Hyppää sisältöön

Pohjois-Savon liitosta haettavana JTF-tukea alueelliseen kehittämiseen ja investointeihin 1.3.2024 mennessä

Julkaisuajankohta 25.1.2024 14.39
Tiedote

Pohjois-Savon liitto on avannut kaksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF-hakua. Kehittämis- ja investointihankkeille on haettavana 1,3 miljoonaa euroa. Kuntien perusrakenteen investoinneille on haettavana 1,0 miljoonaa euroa. Hakukierros päättyy 1.3.2024.

​​​​​​​​​1.    Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille – päättyy 1.3.2024
(linkki hakuun)

2.    Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – päättyy 1.3.2024
​​​​​​​(linkki hakuun)

Hankehakemus tulee avata sen haun hakuilmoituksesta, mihin hakemus on tarkoitus kohdentaa. Hakemuksia ei voi siirtää hakujen välillä. Hakuilmoituksissa on kerrottu hakujen sisällöt, rahoitusehdot ja perusteet, joilla hankkeet valitaan rahoitettavaksi. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelmaa vastaten siinä esitettyihin haasteisiin.

1.      JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille - Haettavana on 1,3 miljoonaa euroa.
Tästä hausta tuetaan
-    elinkeinoelämän monipuolistumiseen, kasvuun ja palvelujen kehittämiseen tähtääviä hankkeita,
-    elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa,
-    hankkeita, jotka edistävät bio- ja kiertotalouteen liittyvää toimintaa sekä
-    muita Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteita edistäviä toimia.

2.    JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – Haettavana on 1,0 miljoonaa euroa
Tästä hausta tuetaan kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointitukihankkeita, jotka tukevat yritysten toimintaedellytyksiä. JTF-tuella voidaan rahoittaa seuraavia investointeja:
-    bioenergiajakeiden käsittely- ja varastoalueita,
-    kiertotalousterminaaleja tai -alueita,
-    retkeily- tai vesistöreitistöjä, kun ne kytkeytyvät olemassa olevaan matkailuelinkeinoon ja sen kilpailukyvyn parantamiseen sekä luovat edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle,
-    yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä parantavia sekä uutta yritystoimintaa mahdollistavia yritys- ja teollisuusalueita.

Tuen kohteena olevien investointien tulee hyödyttää yrityksiä laajasti eikä kohdentua vain yksittäiseen yritykseen. Hakemuksessa tulee nimetä investoinnista hyötyviä yrityksiä.
Hakuilmoituksessa on esitetty useita muita yleisiä ehtoja rahoitettaville investoinneille.

Yleisiä ohjeita molempia hakuja varten
-    Hankkeet voivat jatkua pisimmillään 30.4.2026 saakka.
-    Hankkeiden tukitaso on korkeintaan kehittämishankkeissa 80 % ja investointihankkeissa 70 %.
-    Tukea voidaan myöntää hakuilmoituksien mukaisesti mm. tutkimuslaitoksille, korkeakouluille,
2.asteen oppilaitoksille, elinkeinojen kehittämisorganisaatioille, kunnille ja muille julkisyhteisöille.
-    Pohjois-Savon liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.  
-    Hauissa käytössä olevista kustannusmalleista on tarkempaa ohjeistusta diasarjassa liiton verkkosivuilla: https://www.pohjois-savo.fi/hankerahoitus/hakuajat.html


Suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon hankkeiden valmisteluvaiheessa.
Soile Juuti, ohjelmapäällikkö p. 044 714 2637
Juha Minkkinen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2619
Kari Tarkiainen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2647
Maarit Intke, aluekehitysasiantuntija p. 044 714 2617
Sähköposti: [email protected]

Linkit:
•    Hakuilmoitus: Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille
•    Hakuilmoitus: Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille
•    Ohjeita kustannusmalleista   
•    Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelma
•    Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 ohjelma sisältäen JTF-toimintalinjan
•    Yleistä lisätietoa hakemisesta: https://rakennerahastot.fi/etusivu

JTF-rahoitus (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. JTF-rahaston toimilla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF-rahaston toimilla mm. edistetään elinkeinojen monipuolistamista huomioiden maakunnan älykäs erikoistuminen, vihreän talouden työpaikat ja vihreän teknologian uudet ratkaisut ja niiden mukanaan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelmassa on neljä laajaa tavoitetta
1.    Turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja turvetuotantoalueiden jälkikäytön mahdollistaminen
2.    Maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen
3.    Energiahuollon varmistaminen ja energiaköyhyyden torjuminen
4.    Energiateknologia-alan työpaikkojen turvaaminen.

Itä-Suomi Rahoitus