Hyppää sisältöön

VÄLKKY-hankkeesta työkaluja matkailuyritysten kestävään kehitykseen

Julkaisuajankohta 2.12.2022 9.42
Tiedote
Kuva: Lapin materiaalipankki

Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa (VÄLKKY) -hanke auttoi Lapin matkailualueita ja yrityksiä löytämään ja ottamaan käyttöön tehokkaita toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Hanke kehitti keinoja, joilla matkailuyritykset voivat ehkäistä luontokatoa ja toteuttaa kiertotaloutta kumppanuudessa julkisen sektorin, muiden matkailualueiden ja yritysten kanssa.

 

Tavoitteena kestävä matkailuelinkeino

Kansainvälisesti Lappi profiloituu kestävän arktisen luonto- ja elämysmatkailun kohteena. Kestävän ja vastuullisen matkailun kehittäminen on suuressa roolissa myös Lapin matkailustrategiassa. VÄLKKY-hankkeen yleisenä tavoitteena oli vähähiilinen sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävä matkailuelinkeino. Hankkeen teemoina olivat energiaratkaisut, kierrätys ja jätehuolto, lähiruoka, sekä vähähiilisyyden ja kestävyyden mittarit.

Hankkeen tavoitteena oli: 
-    tuottaa selvitys matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista elinkaariajattelun näkökulmasta
-    ottaa pysyvään käyttöön erilaisia mittareita alueiden hiilijalanjäljen/ilmastollisen kestävyyden  mittaamiseen ja seurata kehitystä niiden avulla 
-    pienentää matkailukeskusten hiilijalanjälkeä aluekohtaisilla toimenpiteillä
-    parantaa matkailuyritysten ja matkailualueiden ympäristö-osaamista, energiatehokkuutta ja materiaalitehokkuutta
-    kehittää yritysten, kuntien ja matkailualueiden yhteistyönä toimivia toimintamalleja, ratkaisuja ja työkaluja  kierrätykseen, jätehuoltoon ja vähähiiliseen matkailuun
-    lisätä matkailuelinkeinon kilpailukykyä viestimällä tehokkaasti kestävän kehityksen tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista

 

Yrityksille tietoa ja mittareita hiilijalanjäljen seurantaan

Hankkeessa selvitettiin keinoja mitata vähähiilisyyttä ja ekologista kestävyyttä yritys-, kunta- tai matkailukeskustasolla. Lisäksiin tehtiin mittauksia sekä kehitettiin kestävyysindikaattoreita. Hanke tarjosi yrityksille tietoa, työkaluja ja mittareita oman hiilijalanjälkensä seuraamiseen. Mittauksen ja indikaattorien kehittämistä tehtiin tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Hankkeessa selvitettiin, miten Lapissa voidaan kehittää matkailun jätehuoltoa sekä tehostaa lajittelua ja kierrätystä uusilla toimintamalleilla. Lisäksi selvitettiin eri sektoreiden yhteistyömahdollisuuksia erityisesti biojätteen ja muovin osalta. Lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksia tarkasteltiin sekä matkailijoiden että matkailuyritysten näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa edistettiin yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä jaettiin hyviä käytäntöjä kestävyyteen liittyen. 


Mittarit ja indikaattorit tuovat tietopohjaa

Hanke selvitti eri työkaluja hiilijalanjäljen mittaamiseen yritys- ja matkailualuetasolla. Selvityksen tuloksena päädyttiin kehittämään yhdessä Helsingin kaupungin 6-aika Carbon Neutral Tourism (CNT)-hankkeen kanssa selainpohjaista, ilmaista, GHG-protokollan mukaista hiilijalanjälkilaskuria, joka tuottaa tietoa myös alueen päästöjen seurantaan. Hanke järjesti laskurista esittelytilaisuuksia sekä koulutuksia hiilijalanjäljen laskemisesta laskurilla. Laskurissa oli hankkeen lopussa yhteensä 283 rekisteröitynyttä yritystä ja se siirrettiin valtakunnalliseen käyttöön ja jatkokehitettäväksi Business Finlandille. Hankkeessa myös pilotoitiin hiilijalanjäljen aluelaskennan mallia, laskurin toimivuutta aluelaskennassa ja matkailukeskustason ilmastovaikutusten estimointia yhteistyössä matkailun tiedolla johtaminen-hankkeen (Tieva-hankkeen) ja Visit Pyhä-Luoston kanssa. 

 

Jätehuollon haasteena pitkät välimatkat

Jätehuollon kehittämiseksi selvitettiin yleisesti nykytilannetta, käytänteitä ja ongelmia sekä laadittiin kattava selvitys eri sektoreiden biojätteiden määristä ja mahdollisuuksista käsitellä niitä Lapissa sekä tehostaa keräyksen logistiikkaa. Tämän pohjalta käynnistettiin keskustelu Lapin kuntien ja jätetoimijoiden kanssa biojätelaitoksesta Lappiin. Hankkeen ohjauksessa laadittiin opinnäytetyönä selvitys muovin keräyksestä ja kierrätyksestä Lapissa. Laajempia jätehuollon ratkaisuja pyrittiin edistämään keskustelemalla jätehuollon valtakunnallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa.

Hanke informoi ja koulutti yrityksiä ja matkailualueita jätehuollon vaatimuksista sekä mahdollisuuksista parantaa jätehuoltoa erilaisissa koulutus-ja infotilaisuuksissa sekä tuottamalla infomateriaalia teemasta. Hankkeen osavaikutuksesta Lapin matkailuyrityksistä alettiin keräämään yritysvetoisesti kalvomuovia ja muita jätejakeita ja myös biojätteen keräys laajeni.


Matkailuelinkeino tarvitsee tietoa ja tukea

Hanke julkaisi kolme opasta vähähiilisen ja ekologisesti kestävän matkailun teemoista. Opas vähähiiliseen loma-asuntoon laadittiin yhteistyössä Kuusamon matkailualueen kanssa. Opasta on varioitu hankkeen tukemana eri matkailualueille Lapissa ja se on myös muualla Suomessa käytössä. Matkailuyritysten vihreä siirtymä- vinkkivihkonen tarjoaa yrityksille konkreettisia työkaluja ja ratkaisuja vähähiilisyysteen ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Lisäksi Lapin AMK:n LTKT2.0-hankkeen kanssa laadittiin Yrityksen vihreä siirtymä -opas yritysneuvojille yritysten tukemiseksi vihreässä siirtymässä.  

Hanke organisoi kestävän matkailun koulutuksia eri matkailualueille yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Hankkeen päätyttyä Lapin suuralueella oli Sustainable Travel Finland (STF) –statuksen saaneita yrityksiä 38 ja merkkiä oli alkanut tavoittelemaan 230 yritystä. Posio on ensimmäinen STF-aluemerkin saanut alue Suomessa. Hanke laati matkailuyritysten- ja alueiden kestävyyttä kuvaavia indikaattoreita ja ne otettiin osaksi Visit Finlandin kestävän matkailun STF-indikaattoreita. Hanke toteutti myös muita koulutuksia ja infotilaisuuksia mm. lähiruokaan, puurakentamiseen, kierrätykseen ja energiaratkaisuihin liittyen. 

Vähähiilisesti Lapland Abover Ordinary

 

 

Ota yhteyttä! 
 [email protected]
+358-40 186 1455
VÄLKKY-hankkeen sivusto
 

 

 

 

 

Julkaisu on osa Pohjois-Suomen maakuntien Sijoituksia alukehittämiseen –julkaisusarjaa. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 467 620 €,  josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion osuus 381 000 €. Hanketta toteutti Lapin liitto yhteistyössä osarahoittajina toimivien kuntien, matkailualueiden, Lapin matkailuelinkeinon liiton ja jätehuoltoyhtiöiden kanssa.

 

Lappi Pohjois-Suomi