteutetaan parhaillaan hanketta, jossa vahvistetaan pienten ja keskisuurten matkailuyritysten digitaitoja sekä muun muassa vastuullisuus-, laatu- ja markkinointiosaamista. Yritysten ja Kainuun matkailualueiden yhteistyötä tiivistetään niin alueellisissa kuin valtakunnallisissa verkostoissa. Lisäksi edistetään yritysten siirtymistä kestävään matkailuun, joka lisää yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä Kainuun elinvoimaisuutta. Toimenpiteillä tuetaan myös Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutumista. Hankeen toteuttaja on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos KAO.

Käynnissä on edelleen jatkuva haku Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-ohjelmasta Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla REACT-EU -erillisohjelmassa sekä Lapissa ja Kainuussa toimintalinjoissa 3–5. Hakemuksia voi jättää vielä 15.11.2022 ja 13.12.2022 mennessä.
​​​​​​​​​​​​​​Tarkemmat hakuohjeet (rakennerahastot.fi)

Tiedote on osa Pohjois-Suomen maakuntien sijoituksia aluekehittämiseen -tiedotesarjaa, jolla nostamme esiin alueen hankerahoitusten tuloksia.

Pohjois-Suomi Valtakunnallinen