Hyppää sisältöön

Pohjois-Suomen maakuntaliittojen JTF-rahoitus avaa tietä vihreälle siirtymälle

Julkaisuajankohta 17.3.2023 15.32
Tiedote

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaan. JTF on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomessa rahoitusta voidaan hyödyntää alueilla, joilla vähennetään turpeen energiakäyttöä ja vauhditetaan vihreää siirtymää. Tähän alueeseen kuuluvat kaikki Pohjois-Suomen maakunnat.

Rahastosta myönnetään tukea hankkeisiin, jotka monipuolistavat alueiden elinkeinoelämää ja jotka minimoivat vähähiilisen siirtymän haittavaikutuksia. Tukea haetaan EURA2021-järjestelmän kautta ja tavoitteena on avata haut huhtikuussa 2023. Viralliset hakuilmoitukset julkaistaan rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa. 

Maakuntien liittojen tukemat kohteet 

 

Maakuntien liitoilta voi hakea tukea erilaisiin kehittämishankkeisiin. Hakijoita voivat olla esimerkiksi kunnat ja muut julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Maakuntien liittojen jakama tuki ei ole yritysten haettavissa. Yritystukia jakavat ELY-keskukset. 

 

Tukea on jaossa kolmeen eri tarkoitukseen: Alueellisiin kehittämishankkeisiin, OKM:n toimialan mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä kuntien perusrakenteen investointeihin.  

 

Alueelliset kehittämishankkeet 
 

Rahoitus on tarkoitettu hankkeisiin, jotka tuottavat ratkaisuja alueen elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin, kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön kehittämiseen sekä muihin kehittämishankkeisiin maakuntaohjelmien toteuttamiseksi. 
 

Maakuntien liitot eivät voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kehittämis- ja investointihankkeet 

 

Rahoitus on suunnattu opetus- ja kulttuuriministeriön alan hanketoimintaan eli tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä tutkimusympäristöille. Etusijalla ovat hankkeet, joiden avulla monipuolistetaan ja vahvistetaan aluetaloutta. 
Hakijoina voivat toimia erilaiset TKI-organisaatiot, kuten yliopistot. 

 

Kuntien perusrakenteen investoinnit 

 

JTF:stä tuetaan kuntia tai kuntayhtymiä, kun ne haluavat perustaa puu-, bio- ja kiertotalousterminaaleja, joissa varastoidaan ja käsitellään materiaalia. Tällaisia ovat esimerkiksi puu- ja biomassan varastointiin ja hakettamiseen tarkoitetut terminaalialueet, jotka parantavat haketoimitusten varmuutta ja polttoaineiden laatua sekä tehostavat kuljetusten ja haketuksen logistiikkaa. 
​​​​​​​

Kuntahankkeena toteutettavien terminaalien on oltava kaikkien, ei vain yksittäisen yrityksen käytettävissä. 

 

Esimerkkejä mahdollisesti tuettavista kehityshankkeista 

 

JTF-rahoitus soveltuu hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, joiden keskiössä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tai sen kehittäminen. Kaikissa toimenpiteissä on huomioitava maakunnan siirtymäsuunnitelman painotukset. Toimenpiteet eivät saa myöskään aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle. 

 

Tukea voi kohdentaa esimerkiksi energiamuotoja kehittävään TKI-toimintaan. Tuettavia energiamuotoja ovat muun muassa geoterminen energia, aurinko- ja tuulienergia, hukkalämpö, vihreä vetytalous ja biokaasu. Tukea ei voi kuitenkaan saada energialaitosten rakentamiseen. 

Tukea voi saada myös elinkeinoelämän tai yritystoiminnan kehittämiseen. Näitä ovat esimerkiksi omistajanvaihdoksia edistävät kehittämishankkeet, yritysverkostojen kehittäminen ja yrityskiihdyttämöjen jahautomojen toiminta, joka tukee yritysten kasvua ja uudistumista. 

 

JTF-rahastosta tuetaan myös kiertotaloutta ja sivuvirtojen hyödyntämisen ratkaisuja. Tukea voi saada materiaali- ja energiasivuvirtojen hyödyntämiseen liittyvien ratkaisujen kehittämiseen. Biotaloudessa kehittämisen kohteina voivat olla esimerkiksi toimenpiteet fossiilisen raaka-aineen korvaamiseksi tai biotalouden konseptit. Tuettavia toteutustapoja ovat esimerkiksi selvitykset, yhteistyöverkostot, kokeilut, demonstrointi, pilotointi, teknologian siirto ja digitalisaation hyödyntäminen. 

 

 

Lisätietoja: 

 

Kainuun liitto 

EU-koordinaattori Heikki Immonen, 044 7974 273, [email protected]  

 

Keski-Pohjanmaan liitto 

Kehittämispäällikkö Ville Honkala, 040 138 9058, [email protected] 

 

Lapin liitto 

Aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen, 040 526 5104, olli.pohjonen@lapinliitto.fi 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, 050 4333 951, heikki.ojala@pohjois-pohjanmaa.fi 

 

Euroopan komissio on 16.12.2022 hyväksynyt oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Euroopan unioni on perustanut rahaston lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia jäsenalueilla. Tavoitteeseen pyritään tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, ja edistämällä tasapainoista sosioekonomista siirtymää. 

Pohjois-Suomi