EURA 2021 – usein kysyttyjä kysymyksiä

Tällä sivulla työ- ja elinkeinoministeriö vastaa usein esitettyihin EURA 2021 -järjestelmän toteutusta ja aikatauluja koskeviin kysymyksiin.

Mikä EURA 2021 -järjestelmä on?

EURA 2021 (www.eura2021.fi) on Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja rahastojen osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021–2027. Näitä rahastoja ovat Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

Järjestelmän omistaa ja rekisterinpitäjänä toimii työ- ja elinkeinoministeriö. 

Mihin EURA 2021 -järjestelmää käytetään?

Järjestelmää käytetään hankkeiden rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvään asiointiin viranomaisten kanssa. Järjestelmän välityksellä täytetään muun muassa hankehakemukset, tuen maksamista koskevat hakemukset sekä seuranta- ja loppuraportit. Järjestelmän kautta hanketoteuttajat myös noutavat hakemuksia ja hankkeita koskevat viranomaisen tekemät päätökset.

Lisäksi järjestelmä sisältää kaikki viranomaisten käyttöön tarkoitetut rahastohallinnoinnin palvelut muun muassa EU-myöntövaltuuksien ja määrärahojen hallintatoiminnot sekä hankevalvonnan ja -tarkastuksen palvelut. Järjestelmän tuottamien tietojen perusteella toimitetaan Suomesta Euroopan komissiolle myös rahastojen maksupyynnöt.

EURA 2021 -järjestelmästä tuotetaan tiedot sekä kansallisen että EU-tason raportointiin sekä julkiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikan tietopalveluun. 

Ketkä käyttävät EURA 2021 -järjestelmää?

Järjestelmää käyttävät kaikki hankkeiden hakija- ja toteuttajaorganisaatiot sekä hankkeita rahoittavat viranomaiset, eli niin sanotut välittävät toimielimet (ELY-keskukset, maakuntien liitot ja Ruokavirasto). 

Lisäksi järjestelmää käytetään työ- ja elinkeinoministeriössä sekä valtiovarainministeriössä rahastojen hallintoviranomaisen, kirjanpitotoimen sekä tarkastusviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin.

Mitä järjestelmän käyttöön vaaditaan?

Järjestelmän käyttö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista Digi- ja väestötietoviraston tarjoaman Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä käyttäjän oman organisaation myöntämää Suomi.fi-asiointivaltuutta.

Milloin EURA 2021 -järjestelmä otettiin käyttöön?

Järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2021, jolloin valmistuivat viranomaiskäytön mahdollistavat perustoiminnallisuudet.

Hankehakijoille tarkoitetut ensimmäiset palvelut otettiin järjestelmässä käyttöön maaliskuussa 2022, jolloin avautuivat EAKR-yritystukihankkeiden hankehaut ja hakemusten täyttö.

Miksi kaikkia järjestelmän palveluja ei oteta samanaikaisesti käyttöön?

EURA 2021 on merkittävän laaja digitaalinen palvelukokonaisuus, mikä tulee sisältämään kaikki ohjelmakaudella 2021–2027 tarvittavat toiminnallisuudet EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja hankkeiden hallinnointiin. Hankehakijoille näkyy järjestelmässä vain pieni osa kokonaisuudesta, jota hankkeiden hallinnointiin tarvitaan. Kokonaisuuden rakentaminen vie kauan aikaa, eikä kaikkia palveluja tarvita käyttöön samanaikaisesti. 

Järjestelmän palvelut valmistuvat siinä järjestyksessä, kun hankkeiden toteuttaminen niitä edellyttää. Ensin hankehakemukset, sitten päätökset, tuen maksamista koskevat hakemukset, päätökset tuen maksamisesta jne.

Miksi järjestelmän palvelut eivät valmistu käyttöön nopeammin?

EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeilta edellytetään EU-lainsäädännön vaatimusten mukaista toteutusta kaikissa hankehallinnoinnin vaiheissa. Tämä on hankkeiden rahoituksen ja tukikelpoisen toiminnan edellytys. Moitteettoman hankehallinnoinnin tuloksena Suomi saa rahastoista täysimääräisenä takaisin kaikki Suomelle kuuluvat euromääräiset osuudet. Näin maksimoimme Suomen EU-jäsenmaksuista takaisin saatavan saannon. 

EURA 2021 -järjestelmä pyrkii ohjaamaan käyttäjää säännösten mukaiseen hanketoteutukseen kaikissa prosesseissa. Eri rahastoihin, kustannusmalleihin ja tukimuotoihin kuuluvilla hankkeilla on toisistaan poikkeavia monimutkaisia sääntöjä ja vaatimuksia. Järjestelmän toiminnot on räätälöity yksityiskohtaisesti toimimaan kunkin hanketyypin vaatimusten mukaisesti. Kukin tieto syötetään järjestelmään vain kerran ja kaikki järjestelmään tallennetut tiedot ovat hankkeen käytettävissä kaikissa hallinnoinnin vaiheissa. 

Lisäksi EURA 2021 -järjestelmä on liitetty useaan ulkopuoliseen viranomaisjärjestelmään tietojen automaattista hakua ja toimitusta varten. Tämän ansiosta hankkeiden ei tarvitse toimittaa kaikista taustatiedoistaan erillisiä liitteitä, vaan viranomaiset saavat useimmat tiedot automaattisesti EURA 2021 -järjestelmän kautta.

Edistyksellisellä järjestelmän automatiikalla ja käyttäjälähtöisillä palveluilla autetaan hanketoteuttajia sekä viranomaisia toimimaan oikein ja varmistamaan säädösten ja muiden vaatimusten mukainen hankkeiden rahoitus ja toimeenpano. Järjestelmän laajuuden ja monipuolisuuden haittatekijänä on hidas toteutus.

Myös aikaisemmilla ohjelmakausilla tietojärjestelmien hidas valmistuminen on hankaloittanut hankkeiden toteutusta. Miksi sama ilmiö toistuu jokaisen ohjelmakauden alkuvaiheessa?

Kunkin uuden seitsenvuotisen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden alussa EU-tason säädös- ja sisältövalmistelu on keskeneräisessä valmisteluvaiheessa. EU-säädösten valmistuttua tarvitaan lisäksi toimintaa säätelevää kansallista ohjelmavalmistelua sekä lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Tietojärjestelmän toimintoja ohjaavat edellytykset saadaan näin ollen tietoon vasta myöhäisessä vaiheessa ja joissakin tapauksissa nämä vielä tarkentuvat ja muuttuvat toteutuksen jo alettua. 

Miksi ei käytetä aiemman ohjelmakauden järjestelmiä, sillä nehän ovat jo valmiita ja toimivia?

Ohjelmakauden 2014–2020 hankkeiden toteutus jatkuu vielä vuoteen 2023 saakka. Aiemman ohjelmakauden järjestelmiä käytetään aiemman ohjelmakauden toimeenpanon loppuun saakka. Toimintaa vanhoissa järjestelmissä ohjaavat aiemman ohjelmakauden EU- ja kansallisen tason säädökset sekä muut vaatimukset. Vanhat järjestelmät eivät myöskään tekniseltä rakenteeltaan ole aktiivikäytössä enää toimintakykyisiä 2030-luvulle saakka, jonne uuden ohjelmakauden toimeenpano kestää.

Uudella ohjelmakaudella kaikki EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankehallinnointi on keskitetty uuteen EURA 2021 -järjestelmään. Keskittämisellä kaiken tyyppiset hankkeet saavat käyttöönsä uusimmat järjestelmäpalvelut. Näin varmistetaan uuden ohjelmakauden säädösten ja muiden vaatimusten mukainen hanketoteutus kaikissa rahastoissa ja kaikissa hanketyypeissä. Lisäksi keskitetyllä ratkaisulla vähennetään järjestelmien ylläpitotyötä. ESR- ja EAKR-rahastojen lisäksi ohjelmakaudella 2021–2027 käyttöön otetaan kokonaan uusi Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF. 

Miksi ei voida asioida paperilla siihen saakka, kunnes jokin tarvittava toiminnallisuus järjestelmässä valmistuu?

Paperilomakeasioinnissa riski virheellisten ja puutteellisten tietojen syntymiseen on hyvin suuri.  Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) edellyttää, että kaikki EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hakemusten ja hankkeiden asiakirjojen toimitus ja käsittely tapahtuu pelkästään sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Sähköisen järjestelmän vaatimus perustuu yleisasetuksen (1060/2021) 69 artiklaan.

Paperiasiointi ei näin ollen ole lain mukaan sallittua eikä sitä varten ole olemassa käytäntöjä. EURA 2021 -järjestelmä toimii myös viranomaisen sähköisenä arkistona. Vastaava lakisääteinen sähköinen asiointi on ESR- ja EAKR-hankkeissa ollut voimassa EURA 2014 -järjestelmässä jo ohjelmakaudella 2014–2020.

EURA 2021 -julkaisuaikataulu: Hankehakijoiden ja -toteuttajien käyttöön tarkoitetut palvelut

Päivitetty 30.8.2023

Ominaisuus Julkaistu *Julkaisuarvio
Palvelu otettu tuotantokäyttöön 1.11.2021  
EAKR-yritystukihankkeiden hankehakemukset 10.3.2022  
ESR+- ja EAKR-kehittämishankkeiden hankehakemukset 11.5.2022  
EAKR-yritystukihankkeiden hankepäätökset 27.10.2022  
EAKR-yritystukihankkeiden ennakkomaksatukset 30.11.2022  
JTF-hankehakemukset: yritysten kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus 27.2.2023  
ESR+- ja EAKR-kehittämishankkeiden hankepäätökset, yhden toteuttajan hankkeet 16.3.2023  
JTF-hankehakemukset: työllisyys- ja osaamishankkeet sekä kehittämishankkeet 12.4.2023  

ESR+-hankkeiden osallistujaseuranta, osallistujan tietojen tallennus ja hanketoteuttajan käsittely

15.6.2023  

JTF-hankepäätökset: yritysten kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus

15.6.2023  
ESR+- ja EAKR-kehittämishankkeiden hankepäätökset, ryhmähankkeet 19.6.2023  
Maksatuspäätökset, ESR, EAKR ja JTF (myös yritystukialatyypit): kustannusmallit: kertakorvaus kehittäminen, kertakorvaus investointi sekä vakioitu kertakorvaus** 29.6.2023  
JTF-hankepäätökset: työllisyys- ja osaamishankkeet sekä kehittämishankkeet 29.6.2023  
Maksatuspäätökset, ESR: kustannusmalli: flat rate 7 %, vähävaraisten aineellisen avun hanke (Ruokavirasto) **   6.10.2023
Hankesuunnitelman muutoshakemukset   27.10.2023
Muutospäätökset   27.10.2023
Maksatuspäätökset, EAKR, JTF: yritysten kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus -alatyypit: kustannusmalli: flat rate 1,5 % investointi**   17.11.2023
Maksatuspäätökset, ESR, EAKR ja JTF: kustannusmalli: flat rate 40 % kehittäminen**   17.11.2023
Maksatuspäätökset, ESR, EAKR ja JTF: kustannusmalli: flat rate 7 % kehittäminen**   8.12.2023
Maksatuspäätökset, EAKR ja JTF: kustannusmalli: flat rate 1,5 % investointi**  

8.12.2023

Maksatuspäätökset, EAKR, JTF: yritysten kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus -alatyypit: kustannusmalli: flat rate 7 % kehittäminen**   29.12.2023
Maksatuspäätökset, EAKR, JTF: yritysten kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus -alatyypit: yhdistelmäkustannusmalli: flat rate 7 % kehittäminen ja flat rate 1,5 % investointi**   29.12.2023
Maksatuspäätökset, EAKR, JTF: yhdistelmäkustannusmalli: flat rate 7 % kehittäminen ja flat rate 1,5 % investointi**   19.1.2024
Hanketietopalvelu   vuoden 2023 jälkipuolisko
Hankkeiden seurantaraportointi   loppuvuosi 2023
Hankkeiden loppuraportointi   loppuvuosi 2023
Hankkeisiin paikanpäällä tehtävät varmennuskäynnit   tarkentumatta
Jatkotoimenpiteiden (esim. takaisinperintä) päätökset   tarkentumatta

* Muutokset mahdollisia. Aikataulut tarkentuvat toteutuksen edetessä.
** Maksatusta koskevien hakemusten täyttömahdollisuus avautuu n. 3 viikkoa ennen maksatuspäätöksiä.

​​​​​Mistä saan tukea järjestelmän käyttöön?

Järjestelmä käyttöä neuvovat EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta myöntävät viranomaiset. Neuvojien yhteystiedot löytyvät EURA 2021 -järjestelmän aloitussivulla olevasta linkistä. Aloitussivulta löytyy lisäksi linkki pdf-muotoisiin järjestelmän käyttöohjeisiin.