Hyppää sisältöön

Enemmän hyvää innovaatioista!

Julkaisuajankohta 4.11.2022 14.52
Tiedote

Vihreä siirtymä, väestörakenteen muutokset, digitalisaatio ja koronakriisi muuttavat työelämää, koulutusta ja sosiaalipalveluja. Uudenlaiset haasteet vaativat uudenlaisia ratkaisuja. EU:n komissio on tunnistanut sosiaalisten innovaatioiden merkityksen tulevaisuuden haasteiden ratkaisuissa.

Jäsenvaltiot ovat monikansallisten konsortioiden puitteissa keväästä 2021 lähtien valmistelleet kansallisia sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia. Osaamiskeskusten avulla pyritään paitsi lisäämään EU-rahoituksella syntyneiden innovaatioiden määrää, myös edistämään niiden leviävyyttä sekä vaikuttavuutta ja ylipäätään nostamaan sosiaalisten innovaatioiden merkitystä. Kansallisia osaamiskeskuksia tullaan tukemaan koko EU:n kattavan tukirakenteen voimin.

Suomessa sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusvalmistelujen käynnistysvaiheen vastuutahona on toiminut työ- ja elinkeinoministeriössä toimiva EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomainen. Demos Helsinki on tukenut työ- ja elinkeinoministeriötä osaamiskeskuksen suunnittelussa, edellytysten kartoittamisessa ja tarvittavien valmiuksien hahmottamisessa.

Demos Helsinki on tuottanut käynnistysvaiheen kattavan loppuraportin, jossa kerrotaan prosessin edistymisestä sekä muotoillaan lähtökohtia ja kulmakiviä Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskukselle. Raportissa kuvailtu toimintamalli on suositus, jota hyödynnetään sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen jatkosvalmistelussa.

Raportin keskeisiä päätelmiä:

  • Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää systeemistä muutosta. Yksi haasteista on olemassa olevien rakenteiden ja prosessien tuominen yhteen yli siilojen. Suomessa tarvitaan yhteistä vertaisoppimisen tilaa sekä hyvien ideoiden kannattelemista.
  • Ehdotetun toimintamallin lähtökohtana on sosiaalisten innovaatioiden vaikuttavuuden kasvattaminen siten, että vahvistetaan ekosysteemiä. Osaamiskeskus toimii verkostomaisesti yhdistäen kansallisen tason ja alueellisen läheisyyden. 
  • Toimintamalli rakentuu kolmesta alueesta:
    1. Tieto: Tietoisuuden lisääminen siitä, mikä toimii ja on vaikuttavaa.
    2. Osaaminen: Innovaatiokehittäjien, rahoittajien ja käyttöönottajien kykyjen ja toimijuuden vahvistaminen yhteisössä sekä yhteisen suunnan rakentaminen.
    3. Vaikuttaminen: Sosiaalisten innovaatioiden tunnistaminen osaksi ratkaisuja yhteiskunnan viheliäisiin ongelmiin. Osaamiskeskuksen on tärkeä tehdä yhteistyötä olemassa olevien toimijoiden, sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää kehittämistyötä tekevien tahojen kanssa. 

Suomessa on jo nykyisellään lukuisia sosiaalisten innovaatioiden kehittäjiä tukevia rakenteita. Tästä syystä on muodostunut tarve kokonaiskuvan piirtäjälle. Kokonaiskuvan koordinointi edellyttää ennakoivaa vuorovaikutusta muiden tahojen kanssa jo ennen osaamiskeskuksen toiminnan käynnistymistä. Keskinäinen asiantuntemuksen, tiedon ja muun tuen hyödyntäminen tuo vaikuttavuutta niin osaamiskeskuksen kuin muiden innovaatioita työstävien tahojen työhön.  

Lue raportti: Enemmän hyvää innovaatioista!