Valtakunnalliset teemat

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR+) rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa.

Valtakunnallisiin teemoihin varataan EAKR:n kokonaisrahoituksesta enintään 6 % ja ESR+:sta enintään 20 %. Valtakunnallisten teemojen välittävinä toimieliminä toimivat rakennerahastotehtäviä hoitavat ELY-keskukset.

EAKR:n valtakunnallisesta rahoituksesta puolet käytetään TEM:n ja OKM:n yhteistyössä valmistelemaan teemaan ”Innovaatio- ja osaamisverkostot”. Loppuosa EAKR-rahoituksesta käytetään ympäristöministeriön valmistelemiin teemoihin ”Energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen”, ”Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen” ja ”Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta”. ​​​​​

ESR+:n valtakunnallisia teemoja on valmisteltu poikkihallinnollisesti kolmen toteuttajaministeriön eli TEM:n, OKM:n ja STM:n yhteistyönä.

ESR+:n työllisyyttä tukevissa teemoissa korostuvat ajankohtaiset asiat, kuten työmarkkinoiden kohtaanto, osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantaminen, yhteiskunnallinen yrittäjyys, työelämän kehittäminen sekä maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen.

Osaamisen teemaan sisältyy laajoina kehittämiskokonaisuuksina mm. jatkuvan oppimisen sekä luovien alojen innovointiosaamisen vahvistamisen valtakunnalliset teemat. 

Osallisuutta tukevaan teemaan sisältyy mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä: ”Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen”, ”Vaikeasti työllistyvien tukeminen”, ”Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta” sekä ”Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021–2027”.

Hakuajat