EURA 2021 – usein kysyttyjä kysymyksiä

Tällä sivulla työ- ja elinkeinoministeriö vastaa usein esitettyihin EURA 2021 -järjestelmän toteutusta ja aikatauluja koskeviin kysymyksiin.

Mikä EURA 2021 -järjestelmä on?

EURA 2021 (www.eura2021.fi) on Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja rahastojen osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021–2027. Näitä rahastoja ovat Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

Järjestelmän omistaa ja rekisterinpitäjänä toimii työ- ja elinkeinoministeriö. 

Mihin EURA 2021 -järjestelmää käytetään?

Järjestelmää käytetään hankkeiden rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvään asiointiin viranomaisten kanssa. Järjestelmän välityksellä täytetään muun muassa hankehakemukset, tuen maksamista koskevat hakemukset sekä seuranta- ja loppuraportit. Järjestelmän kautta hanketoteuttajat myös noutavat hakemuksia ja hankkeita koskevat viranomaisen tekemät päätökset.

Lisäksi järjestelmä sisältää kaikki viranomaisten käyttöön tarkoitetut rahastohallinnoinnin palvelut muun muassa EU-myöntövaltuuksien ja määrärahojen hallintatoiminnot sekä hankevalvonnan ja -tarkastuksen palvelut. Järjestelmän tuottamien tietojen perusteella toimitetaan Suomesta Euroopan komissiolle myös rahastojen maksupyynnöt.

EURA 2021 -järjestelmästä tuotetaan tiedot sekä kansallisen että EU-tason raportointiin sekä julkiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikan tietopalveluun. 

Ketkä käyttävät EURA 2021 -järjestelmää?

Järjestelmää käyttävät kaikki hankkeiden hakija- ja toteuttajaorganisaatiot sekä hankkeita rahoittavat viranomaiset, eli niin sanotut välittävät toimielimet (ELY-keskukset, maakuntien liitot ja Ruokavirasto). 

Lisäksi järjestelmää käytetään työ- ja elinkeinoministeriössä sekä valtiovarainministeriössä rahastojen hallintoviranomaisen, kirjanpitotoimen sekä tarkastusviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin.

Mitä järjestelmän käyttöön vaaditaan?

Järjestelmän käyttö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista Digi- ja väestötietoviraston tarjoaman Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä käyttäjän oman organisaation myöntämää Suomi.fi-asiointivaltuutta.

Milloin EURA 2021 -järjestelmä otettiin käyttöön?

Järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2021, jolloin valmistuivat viranomaiskäytön mahdollistavat perustoiminnallisuudet.

Hankehakijoille tarkoitetut ensimmäiset palvelut otettiin järjestelmässä käyttöön maaliskuussa 2022, jolloin avautuivat EAKR-yritystukihankkeiden hankehaut ja hakemusten täyttö.

Miksi kaikkia järjestelmän palveluja ei oteta samanaikaisesti käyttöön?

EURA 2021 on merkittävän laaja digitaalinen palvelukokonaisuus, mikä tulee sisältämään kaikki ohjelmakaudella 2021–2027 tarvittavat toiminnallisuudet EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja hankkeiden hallinnointiin. Hankehakijoille näkyy järjestelmässä vain pieni osa kokonaisuudesta, jota hankkeiden hallinnointiin tarvitaan. Kokonaisuuden rakentaminen vie kauan aikaa, eikä kaikkia palveluja tarvita käyttöön samanaikaisesti. 

Järjestelmän palvelut valmistuvat siinä järjestyksessä, kun hankkeiden toteuttaminen niitä edellyttää. Ensin hankehakemukset, sitten päätökset, tuen maksamista koskevat hakemukset, päätökset tuen maksamisesta jne.

Miksi järjestelmän palvelut eivät valmistu käyttöön nopeammin?

EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeilta edellytetään EU-lainsäädännön vaatimusten mukaista toteutusta kaikissa hankehallinnoinnin vaiheissa. Tämä on hankkeiden rahoituksen ja tukikelpoisen toiminnan edellytys. Moitteettoman hankehallinnoinnin tuloksena Suomi saa rahastoista täysimääräisenä takaisin kaikki Suomelle kuuluvat euromääräiset osuudet. Näin maksimoimme Suomen EU-jäsenmaksuista takaisin saatavan saannon. 

EURA 2021 -järjestelmä pyrkii ohjaamaan käyttäjää säännösten mukaiseen hanketoteutukseen kaikissa prosesseissa. Eri rahastoihin, kustannusmalleihin ja tukimuotoihin kuuluvilla hankkeilla on toisistaan poikkeavia monimutkaisia sääntöjä ja vaatimuksia. Järjestelmän toiminnot on räätälöity yksityiskohtaisesti toimimaan kunkin hanketyypin vaatimusten mukaisesti. Kukin tieto syötetään järjestelmään vain kerran ja kaikki järjestelmään tallennetut tiedot ovat hankkeen käytettävissä kaikissa hallinnoinnin vaiheissa. 

Lisäksi EURA 2021 -järjestelmä on liitetty useaan ulkopuoliseen viranomaisjärjestelmään tietojen automaattista hakua ja toimitusta varten. Tämän ansiosta hankkeiden ei tarvitse toimittaa kaikista taustatiedoistaan erillisiä liitteitä, vaan viranomaiset saavat useimmat tiedot automaattisesti EURA 2021 -järjestelmän kautta.

Edistyksellisellä järjestelmän automatiikalla ja käyttäjälähtöisillä palveluilla autetaan hanketoteuttajia sekä viranomaisia toimimaan oikein ja varmistamaan säädösten ja muiden vaatimusten mukainen hankkeiden rahoitus ja toimeenpano. Järjestelmän laajuuden ja monipuolisuuden haittatekijänä on hidas toteutus.

Myös aikaisemmilla ohjelmakausilla tietojärjestelmien hidas valmistuminen on hankaloittanut hankkeiden toteutusta. Miksi sama ilmiö toistuu jokaisen ohjelmakauden alkuvaiheessa?

Kunkin uuden seitsenvuotisen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden alussa EU-tason säädös- ja sisältövalmistelu on keskeneräisessä valmisteluvaiheessa. EU-säädösten valmistuttua tarvitaan lisäksi toimintaa säätelevää kansallista ohjelmavalmistelua sekä lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Tietojärjestelmän toimintoja ohjaavat edellytykset saadaan näin ollen tietoon vasta myöhäisessä vaiheessa ja joissakin tapauksissa nämä vielä tarkentuvat ja muuttuvat toteutuksen jo alettua. 

Miksi ei käytetä aiemman ohjelmakauden järjestelmiä, sillä nehän ovat jo valmiita ja toimivia?

Ohjelmakauden 2014–2020 hankkeiden toteutus jatkuu vielä vuoteen 2023 saakka. Aiemman ohjelmakauden järjestelmiä käytetään aiemman ohjelmakauden toimeenpanon loppuun saakka. Toimintaa vanhoissa järjestelmissä ohjaavat aiemman ohjelmakauden EU- ja kansallisen tason säädökset sekä muut vaatimukset. Vanhat järjestelmät eivät myöskään tekniseltä rakenteeltaan ole aktiivikäytössä enää toimintakykyisiä 2030-luvulle saakka, jonne uuden ohjelmakauden toimeenpano kestää.

Uudella ohjelmakaudella kaikki EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankehallinnointi on keskitetty uuteen EURA 2021 -järjestelmään. Keskittämisellä kaiken tyyppiset hankkeet saavat käyttöönsä uusimmat järjestelmäpalvelut. Näin varmistetaan uuden ohjelmakauden säädösten ja muiden vaatimusten mukainen hanketoteutus kaikissa rahastoissa ja kaikissa hanketyypeissä. Lisäksi keskitetyllä ratkaisulla vähennetään järjestelmien ylläpitotyötä. ESR- ja EAKR-rahastojen lisäksi ohjelmakaudella 2021–2027 käyttöön otetaan kokonaan uusi Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF. 

Miksi ei voida asioida paperilla siihen saakka, kunnes jokin tarvittava toiminnallisuus järjestelmässä valmistuu?

Paperilomakeasioinnissa riski virheellisten ja puutteellisten tietojen syntymiseen on hyvin suuri.  Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) edellyttää, että kaikki EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hakemusten ja hankkeiden asiakirjojen toimitus ja käsittely tapahtuu pelkästään sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Sähköisen järjestelmän vaatimus perustuu yleisasetuksen (1060/2021) 69 artiklaan.

Paperiasiointi ei näin ollen ole lain mukaan sallittua eikä sitä varten ole olemassa käytäntöjä. EURA 2021 -järjestelmä toimii myös viranomaisen sähköisenä arkistona. Vastaava lakisääteinen sähköinen asiointi on ESR- ja EAKR-hankkeissa ollut voimassa EURA 2014 -järjestelmässä jo ohjelmakaudella 2014–2020.

EURA 2021 -julkaisuaikataulu: Hankehakijoiden ja -toteuttajien käyttöön tarkoitetut palvelut

Päivitetty 15.2.2024

Ominaisuus Julkaistu *Julkaisuarvio
Palvelu otettu käyttöön 1.11.2021  
Hankehakemukset YRTU/TYT  10.3.2022  
Hankehakemukset ESR+, EAKR 11.5.2022  
Hankehakemukset JTF YRTU/JTF TYT 27.2.2023  
Hankehakemukset JTF TYOS/JTF KEHI 12.4.2023  
Hankehakemukset ESR+ Vähävaraisten aineellinen apu 10.1.2023  
Hankepäätökset YRTU/TYT 27.10.2022  
Hankepäätökset ESR+, EAKR yhden toteuttajan hankkeet 16.3.2023  
Hankepäätökset ESR+, EAKR ryhmähankkeet 19.6.2023  
Hankepäätökset JTF YRTU/JTF TYT 15.6.2023  
Hankepäätökset JTF TYOS/JTF KEHI 29.6.2023  
Hankepäätökset ESR+ Vähävaraisten aineellinen apu 29.6.2023  
Ennakkomaksatuspäätökset YRTU/TYT 30.11.2022  
Ennakkomaksatuspäätökset ESR+, EAKR yhden toteuttajan hankkeet 16.3.2023  
Ennakkomaksatuspäätökset ESR+, EAKR ryhmähankkeet 19.6.2023  
Ennakkomaksatuspäätökset JTF YRTU/JTF TYT 30.11.2022  
Ennakkomaksatuspäätökset JTF TYOS/JTF KEHI, yhden toteuttajan hankkeet 29.6.2023  
Ennakkomaksatuspäätökset ESR+, Vähävaraisten aineellinen apu 31.8.2023  

Osallistujaseuranta ESR+

15.6.2023  

Tuen maksamista koskeva päätös, kertakorvaushankkeet

29.6.2023  
Hankehakemusten peruminen 25.9.2023  
Hanketietopalvelu 2.11.2023  
Muutoshakemukset ja muutospäätökset, vaihe 1, kertakorvaushankkeet 9.11.2023  
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 40%, tosiasiallisesti aiheutuneet palkat  18.12.2023  
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 7%, EAKR YRTU, EAKR TYT, JTF YRTU, JTF TYT. Tuen maksamista koskeva hakemus on käytössä. 8.2.2024  
Muutoshakemukset ja muutospäätökset, vaihe 2 (hankkeet, joilla ei ole tuen maksamista koskevia hakemuksia) 8.2.2024 (hakemukset) 29.2.2024 (päätökset)
Muutoshakemukset ja muutospäätökset, vaihe 3 (kaikki yhden toteuttajan hankkeet)   18.4.2024
Muutoshakemukset ja muutospäätökset, vaihe 4 (ryhmähankkeet)   huhtikuu 2024
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 7%+1,5% EAKR YRTU, EAKR TYT, JTF YRTU, JTF TYT. (Tuen maksamista koskeva hakemus on käytössä.)   28.3.2024
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 40%, palkkojen yksikkökustannusmalli. (Tuen maksamista koskeva hakemus on käytössä.)   28.3.2024
Tuen maksamista koskeva päätös, Flate fate 7%, ESR+, EAKR, JTF TYOS, JTF KEHI (Tuen maksamista koskeva hakemus 29.2.2024)   18.4.2024
Tuen maksamista koskeva päätös, Flate fate 1,5% EAKR, JTF KEHI   18.4.2024
Tuen maksamista koskeva päätös, Flat rate 7%+1,5% EAKR, JTF KEHI   18.4.2024
Tuen maksamista koskeva päätös, Vähävaraisten aineellinen apu. Tuen maksamista koskeva hakemus on käytössä.   28.3.2024
Hankkeiden seurantaraportointi   Alkuvuosi 2024
Hankkeiden loppuraportti   Alkuvuosi 2024
Paikan päällä tehtävät varmennukset   Tarkentumatta
Jatkotoimenpiteiden (esim. takaisinperintä) päätökset   Tarkentumatta

* Muutokset mahdollisia. Aikataulut tarkentuvat toteutuksen edetessä.
Tuen maksamista koskevien hakemusten täyttömahdollisuus avautuu n. 1-4 viikkoa ennen tuen maksamista koskevia päätöksiä.

​​​​​Mistä saan tukea järjestelmän käyttöön?

Järjestelmä käyttöä neuvovat EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta myöntävät viranomaiset. Neuvojien yhteystiedot löytyvät EURA 2021 -järjestelmän aloitussivulla olevasta linkistä. Aloitussivulta löytyy lisäksi linkki pdf-muotoisiin järjestelmän käyttöohjeisiin.