Hoppa till innehåll

Mer nytta av innovationer!

Utgivningsdatum 4.11.2022 14.52
Pressmeddelande

Den gröna omställningen, förändringarna i befolkningsstrukturen, digitaliseringen och coronakrisen förändrar arbetslivet, utbildningen och socialservicen. Nya utmaningar kräver nya slags lösningar. Europeiska kommissionen har identifierat betydelsen av sociala innovationer när det gäller att lösa framtida utmaningar.

Medlemsstaterna har inom ramen för multinationella konsortier sedan våren 2021 berett nationella kompetenscentrum för sociala innovationer. Syftet med kompetenscentren är förutom att öka antalet EU-finansierade innovationer också att främja deras spridning och genomslag och att över huvud taget framhäva betydelsen av sociala innovationer. De nationella kompetenscentren kommer att få stöd ur en EU-omfattande stödstruktur.

Den förvaltande myndigheten för EU:s regional- och strukturpolitiska program vid arbets- och näringsministeriet har ansvarat för beredningen av Finlands kompetenscentrum för sociala innovationer i inledningsskedet. Demos Helsinki har stött arbets- och näringsministeriet i arbetet med att planera kompetenscentret, kartlägga förutsättningarna att inrätta centret och skapa en uppfattning om vilka färdigheter som behövs.

Demos Helsinki har också sammanställt en slutrapport om inledningsskedet. I rapporten redogörs det för hur processen framskridit och vilka som är utgångspunkterna och hörnstenarna för Finlands kompetenscentrum för sociala innovationer. Den verksamhetsmodell som beskrivs i rapporten är en rekommendation som kommer att utnyttjas i den fortsatta beredningen av kompetenscentret för sociala innovationer.

De viktigaste slutsatserna i rapporten är följande:

  • Det behövs en systemisk förändring för att lösa komplexa samhällsproblem. En utmaning är att sammanföra befintliga strukturer och processer över gränserna. I Finland behövs ett gemensamt utrymme för kollegialt lärande och stöd till goda idéer.
  • Utgångspunkten för den föreslagna verksamhetsmodellen är att öka de sociala innovationernas genomslag så att ekosystemet stärks. Kompetenscentret är nätverksbaserat och kombinerar en nationell dimension med regional närhet.
  • Verksamhetsmodellen omfattar följande tre områden:
    1. Kunskap: Att öka medvetenheten om vad som fungerar och vad som har effekt.

    2. Kunnande: Att stärka innovationsutvecklarnas, finansiärernas och användarnas förmåga och aktiva roll i gemenskapen och ta fram gemensamma riktlinjer.

    3. Inflytande: Att identifiera sociala innovationer som ett led i lösningarna på svåra samhällsproblem. Det är viktigt att kompetenscentret samarbetar med befintliga aktörer som arbetar med utveckling av sociala innovationer.

I Finland finns redan i nuläget ett stort antal strukturer som stöder dem som utvecklar sociala innovationer. Därför har det uppstått ett behov av någon som skapar en helhetsbild. Samordningen av helhetsbilden förutsätter föregripande växelverkan med andra aktörer redan innan kompetenscentret inleder sin verksamhet. Ömsesidigt utnyttjande av sakkunskap, information och annat stöd ger genomslag med tanke på både kompetenscentrets och andra innovationsutvecklares arbete.

Läs Läs rapporten (på finska): Mer nytta av innovationer!