Hyppää sisältöön

JTF-rahoitus mahdollistaa entisten turvetuotantoalueiden ennallistamisen ja vesistöjen kunnostamisen

Julkaisuajankohta 8.4.2024 13.09
Tiedote

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) tavoitteena on edistää EU:n hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista ja lieventää sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia, joita vähähiilinen siirtymä aiheuttaa EU:n aluetalouksille ja työllisyydelle. JTF-rahoituksen toimet perustuvat turpeen energiakäytön puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Rahoituksella kompensoidaan tästä aiheutuvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

Itä-Suomessa JTF-rahoitusta on haettavissa:

  • Toimialojen työvoiman sopeuttamiseen

  • Elinkeinojen monipuolistamiseen

  • Turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön.

JTF-rahastosta rahoitetaan hankkeita, joissa työvoiman uudelleenkoulutuksen ja -työllistämisen toimenpiteet suunnataan ensisijaisesti turvesektorilta työttömiksi jääneisiin ja työttömyysuhanalaisiin, erityskohderyhmänä nuoret. Rahoitusta myönnetään hankkeille, joissa turveyrittäjien osaamista ja valmiuksia kehitetään esimerkiksi puunkorjuun ja turvesoiden ennallistamisen aloilla uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Lisäksi rahastosta rahoitetaan hankkeita, joissa turvetuotannosta poistuvia alueita kunnostetaan, ennallistetaan ja käyttötarkoitusta muutetaan ympäristö- ja päästövaikutusten vähentämiseksi sekä elinkeinojen monipuolistamiseksi.

Rahoitusta turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön

Itä-Suomessa 5,4 miljoonaa euroa rahoituksesta vuoden 2024 aikana kohdennetaan entisten turvetuotantoalueiden kunnostamiseen ja ennallistamiseen sekä turvetuotannosta poistuvien alueiden käyttötarkoituksen muuttamiseen ympäristö- ja päästövaikutuksia vähentäviksi tai elinkeinoja monipuolistavimmiksi. Lisäksi JTF-rahoituksella voidaan kunnostaa turvetuotantoalueiden kuormittamia vesistöjä.

”Ennallistettuja alueita voidaan käyttää esimerkiksi luontomatkailussa. Kosteikot voivat soveltua vesiensuojeluun, tulvasuojeluun, virkistykseen, metsästykseen ja lintuvesikohteiksi sekä kosteikkoviljelyyn. Paikkatietoaineistoja yhdistämällä voidaan löytää erilaisten päästövähennystoimien piiriin soveltuvimpia turvetuotantoalueita”, kertoo Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoituspäällikkö Timo Ollila.

Itä-Suomessa mahdollisuuksia uusille hankkeille

Itä-Suomen alueen turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistamisen ja jälkikäytön pinta-alatavoite oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmissa on Etelä-Savossa 320 ha, Pohjois-Karjala 500 ha ja Pohjois-Savossa 500 ha.

Ennallistamisen ja kestävän jälkikäytön JTF-hankkeiden rahoitusta voivat hakea muun muassa kunnat, kuntayhtymät, julkiset organisaatiot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset, yhdistykset sekä säätiöt. Yksityinen maanomistaja ei siis voi olla hankehakijana.

Itä-Suomessa on jatkuva haku JTF-hankkeille 30.11.2024 asti:

Itä-Suomi