Hoppa till innehåll

Den andra ansökningsomgången för programmet Interreg Europe 2021–2027 inleds den 15 mars 2023

Utgivningsdatum 16.3.2023 14.43 | Publicerad på svenska 17.3.2023 kl. 12.39
Pressmeddelande
EU-lippu

Programmet Interreg Europe är en del av sammanhållningspolitiken som jämnar ut skillnaderna mellan regionernas utveckling och livskvalitet. Största delen av sammanhållningspolitikens medel används på regionala och nationella nivåer. Samtidigt kan man också genom gränsöverskridande samarbete främja regionutvecklingen och förbättra livskvaliteten.

Programmet Interreg Europe stöder utbyte och överföring av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt samt utveckling och utökning av beredskapen hos offentliga sektorn och andra berörda organisationer. Målet är att förbättra effektiviteten och resultaten i de åtgärder som genomförs av de politiska instrumenten för regional utveckling. I de samarbetsprojekt som finansieras samlas sådana organisationer från olika delar av programområdet som är relevanta med tanke på valt tema och som har erfarenhet och kompetens i anslutning till det valda politiska instrumentet.

De politiska instrumenten kan hänföra sig till vilken som helst politik, strategi eller lag eller författning som utarbetats av en offentlig myndighet som främjar regionutvecklingen. Utöver EU:s regional- och strukturpolitiska program kan de politiska instrumenten också omfatta strategier eller en lagstiftningsram, till exempel smart strategier för regional smart specialisering. De ska dock utarbetas och verkställas av offentliga myndigheter. I princip uppfyller inte olika organisationers interna handlingar definitionen av politiskt instrument enligt programmet. 

De teman i programmet som de politiska instrumenten gäller täcker extensivt de olika delområden inom regionutvecklingen som främjas genom sammanhållningspolitiken. Den centrala tanken är att man genom bättre förvaltning av politiska instrument ökar den regionala och lokala effektiviteten och uppnådda resultat av såväl EU-medfinansierade som nationella investeringar och åtgärder.

Programmet omfattar hela EU-området inklusive skärgårds- och utomeuropeiska områden. Organisationer från Norge och Schweiz kan också delta i programmet. Det bör noteras att de partner som deltar i projekten ska vara från olika delar av EU (partner från alla fyra geografiska områden). Europeiska regionala utvecklingsfondens EU-stödandel av projekten är 80 procent (offentliga myndigheter) eller 70 procent (privata icke-vinstbringande organisationer). Mer information om detta och programmets andra ansökningsomgång finns på engelska på webben (adressen finns nedan).

Den s.k. kärnfasen under de tre första åren i de projekt som finansieras genom programmet omfattar utbyte och överföring av erfarenheter mellan de deltagande partnerna. Under den andra s.k. uppföljningsfasen, som pågår i ett år, koncentrerar man sig på att följa upp samarbetets resultat och effekter. Projekten ska till exempel i fråga om EU:s regional- och strukturpolitiska program sträva efter att effektivisera genomförandet och förbättra resultaten med hjälp av nya verksamhetssätt och idéer som man har lärt sig genom samarbete och erfarenheter med de partner som deltar i projektet.

Programmets andra ansökningsomgång för projektförslag inleds den 15 mars och avslutas den 9 juni kl. 13 finsk tid (kl. 12 CET).

Mer information om den andra ansökningsomgången för programmet Interreg Europe 2021–2027 finns på webbadressen:

https://interregeurope.eu/next-call-for-projects

Ytterligare information:

Pasi Rantahalvari, arbets- och näringsministeriet, [email protected]
Annukka Mäkinen, Kommunförbundet, [email protected]