Hyppää sisältöön

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut

Julkaisuajankohta 28.8.2023 14.13
Tiedote

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hanke keskittyi kaukolämmöntuotannon päästöjen vähentämiseen ja uusien hiilineutraalien ratkaisuiden käyttöönoton vauhdittamiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulu toteutti kaukolämpöhankkeen Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 rahoittamana (React EU, EAKR). Hankkeen tavoitteena oli edistää energiasektorin siirtymää kohti vähähiilistä maailmaa, lisätä alueen osaamista aihepiiriin liittyen sekä luoda pohjaa myös uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Hankkeessa luotiin CO2-neutraalin kaukolämmöntuotannon tiekartat sekä Kajaaniin että Suomussalmelle. Lisäksi hankkeessa tehtiin teknologiakartoitus mahdollisesta pienimuotoisesta biojalostamosta Suomussalmelle. Myös tekoälyn mahdollisuuksia kaukolämmön päästöjen vähentämiseksi selvitettiin.

Hankkeessa laadittujen tiekarttojen luomisen pohjana käytiin läpi jo olemassa olevien teknologioiden tilannetta ja käytettävyyttä. Käytännössä tutustuttiin erilaisiin hukkalämpöjen hyödyntämismahdollisuuksiin, lämpöenergian varastoinnin teknologiseen kehitykseen ja niiden mahdollisiin käyttökohteisiin sekä selvitettiin kaukolämpömittakaavaan sopivia maalämmön ja geotermisen energian ratkaisuja.

Tiekartta luotiin ensin Kajaaniin, ja sen tarkoituksena oli kuvata Kajaanin keskustaajaman kaukolämmöntuotannon hiilineutraalia kokonaisuutta ottaen huomioon mahdolliset lämpöenergian lähteet ja tuotantotavat sekä uusien teknologisten ratkaisuiden käytettävyys osana kokonaisuutta. Sen lisäksi, että tiekartta tähtäsi päästöjen vähentämiseen, otettiin siinä huomioon ratkaisujen kustannustehokkuus sekä hahmoteltiin käyttöönoton aikataulua. Tiekartassa otettiin huomioon lähtötilanne ja nykyiset tehdyt tai tekeillä olevat investoinnit. Kajaanin kaukolämmön tiekartta toteutettiin yhteistyössä Loiste Lämpö Oy:n kanssa.

Suomussalmen kaukolämpökokonaisuuden tiekartta toteutettiin Kajaanin tiekartan jälkeen yhteistyössä kunnan toimijoiden ja Suomussalmen Energian kanssa, Kajaanin tiekartan ratkaisuja sekä teknologiakartoituksen tuloksia hyödyntäen. Suomussalmella heräsi myös ajatus kehittää paikallista puubiomassan jatkojalostusta. Teimme teknologiaselvityksen erilaisista puubiomassan jatkojalostusmahdollisuuksista ja laskimme mahdollisen laitoksen energiataseen, ottaen sen huomioon osana kaukolämmön hiilineutraalia tiekarttaa.
Hankkeeseen sisältyi myös hiilijalanjäljen laskentaa, joka tehtiin sekä Kajaaniin että Suomussalmelle lähtötilanne ja tiekartan toteuma arvioiden. Hiilitase laskettiin myös Suomussalmen mahdolliselle biojalostamolle.

Lisäksi hankkeessa kartoitettiin tekoälyn mahdollisuuksia osana energiamurrosta ja lämpöenergiasektorin kasvihuonekaasujen vähentämistä. Tekoälyosuus oli toteutukseltaan hyvin alustava ja vähäisen lähtödatan vuoksi arvioitua pienempi.

Yksi keskeinen osa hanketta oli viestintä. Tietoisuus ja ymmärrys hankkeen aihepiireihin liittyen lisääntyi varmasti jokaisella hankkeen sidosryhmällä. Viestintää toteutettiin esimerkiksi sähköisessä ja sosiaalisessa mediassa sekä perinteisimmissä julkaisukanavissa. Hankkeessa tuotetut videot, tiekartat ja muu materiaali ovat hyviä esimerkkejä hankkeen tuotoksista, että hankeviestinnästä.

Hankekoodi: A77275
Hankkeen nimi: Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut
Hakija: Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta
Toteutusaika: 1.6.2021 - 31.3.2023
Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 114 336 €
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 862 €

Kaikki hankkeen tuottama materiaali löytyy hankkeen verkkosivuilta: https://www.kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/Vahahiilisyys-ja-kiertotalous/Kaukolampohanke

Videot: 
Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut: Kajaanin tiekartta -video
Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut: Suomussalmen kokonaisuus -video
 

Pohjois-Suomi