Hyppää sisältöön

Interreg Europe -ohjelman 2021–2027 toinen hakukierros käynnistyy 15.3.2023

Julkaisuajankohta 16.3.2023 14.43
Tiedote
EU-lippu

Interreg Europe -ohjelma on osa koheesiopolitikkaa, jolla tasataan alueiden kehittyneisyyden ja elämänlaadun eroja. Suurin osa koheesiopolitiikan varoista käytetään alueellisilla ja kansallisilla tasoilla. Samalla myös rajat ylittävän yhteistyön kautta voidaan edistää alueiden kehittämistä ja parantaa elämänlaatua.

Interreg Europe -ohjelmalla tuetaan kokemusten vaihtoa ja siirtoa, innovatiivisia lähestymistapoja sekä julkisen sektorin viranomaisten ja muiden asiaosaisten organisaatioiden valmiuksien kehittämistä ja lisäämistä. Tavoitteena on alueellisen kehittämisen politiikkavälineiden toimeenpanemien toimien tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantaminen. Rahoitettavissa yhteistyöhankkeissa kerätään yhteen eri puolilta ohjelma-aluetta valitun teeman kannalta relevantteja organisaatioita, joilla on kokemusta ja osaamista valittuun politiikkavälineeseen liittyen.

Politiikkavälineet voivat liittyä mihin tahansa politikkaan, strategiaan tai julkisen viranomaisen laatimaan lakiin tai säädökseen, joiden avulla edistetään alueiden kehittämistä. EU:n alue- ja rakennepolitiikka-ohjelmien lisäksi politiikkavälineet voivat käsittää myös strategioita tai lainsäädäntökehikon, esimerkkinä alueellisen älykkään erikoistumisen ’SMART’-strategiat. Niiden tulee kuitenkin olla julkisten viranomaisten laatimia ja toimeenpanemia. Eri organisaation sisäiset asiakirjat eivät lähtökohtaisesti täytä ohjelman mukaista politiikkavälineen määritelmää.

Ohjelman teemat, joita politiikkavälineet koskisivat, kattavat laajasti koheesiopolitiikalla edistettäviä aluekehittämisen eri osa-alueita. Ydinajatuksena on, että politiikkavälineiden paremman hallinnoinnin kautta lisätään niin EU-osarahoitteisten kuin kansallistenkin investointien ja toimenpiteiden alueellista ja paikallista tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Ohjelma kattaa koko EU:n alueen mukaan lukien saaristo- ja merentakaiset alueet. Ohjelmaan voivat osallistua myös organisaatiot Norjasta ja Sveitsistä. On huomioitava, että hankkeisiin osallistuvia partnereita tulee olla eri puolilta EU:n aluetta (partnerit kaikilta neljältä maantieteelliseltä alueelta) EU:n Euroopan aluekehitysrahaston tukiosuus hankkeille on 80% (julkiset viranomaiset) tai 70% (yksityiset voittoa tuottamattomat organisaatiot). Tästä ja ohjelman toisesta hakukierroksesta löytyy lisätietoa englanniksi netistä (osoite jäljempänä).

Ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden kolmen ensimmäisen vuoden ns. ydinvaihe käsittää kokemusten vaihdon ja siirron osallistuvien partnereiden kesken. Toisessa vuoden mittaisessa ns. seurantavaiheessa keskitytään yhteistyön tulosten ja vaikutusten seurantaan. Hankkeiden tulisi esimerkiksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien kohdalla tavoitella toimeenpanon tehostamista ja tuloksellisuuden parantamista hankkeessa mukana olevien partnereiden kanssa yhteistyön ja kokemusten kautta opittujen uusien toimintatapojen ja ideoiden avulla.

Ohjelman hanke-ehdotusten toinen hakukierros käynnistyy 15. maaliskuuta ja päättyy 9. kesäkuuta klo 13 Suomen aikaa (klo 12 CET).

Lisätietoa Interreg Europe -ohjelman 2021–2027 toisesta hakukierroksesta on saatavilla seuraavasta nettiosoitteesta:

https://interregeurope.eu/next-call-for-projects

Lisätietoja:

Pasi Rantahalvari, TEM, [email protected]
Annukka Mäkinen, Kuntaliitto, [email protected]