Hyppää sisältöön

Älykäs erikoistuminen vauhdittaa Pohjois-Suomen kehittämistä

Julkaisuajankohta 30.9.2022 14.21
Tiedote

Älykäs erikoistuminen on alueellisen kehittämisen keino, jolla vahvistetaan alueiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Uudella EU-ohjelmakaudella 2021−2027 älykkään erikoistumisen strategioiden rooli kehittämisessä ja rahoituksessa vahvistuu entisestään. Tässä artikkelissa esitellään Pohjois-Suomen maakuntien älykkään erikoistumisen teemoja ja niihin liittyvää kehittämistyötä. Uutinen on osa Sijoituksia aluekehittämiseen -julkaisusarjaa.

 

Pohjois-Pohjanmaa tunnetaan ICT-alan huippuosaamisesta


Pohjois-Pohjanmaalla älykkään erikoistumisen strategia ohjaa yhteistyöhön toimialoja ja rajoja ylittämällä. Pohjois-Pohjanmaa on kansainvälinen, vetovoimainen ja verkostoitunut maakunta, jonka kilpailukyky pohjautuu korkeaan osaamiseen, uudistuvaan teollisuuteen, hyvinvointiin sekä ilmastoviisauteen. Maakunta on tunnettu vahvasta ICT-alan osaamisesta sekä alan yrityskannasta. Teollisuuden vahvimmat toimialat ovat metalli- ja metallituoteteollisuus sekä puun jatkojalostaminen sisältäen sekä biojalostuksen että mekaanisen jalostaminen. 

Uusia nousevia teollisuudenaloja ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät sovellukset ja laitteet sekä esimerkiksi painettavan elektroniikan erilaiset sovellutukset. Uusia innovaatioita ja teollisuuden ratkaisuja syntyy toimialojen rajapinnoissa, joissa digitalisaatiolla on usein ratkaiseva merkitys. Lisäksi älykkään erikoistumisen strategialla pyritään vaikuttamaan maakunnan kasvihuonekaasupäästöihin alentavasti Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan mukaisin toimenpitein.

Pohjois-Pohjanmaan TKI-ympäristöjä ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin ja toimijoita kannustetaan mukaan kansainvälisiin hankkeisiin ja verkostoihin.

”Tavoitteenamme on kansainvälinen verkostoituminen ja Euroopan kilpailukyvyn lisääminen. Komissio tukee alueiden verkostoitumista sekä elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyötä älykkään erikoistumisen teemoihin sidotuilla kumppanuuksilla”, Pohjois-Pohjanmaan liiton kehitysjohtaja Tiina Rajala toteaa.

 

Kainuu on kokoaan suurempi innovatiivisten ratkaisujen tuottaja


Kainuun kaltaiselle pienelle maakunnalle tuloksellinen yhteistyö on kriittisen tärkeää älykkään erikoistumisen toteutuksessa. Kainuussa on suhteellisen harvalukuinen joukko tutkijoita sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioita. Maakunnassa on kuitenkin huippuosaamista ja innovaatiotoiminnan sekä tutkimuksen infrastruktuuria, joiden avulla Kainuu on kokoaan suurempi innovatiivisten ratkaisujen tuottaja. Keskeistä älykkäässä erikoistumisessa on yhteistyö julkisen sektorin ja yritysten välillä sekä se, että syntyviä innovaatioita ja tutkimustuloksia saadaan muuttumaan kannattavaksi ja kasvavaksi, erityisesti vientiin suuntautuvaksi yritystoiminnaksi.

Kainuun älykkäässä erikoistumisessa korostuvat tutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen. Tavoitteena on rahoittaa soveltavia tutkimushankkeita perustuen Kainuun teknologisiin vahvuuksiin muun muassa mittaustekniikassa, pelillistämisessä ja edistyksellisissä simulointitekniikoissa. 

Data-analytiikka ja suurteholaskenta ovat Kainuulle tärkeitä uusia aloja samalla kun kiertotalouden ratkaisut kaivosteollisuudessa ja biotaloudessa ovat jo vakiintuneita toimialoja. Älykkään erikoistumisen tarkoituksena on tukea tehokkaasti EU:n Green Deal -politiikan täytäntöönpanoa ja vahvistaa vihreän talouden siirtymää Kainuussa. 

Kainuun älykkäässä erikoistumisessa tavoitteena on myös vahvistaa ja monipuolistaa erikoistumista valmistavassa teollisuudessa ja osaamisintensiivisillä palvelualoilla. Tavoitteena on muun muassa laajentaa ja monipuolistaa kilpaurheilun, aktiviteettimatkailun ja SOTE-palvelujen infrastruktuuria sekä palveluja asiakkaiden ja investointien houkuttamiseksi. 

 

Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa korostuu hyvinvoiva ja kestävä kasvu


Älykkään erikoistumisen painopisteiksi on valittu Keski-Pohjanmaan jo ennestään vahvat, kansallisesti ja kansainvälisesti menestyvät erikoistumisen alat. Näillä aloilla on potentiaalia toimia maakunnan viennin vetureina sekä edistää vetovoimaa. Nimensä mukaisesti älykkään erikoistumisen strategiassa on kyse alueen ainutlaatuisten ja potentiaalia sisältävien erikoistumisalojen kehittämisestä sekä näiden painopisteiden älykkäässä yhdistämisessä positiivisten kehittämiskulkujen käynnistämiseksi. 

Keski-Pohjanmaalla on merkittävä kansainvälinen epäorgaanisen kemian teollisuuskeskittymä. Maakunnassa on TKI-osaamista erityisesti akkukemiaan ja erilaisiin energian varastoinnin ratkaisuihin liittyen. Kehittämisen teemoista tuetaan muun muassa kuljetusketjujen tehokkuuteen, multimodaalisuuteen, kuljetusten ja liikenteen digitalisaatioon ja sähköistämiseen sekä autonomiseen liikenteeseen liittyviä innovaatioita ja pilotteja.

Keski-Pohjanmaa sijaitsee tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan kannalta erinomaisessa liikenneyhteyksien solmukohdassa. Saavutettavuuteen perustuvien ratkaisujen kehittäminen palvelee myös alueen harvaan asutukseen liittyvien elinkeinotoiminnan haasteiden lievittämistä.

Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia nojaa korkean tuottavuuden teolliseen ja yrittävään alueprofiiliin. Kestävä kehitys, kiertotalous, digitalisaatio ja vihreä kasvu maakunnan kärkiteemoina luovat alueelle uusia mahdollisuuksia. 

 

Lapin uusi älykkään erikoistumisen strategia ohjaa kohti vähähiilistä ja kestävää tulevaisuutta


Lapin älykkään erikoistumisen strategian uudistaminen käynnistettiin maaliskuussa 2022. Strategiatiimi keräsi ensimmäisten kuukausien aikana aineistoa strategian uudistamistyön tueksi muun muassa kiertämällä haastattelemassa toimijoita maakunnassa. Lisäksi tiimi keskusteli älykkään erikoistumisen strategian sisällöistä erilaisissa maakunnan yhteistyöryhmissä. Strategian sisältöjä pyritään rakentamaan laaja-alaisella näkökannalla sekä vahvasti osallistavalla otteella.

Lapin liitto tekee strategiatyössä yhteistyötä Lapin Kauppakamarin kanssa, jonka rooli on selvittää lappilaisten yritysten kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarpeita sekä kasvun haasteita. Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa on tarkoitus kehittää elinkeinolähtöisemmäksi ja kauppakamarin aineisto tarjoaa keskeisen lähteen strategian uudistamistyölle. Kauppakamarin aineistosta nousevat esimerkit, kuten metsäsektorin yritysten tarpeet uusiutuvien materiaalien hyödyntämiselle rakentamisessa tai muovin korvaamiselle kulutustuotteissa puuraaka-aineilla, ovat juurikin sellaista vihreän siirtymän mukaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, jota Lapissa tarvitaan toimialojen uudistamiseksi.

”Uusi strategia on keino edistää kestävyyden, erityisesti vihreän siirtymän tavoitteita; eli kehittää esimerkiksi uusia innovatiivisia ratkaisuja Lapin kärkitoimialojen kehittymiseksi vähähiilisemmiksi. Ekologisen kestävyyden lisäksi uusi älykkään erikoistumisen strategia tulee huomioimaan myös muut kestävyyden näkökulmat”, summaa älykkään erikoistumisen konseptin kehittymistä Lapin liiton projektipäällikkö Riikka Kangas.  

Strategiatyötä jatketaan syksyllä työpajojen muodossa. Lapin uusi älykkään erikoistumisen strategia astuu voimaan vuoden 2023 alusta.


 

Kainuu Keski-Pohjanmaa Lappi Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Suomi