Hyppää sisältöön

Euroopan sosiaalirahasto koulutuspolkujen mahdollistajana Pohjois-Suomessa

Julkaisuajankohta 11.11.2022 8.34
Tiedote
Kädessä loistavan lampun taustalla värivaloja tummalla taustalla.

Koulutus ja osaaminen ovat Euroopan sosiaalirahaston keskeisiä teemoja, joilla lisätään mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, kohennetaan työvoiman osaamista, ammattitaitoa ja pätevyyttä sekä edistetään joustavia koulutuspolkuja. Tavoitteena on mahdollistaa työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta kohderyhmille.

Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauden 2014-2020 hankkeilla on kehitetty työelämän osaamistarpeisiin koulutusta, opinto- ja tutkintopolkuja sekä henkilöiden koulutus- ja työuriin liittyviä siirtymävaiheita. Ohessa esimerkkejä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa rahoitetuista koulutukseen, ammattitaitoon ja oppimiseen liittyvistä ESR -hankkeista:

CREATO – Luovasta osaamisesta kasvua ja voimaa liiketoimintaan (oamk.fi)

Hankkeen tavoitteena oli luovan talouden ammattialojen osaamisen ja ammattitaidon parantaminen sekä koulutuksen kehittäminen työelämän vaatimukset huomioiden. Hankkeen aikana järjestettiin koulutuksia, työpajoja ja seminaareja. Koulutuksissa hyödynnettiin ammattikorkeakoulun toimintaympäristöjä, kuten BusinessOulun Business Kitchen -ympäristöä ja liiketalouden palvelumuotoilun tilaa. Hankkeella edistettiin oppilaitosten ja yritysten välistä verkostoitumista sekä parannettiin koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Opettajat pääsivät päivittämään osaamistaan yhdessä alan yritysten kanssa. Hankkeen koulutusaiheet nähtiin osallistujapalautteen mukaan hyödyllisinä ja ajankohtaisina niin opettajien kuin yritysten näkökulmasta. Saatuja kokemuksia ja tuloksia on voitu hyödyntää hankkeen jälkeen myös luovien alojen tarpeisiin vastaavien monimuoto-opintojen suunnittelussa. Hankkeen toteuttaja oli Oulun ammattikorkeakoulu.

#Hyvinvoiva amis. Peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa (redu.fi) 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää lappilaisten nuorten siirtymiä peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään sekä nuorten kiinnittymistä opintojen jälkeen työelämään. #Valmennus-pilotin avulla tuettiin nuorten ammatillisiin opintoihin kiinnittymistä moniammatillisella ja ennaltaehkäisevällä otteella. Pilotista tehtiin mallinnusvideo hyvien käytänteiden jakamiseksi. #Asuntola-pilotissa vahvistettiin tiedonsiirtoon, yhteistyöhön ja työnjakoon liittyviä asioita eri toimijoiden kanssa, kehitettiin yhteistyötä huoltajien kanssa, vahvistettiin asuntolan turvallisuutta ja ennen kaikkea tuettiin ennaltaehkäisevällä otteella opiskelijoiden asumista ja asuntolan yhteisöllisyyttä. #Työpajat-pilotissa järjestettiin eri teemaisia tapahtumia opiskelijoille sekä työpajoja ammatillisesta koulutuksesta 9.-luokkalaisille. Hankkeen kansainvälisenä yhteistyönä kehitettiin verkkotyökalu tukemaan nuoria heidän pohtiessaan omia tulevaisuuden valintojaan. Hankkeen toteuttaja oli Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU.

Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa – DIGIOS (sote.kainuu.fi)

Hankkeen kokonaistavoitteena oli varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten työntekijöille siten, että sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat pitkäaikaissairaat aikuiset asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut entistä asiakaslähtöisemmin, sujuvammin, vaikuttavammin ja tehokkaammin. Hankkeessa edistettiin kolmen toimijan yhteistyönä eli korkea-asteen oppilaitoksen (KAMK), toisen asteen oppilaitoksen (KAO) ja suurimman työnantajan (Kainuun sote) kesken digitalisaation hyödyntämistä ja käyttöönottoa koulutuksessa ja työelämässä. Hankkeessa luotiin soten digitalisaatioon liittyvä koulutuspolku toiselta asteelta korkea-asteelle, kehitettiin oppimisympäristöjä ja opetushenkilöstön osaamista, koulutusten sisältöjä sekä otettiin muun muassa Kainuun sotessa käyttöön chat-palvelu. Hankkeessa toteutui oppilaitosten ja työelämän välinen yhteistyö, joka juurtui monella tasolla perusorganisaatioiden toimintoihin hankkeen jälkeen. Oppimisympäristöön ja koulutuspolkuun on tutustuttu ympäri Suomen ja kansainvälisten vieraiden toimesta. Hankkeessa myös yhdistyi poikkialainen yhteistyö soten ja tietojärjestelmien kesken. Hankkeen hyödyt näkyvät suoraan myös niin opiskelijoille kuin soten asiakkaille. Hankkeen toteuttajia olivat Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Kainuun Ammattiopisto ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Valtakunnallinen hanke: Lukion työelämäkumppanit (koulutustakuu.fi)

Hankkeen lähtökohtana oli edistää sujuvampaa ja nopeampaa siirtymistä lukio-opinnoista jatko-opintoihin ja työmarkkinoille. Työ- ja elinkeinoelämän muutosten lukiokoulutukselle asettamiin haasteisiin vastattiin rakentamalla työelämäkumppanuusverkostoja sekä kehittämällä, kokeilemalla ja ottamalla käyttöön uusia lukion, työelämän ja korkeakoulujen välisiä yhteistyömalleja. Hanke onnistui tulosten juurruttamisessa ja siihen kiinnitettiin huomiota alusta lähtien: Työelämä- ja korkeakouluyhteistyön hyvät käytännöt kuvattiin osaksi lukioiden uusia opetussuunnitelmia ja ne tehtiin näkyväksi opiskelijoille, vietiin osaksi seuraavan lukuvuoden opintojaksoja ja varattiin niiden toteuttamiseksi tarvittavat resurssit, päivitettiin työelämä- ja korkeakouluyhteistyön strategiat sekä sovittiin yhteistyön vastuuhenkilöistä tai -tiimeistä resursseineen. Tuloksena syntyneet hyvät lukion, työelämän ja korkeakoulujen yhteistyön käytännöt kuvattiin sähköiseen Lukion työelämä- ja korkeakouluyhteistyön parhaat palat -julkaisuun ja -verkkosivustolle. Hankkeen toteuttajia olivat Turun kaupunki, Porin kaupunki, Vaasan kaupunki, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Tiedote on osa Pohjois-Suomen maakuntien sijoituksia aluekehittämiseen -tiedotesarjaa, jolla nostamme esiin alueen hankerahoitusten tuloksia.

Pohjois-Suomi Valtakunnallinen