EURA 2021 – vanliga frågor

På denna sida besvarar arbets- och näringsministeriet vanliga frågor om genomförandet av och tidtabellerna för systemet EURA 2021.

Vad är systemet EURA 2021?

EURA 2021 (www.eura2021.fi) är en digital tjänstehelhet avsedd för administration av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder och projekt som delfi-nansieras av fonderna för programperioden 2021–2027. Dessa fonder är Europeiska socialfonden Plus (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fon-den för en rättvis omställning (FRO).

Arbets- och näringsministeriet äger och är personuppgiftsansvarig för systemet. 

Till vad används systemet EURA 2021?

Systemet används för att ansöka om finansiering för projekt och för att uträtta ärenden med myndigheter i anknytning till genomförandet av projekten. Via systemet fyller man bland annat i projektansökningar, ansökningar om utbetalning av stöd samt uppföljnings- och slutrapporter. Via systemet hämtar genomförarna också myndigheternas beslut om ansökningar och projekt.

Dessutom innehåller systemet alla de för myndigheterna avsedda tjänsterna för administration av fonderna bland annat EU-beviljningsfullmakter och kontrollfunktioner för anslagen samt tjänster för projektövervakning och projektgranskning. Utgående från den information som systemet producerar sänds också fondernas begäranden om utbetalning från Finland till Europeiska kommissionen.

Från systemet EURA 2021 produceras information både för nationell rapportering och för rapportering på EU-nivå samt för den offentliga informationstjänsten för EU:s regional- och strukturpolitik. 

Vem använder systemet EURA 2021?

Systemet används av alla projektsökande och genomförande organisationer samt myndigheter som finansierar projekt, det vill säga så kallade förmedlande organ (NTM-centraler, landskapsförbund och Livsmedelsverket). 

Systemet används dessutom vid arbets- och näringsministeriet samt finansministeriet för de lagstadgade uppgifterna för den myndighet som sköter administrationen av fonderna, bokföringsfunktionen samt kontrollmyndigheten.

Vad krävs för att använda systemet?

För att använda systemet krävs stark elektronisk identifiering via identifieringstjänsten Suomi.fi som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller samt en Suomi-fi-ärendefullmakt som den egna organisationen har beviljat.

När infördes systemet EURA 2021?

Systemet togs i bruk i november 2021 då de basfunktioner som möjliggör myndighetsanvändning färdigställdes.

De första tjänsterna avsedda för sökande började användas i systemet i mars 2022 då utlysningar av projektstöd för ERUF-företagsstödprojekt och ifyllning av ansökningar öppnades upp.

Varför tas inte alla tjänster i systemet i bruk samtidigt?

EURA 2021 är en digital tjänstehelhet av betydande omfattning som kommer att innehålla alla funktioner som behövs under programperioden 2021–2027 för att administrera EU:s regional- och strukturpolitiska fonder och projekt. För sökande syns i systemet endast en liten del av den helhet som behövs för administration av projekten. Det tar länge att bygga upp helheten och alla tjänster behöver inte införas samtidigt. 

Tjänsterna i systemet färdigställs i den ordning som krävs för att genomföra projekten. Först projektansökningar, sedan beslut, ansökningar om utbetalning av stöd, beslut om utbetalning av stöd och så vidare.

Varför blir inte systemets tjänster klara för användning snabbare?

EU:s regional- och strukturpolitiska projekt ska genomföras enligt EU-lagstiftningens krav i alla skeden av projektförvaltningen. Det är ett krav för finansiering av projekten och stödberättigad verksamhet. Som ett resultat av korrekt projektförvaltning får Finland från fonderna till fullt belopp i euro tillbaka alla de andelar som hör till Finland. På så sätt maximerar vi återförvärvet av Finlands EU-medlemsavgifter. 

Systemet EURA 2021 strävar till att styra användaren att genomföra projektet enligt bestämmelserna i alla processer. Projekt som hör till olika fonder, kostnadsmodeller och stödformer har komplicerade regler och krav som avviker från varandra. Syste-mets funktioner har skräddarsytts i detalj för att fungera enligt kraven för varje projekttyp. Varje uppgift matas in i systemet endast en gång och alla de uppgifter som sparats i systemet är tillgängliga för projektet i alla skeden av administrationen. 

Dessutom har till systemet EURA 2021 kopplats till flera externa myndighetssystem för automatisk sökning och utlämnande av uppgifter. Tack vare detta behöver projekten inte lämna in särskilda bilagor för alla sina bakgrundsuppgifter, utan myndig-heterna får de flesta uppgifterna automatiskt via systemet EURA 2021.

Ett progressivt automatiskt system och användarorienterade tjänster hjälper projektgenomförare och myndigheter att agera rätt och säkerställa finansiering för och genomförande av projekten enligt bestämmelser och andra krav. En olägenhet med ett omfattande och mångsidigt system är att det genomförs långsamt.

Även under tidigare programperioder har långsamt färdigställande av informationssystem försvårat genomförandet av projekt. Varför upprepas samma fenomen i början av varje programperiod?

I början av varje sjuårig programperiod för EU:s regional- och strukturpolitik är lag- och innehållsberedningen på EU-nivå i ett pågående beredningsskede.  Då EU-rättsakterna färdigställts behövs dessutom nationell programberedning som reglerar verksamheten samt lagstiftning och anvisningar. Kännedom om de förutsättningar som styr informationssystemets funktioner fås först i ett sent skede och i vissa fall preciseras och ändrar dessa ännu efter att genomförandet har börjat. 

Varför används inte systemen från tidigare programperioder, då de redan är färdiga och fungerar?

Genomförandet av projekt för programperioden 2014–2020 fortsätter ännu fram till 2023. Systemen för den tidigare programperioden används till slutet av genomförandet av den tidigare programperioden. Verksamheten i de gamla systemen styrs av bestämmelser på EU-nivå och nationell nivå för den tidigare programperioden samt av andra krav. Det gamla systemet är inte heller till sin tekniska struktur funktionsdugliga i aktiv användning fram till 2030-talet, dit genomförandet den nya programperioden sträcker sig.

Under den nya programperioden har all EU:s regional- och strukturpolitiska projektadministration koncentrerats till det nya systemet EURA 2021. Genom en koncentrering får alla typer av projekt tillgång till de nyaste systemtjänsterna. På så sätt säkerställs projektgenomförande enligt bestämmelserna och andra krav för den nya programperioden i alla fonder och alla projekttyper. Dessutom bidrar en centraliserad lösning till minskat arbete med att förvalta systemen. Utöver fonderna ESF och ERUF införs programperioden 2021–2027 den helt nya Fonden för en rättvis omställning (FRO).

Varför kan ärenden inte uträttas med papper fram tills den behövliga funktionen i systemet färdigställs?

När det gäller pappersblanketter finns det en mycket stor risk att det uppstår felaktiga och bristfälliga uppgifter.  Enligt lagen om finansiering av projekt inom regionut-veckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021) krävs att alla ansökningar till EU:s regional- och strukturpolitiska fonder och inlämnande och hantering av projekthandlingar görs enbart elektroniskt i systemet EURA 2021. Kravet på ett elektroniskt system grundar sig på artikel 69 i den allmänna förordningen (1060/2021).

Ärendehantering med papper är således inte tillåten enligt lag och det finns inte befintlig praxis för det. Systemet EURA 2021 fungerar också som myndighetens elektroniska arkiv. En motsvarande lagstadgad elektronisk ärendehantering inom projekten ESF och ERUF har gällt i systemet EURA 2014 redan under programperioden 2014–2020.

Tidsplan för EURA 2021: Tjänster för projektsökande och projektgenomförare

Uppdaterad 17.4.2024

   Egenskap Publiceringsdatum *Uppskattat 
publiceringsdatum
Införande av tjänsten 1.11.2021  
Ansökningar för ERUF-företagsstödprojekt 10.3.2022  
Ansökningar för ESF+- och ERUF-projekt 11.5.2022  
Ansökningar för FRO UFÖR/FRO UUV 27.2.2023  
Ansökningar för FRO SKP/FRO UP 12.4.2023  
Ansökningar för ESR+ projekt för materiellt bistånd till dem som har det sämst ställ (Livmedelsverket) 10.1.2023  
Beslut i fråga om UFÖR/UUV 27.10.2022  
Beslut i fråga om ESF+, ERUF projekt med en enda genomförare 16.3.2023  
Beslut i fråga om ESF+, ERUF groupprojekt 19.6.2023  
Beslut i fråga om FRO UFÖR/FRO UUV 15.6.2023  
Beslut i fråga om FRO SKP/FRO UP 29.6.2023  
Beslut i fråga om ESR+, projekt för materiellt bistånd till dem som har det sämst ställ (Livsmedelsverket) 29.6.2023  
Betalning av förskott UFÖR/UUV 30.11.2022  
Betalning av förskott ESF+, ERUF projekt med en enda genomförare 16.3.2023  
Betalning av förskott ESF+, ERUF groupprojekt 19.6.2023  
Betalning av förskott FRO UFÖR/FRO UUV 31.11.2022  
Betalningav förskott FRO SKP/FRO UP, projekt med en enda genomförare 29.6.2023  
Betalning av förskott ESF+, projekt för materiellt bistånd till dem som har det sämst ställ (Livmedelsverket) 31.8.2023  
Uppföljning av deltagare i ESF+ 15.6.2023  
Beslut om utbetalning av stöd, kertakorvaushankkeet

29.6.2023

 
Återkallande av projektansökan 25.9.2023  
Projektinformationstjänsten 2.11.2023  
Ändringsansökningar och ändringsbeslut, fas 1, projekt med engångsersättning 9.11.2023  
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 40%, faktiska löner 18.12.2023  
Beslut om utbetalning av stöd, Flate rate 7%, UFÖR, UUV, FRO UFÖR, FRO UUV.  8.2.2024  
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 1,5% UFÖR, UUV, FRO UFÖR, FRO UUV 8.2.2024  
Beslut om utbetalning av stöd, projekt för materiellt bistånd till dem som har det sämst ställ (Livsmedelsverket). Ansökan om utbetalning av stöd är möjlig. 20.3.2024  
Ändringsansökningar och ändringsbeslut, fas 2 (projekt som inte har några ansökningar om utbetalningav stöd) 29.2.2024  
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 7%+1,5% UFÖR, UUV, FRO UFÖR, FRO UUV (Ansökan om utbetalning av stöd är möjligt) 17.4.2024  
Beslut om utbetalning av stöd, Flate rate 40%, modell för enhetskostnad för löner (Ansökan om utbetalning av stöd är möjligt)  

30.4.2024

Beslut om utbetalning av stöd, Flate rate 7%, ESF+, ERUF, FRO SKP, FRO UP. (Ansökan om utbetalning av stöd är möjligt)   30.4.2024
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 1,5% ERUF, FRO UP (Ansökan om utbetalning av stöd är möjligt)   30.4.2024
Beslut om utbetalning av stöd, Flat rate 7%+1,5% ERUF, FRO UP   Maj 2024
Ändringsansökningar och ändringsbeslut, fas 3 (alla projekt med en enda genomförare)   Maj 2024
Ändringsansökningar och ändringsbeslut, fas 4 (grupprojekt)   Maj 2024
Uppföljningsrapportering om projekten   Sommaren 2024
Slutrapportering om projekten   Sommaren 2024
Kontrollbesök hos projekten på plats   inte preciserats
Beslut om fortsatta åtgärder (t.ex.återkrav)   inte preciserats

* Ändringar är möjliga. Tidtabellerna preciseras i takt med att genomförandet framskrider.

Möjligheten att fylla i ansökningar om utbetalning av stöd öppnas cirka 1-4 veckor innan beslut om utbetalning av stöd fattas.

Varifrån kan jag få stöd för användning av systemet?

Rådgivning om användning av systemet ger de myndigheter som beviljar EU:s regional- och strukturpolitiska finansiering. Kontaktuppgifter till rådgivarna fås via länken på systemet EURA 2021 startsida. På startsidan finns dessutom en länk till anvis-ningar för systemet i PDF-format.