Hyppää sisältöön

INFRA-hankkeiden haku Lapissa keväällä 2024

Julkaisuajankohta 1.3.2024 9.54
Tiedote
Haku on avoinna INFRA-hankkeisiin Lapissa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa elinkeinolähtöisten infrahankkeiden haun maaliskuun alusta. Hankkeiden hakuaika on 1.3.–30.4.2024. Sähköinen haku tapahtuu EURA 2021 -järjestelmän kautta.

Rahoitus on tarkoitettu tuotannollisten pk-yritysten ja matkailuyritysten toimintaedellytyksiä edistäviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liikenteen) investointihankkeisiin. Rahoitusta myönnetään Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 toimintalinjalta 3 Saavutettavampi Suomi. Erityistavoitteessa 3.1 keskeisessä asemassa olevia tieliikenneinvestointeja toteutetaan ainoastaan Itä- ja Pohjois-Suomessa pohjoisen harvaan asuttujen alueiden erillisrahoituksella. Alueen mikro- ja pk-yritysvaltainen yrityskanta edellyttää yritysten kasvun tukemista.

Nyt avautuvaan ELY-keskuksen koordinoimaan hankehakuun varatun tuen kokonaismäärä Lapissa on 4 590 000 €.

Erityistavoitteen toimenpiteillä parannetaan ja nykyaikaistetaan em. pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen- ja logistiikan yhteyksiä, eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen yhteen liitettävyyttä, elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä kehittäviä tieliikenneväyliä ja -palveluita, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta.

Erityistavoitteessa 3.1 tehtävissä varsinaisissa infrastruktuuri-investoinneissa keskitytään strategisiin yleiseen tieverkkoon kytkeytyviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn investointeihin. Niiden keskeisenä tavoitteena on edistää tuotannollisen pk-yritystoiminnan sekä matkailuyritysten toimintaedellytyksiä ja samalla vähentää liikkumis- ja kuljetustarpeesta aiheutuvia haittoja ympäristölle.

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään yleisten ja erityisten periaatteiden mukaisesti. Hankkeille tehdään DNSH-arviointi, jolla varmistetaan, ettei rahoitettava hanke aiheuta haittaa ympäristötavoitteille.  Rahoitettavien hankkeiden valintaa ohjaavat valtakunnalliset ja maakuntien omat liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä ELY-keskusten hankekortit, joihin on listattu lähivuosien toteutusta odottavia hankkeita. Arviointiperusteet on nähtävissä tarkemmin hakuilmoituksella.

Hakijoina voi olla infrainvestoinnin sijaintikunta tai valtio (Väylä), riippuen kumman taseeseen investoitava kohde sisältyy.

Tukitaso ja hankkeen muu rahoitus

Haettavan tukirahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus voi olla korkeintaan 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointihankkeissa käytettävä kustannusmalli on Flat rate 1,5 % eli investoinnin kustannusarvioon lisätään aina 1,5 % välillisiä kustannuksia, jotka on tarkoitettu hankkeen hallinnointiin liittyviin kustannuksiin. Elinkeinolähtöisten infrahankkeiden muun rahoituksen osalta on hankkeessa osoitettava hakijatahon sitoumus rahoittaa budjettivaroistaan hankkeen omarahoitusosuus (kunta ja/ tai valtio).

Hankkeen avulla saavutettavat tulokset

Toiminnan pääasiallisena lopputuloksena on syntynyt pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä tieliikenne- ja logistiikkayhteyksiä, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä kehittäviä liikenneväyliä ja -palveluita. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen on lisännyt kasvuyritysten ja niiden investointien määrää sekä saavutettavuutta. Paikallisella tasolla toteutetut hankkeet ovat poistaneet liikenteellisiä pullonkauloja, parantaneet liikenneturvallisuutta ja vähentäneet liikenteen aiheuttamia melu- ja saastehaittoja.

Rahoituksen haku, käsittely ja liiteaineistot 

Rahoitusta haetaan EURA 2021 -järjestelmän kautta. Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen, kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2021 -järjestelmässä. Hankehakemukset otetaan käsittelyyn, kun hakuaika on päättynyt. Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemuksessa selostetaan tehtävä investointi, hankesuunnitelmaan liitetään myös kartta hankealueesta, hankkeen alustava rakennussuunnitelma sekä arvio hankkeen vaikutuksista pk-yritysten toimintaan ja hankealueelle sijoittuvien pk-yritysten määrästä ja euromääräisistä investoinneista. Lisäksi hakemukseen tulee liittää rahoitussitoumukset (kunta ja/tai valtio) hankkeen omarahoitusosuudesta. Liitteitä voi täydentää hakemuksen käsittelyprosessin aikana.

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen yhteyshenkilöön.

Lisätietoja

ELY-keskuksessa tiedusteluihin vastaavat yritysasiantuntijat Tiina Pelimanni, puh. 050 380 8115 (Lappi)  ja Janne Ranta, puh. 050 390 2347 (Pohjois-Pohjanmaa) tai sähköpostitse [email protected].

Pohjois-Suomi Valtakunnallinen