Hyppää sisältöön

Sosiaalisten innovaatioiden ESR+ -hankkeet täydessä vauhdissa

Julkaisuajankohta 21.6.2023 14.31
Tiedote

Käynnistimme helmikuussa kaksi sosiaalisia innovaatioita edistävää ESR+ -hanketta. Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu- ja pilotointi -hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa tulevalle osaamiskeskukselle. Toinen aloittaneista hankkeista on SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke. SOILAn tavoitteena on tukea Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (TL 5, erityistavoite 5.1) -hanketoimintaa kansallisesti. Hämeen ELY-keskus toimii välittävänä toimielimenä molempien hankkeiden osalta.

 


Osaamiskeskus edistämään sosiaalisten innovaatioiden syntymistä

Sosiaalisia innovaatioita edistävien ratkaisujen leviämistä pyritään nyt edistämään perustamalla EU-jäsenmaihin osaamiskeskuksia. Suomessa sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta valmistelee ja pilotoi Innokylä -palvelu kumppaneineen. Tämä verkossa toimiva, avoin kehittämisympäristö kutsuu kaikki toimijat mukaan valmistelutyöhön.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanketta luotsaa kuluvan vuoden aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

"Hanke lisää tietoa sosiaalisista innovaatioista viestinnän avulla. Innokylässä julkaistaan juttusarjaa, jossa teemaa käsitellään eri näkökulmista. Ensimmäisen artikkelin myötä hankkeen toteuttajat kutsuvat koko kansallisen toimijakentän mukaan. Osuvien sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä."

Veera Laurila
projektipäällikkö
Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke

 

Tutustu Innokylän ensimmäiseen osaamiskeskus-aiheiseen artikkeliin :

​​​​​​​Zekki.fi  -digipalvelu syntyi nuorten avulla

Hyvä esimerkki uudenlaisesta sosiaalisesta innovaatiosta on Diakonia-ammattikorkeakoulun kehittämä Zekki.fi -digipalvelu. Se tarjoaa kyselytyökalun avulla käyttäjilleen yksilöityjä suosituksia tukimuodoista elämän eri osa-alueille. Nuorten palautteella oli erittäin tärkeä rooli palvelun valmistumisessa. Hanketiimiin palkattiin nuorista koostuva vertaiskehittäjäryhmä, jolla on omaa kokemusta palveluihin hakeutumisesta ja myös suora yhteys ikätovereihinsa. Heillä oli palkattuina työntekijöinä tasavertainen asema muiden hanketiimiläisten kanssa.

Tutustu Innokylän uutiseen:


SOILA koordinoi Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (TL 5, erityistavoite 5.1) -hanketoimintaa kansallisesti

SOILA -hankkeen alkukesä on ollut tapahtumia täynnä, kun mm. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -kokonaisuuden hakuinfo -kierros käytiin alueilla Teams-tilaisuuksina. Hankehausta kiinnostuneet saivat tuhdin tietopaketin ja vasauksia kysymyksiinsä ympäri Suomen.

"SOILA:n tehtävänä on tukea Euroopan sosiaalirahaston pluskaudella (2021–2027) rahoitettavaa lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden hanketoimintaa koko Suomessa ja uudistaa lastensuojelua sosiaalisesti innovatiivisesti yhdessä alueiden toimijoiden kanssa."

Tanja Hirschovits-Gerz
hankepäällikkö
SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke

SOILA-koordinaatiohanke (Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke)  vauhdittaa uudistusta tukemalla laadukkaiden lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja toteutusta. Koordinaatiohankkeen toteuttajina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun Keskusliitto ry ja Pesäpuu ry.

Hanke toimii valtakunnallisena koordinaatiohankkeena erityistavoitteessa 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen. Erityistavoite muodostuu STM:n rahoittamasta koordinaatiohankkeesta ja alueellisista ESR+ kehittämishankkeista, joita välittävinä toimieliminä toimivat ELY-keskukset rahoittavat. Voit tutustua teemaan tarkemmin rakennerahastojen nettisivuilla.


Mitä sosiaaliset innovaatiot ovat?

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita - palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita –, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja ja jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot. Niiden selkeänä tavoitteena on yhteinen hyvä ja parantunut hyvinvointi.

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita - palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita –, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja, jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot. (Demos Helsinki 2022)

Sosiaalisten innovaatioiden vaikutusmekanismit ovat moninaisia: ne muuttavat perustavanlaatuisesti rutiineja, resurssivirtoja, valtasuhteita tai vallitsevia käsityksiä. Ne ovat sosiaalisia paitsi päämääriltään myös keinoiltaan: ongelmia ratkoessaan ja tarpeita tyydyttäessään ne samalla muuttavat tai luovat uusia sosiaalisia suhteita ja yhteistyötä, antavat usein ihmisille roolin tarpeiden tyydyttämisessä ja siten parantavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä toimia. Sosiaalisia innovaatioita voivat kehittää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, käyttäjät ja yhteisöt, niin julkisten palveluiden osaksi kuin niiden ulkopuolelle. (Djakonoff & Korhonen 2022, Enemmän hyvää innovaatioista.)

Euroopan sosiaalirahasto+ -asetus 2021-2027 edellyttää EU:n jäsenmaiden edistävän sosiaalisten innovaatioiden syntymistä

Ohjelmakaudella 2021-2027 sosiaaliset innovaatiot on nostettu merkittävään rooliin yhdeksi ohjelman toimintalinjan 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi läpileikkaavista periaatteista. Lisäksi ohjelmassa on myös oma erillinen toimintalinja sosiaalisten innovaatioiden edistämiseen lastensuojelun kentällä: toimintalinja 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi. Toimintalinjan erityistavoitteen 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen kautta tuetaan lastensuojelun asiakkaana olevien sekä etenkin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti saavutettavia tukitoimia ja palveluita, joita tuotetaan paikallisesti monitoimijaverkostoissa lapsia ja nuoria kuunnellen.

Valtakunnallinen