Information om webbplats Strukturfonder.fi

Innehåll

Strukturfonder.fi är en webbtjänst för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska
program. Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av EU:s region- och strukturpolitikgrupp, som är placerad vid ANM:s avdelning för regioner och tillväxttjänster, i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och landskapsförbunden. Webbplatsen finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

På första sidan finns en beskrivning av riktlinjerna för den nya programperioden, ansökningstider för finansieringsansökningar, nyheter, puffar från sociala medier samt tillträde till avsnitten som handlar om regionerna.

I avsnittet Aktuellt finns bland annat nyheter, ansökningstider och evenemang. 

I avsnittet Ett förnybart och kompetent Finland finns information om programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och om de olika fonderna: Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och fonden för en rättvis omställning (JTF). Avsnittet innehåller dessutom information om riksomfattande teman, hållbar stadsutveckling och övervakningskommittén.

I avsnittet Verksamhet i regionerna finns avsnitten om storregionerna: Södra Finland, Östra
Finland, Västra Finland, Norra Finland och riksomfattande teman.

I avsnittet För projektaktörer finns anvisningar om ansökan om finansiering, lagar och
förordningar, systemet EURA 2021 och förenklade kostnadsmodeller. Avsnittet innehåller dessutom anvis-ningar om bedrägeribekämpning och ansökningstider. 

I avsnittet Interreg-program finns information om programmen inom målet Europeiskt regionalt samarbete (ERS).

Funktioner

Sökfunktion

Webbsidans sökfunktion finns upptill på sidan.

Sökningarna gäller automatiskt webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen. 

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons om webbtjänsten Strukturfonder.fi. Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom två veckor. Du kan få svar på dina
kommentarer eller frågor endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post.

Olika webbläsare och enheter

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign, så att den anpassas till olika skärmstorlekar.
Sidorna ser bäst ut då du använder nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då fungerar inte nödvändigtvis alla egenskaper fullständigt.
Nedladdningar av filer och läsarprogram
För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis.

På webbsidan finns också direktsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Användarvillkor

Läs dessa användarvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen hör till arbets- och näringsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Det är tillåtet att i överensstämmelse med god sed använda webbplatsens textmaterial och länka till materialet, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med ministeriet.

Bilder och rätt att använda dem

Endast arbets- och näringsministeriet har rätt att använda de bilder som finns i webbtjänsten.

Juridiskt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen.
Innehållet på webbplatsen ska vara så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Arbets- och
näringsministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av eventu-ella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för länkat material som producerats av en utomstående part. När du via en länk går till en annan webbplats, tillämpas användarvillkoren för den webbplatsen.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för uppdateringen av tredje parters webbplatser,
publikationer på de webbplatserna eller tillförlitligheten i informationen på de webbplatserna.
Arbets- och näringsministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna
kommunikation.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för innehållet i kommunikationen obero-ende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritetsskydd eller andra lagar tilläm-pas på det. Ministeriet kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som ministeriet anser vara osakligt.

Arbets- och näringsministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en
webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen.

Ministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät.
Användare bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för ministeriet.

Arbets- och näringsministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra
användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användare uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användarvillkoren på denna sida. Ministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat med verksamhet som strider mot användarvillkoren.

Om något av dessa användarvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta emellertid inte i övrigt på giltigheten i dessa användarvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med Europas dataskyddsförordning.

Läs mer om dataskydd

Kakor (cookies)

En kaka (eller cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på din dator, surfplatta eller telefon. Denna webbplats använder både kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll. 

Kakor på webbplatsen_

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och så kallade sociala tillägg (till exempel sociala insticksprogram i Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen förmedlar ingen information om sina besökare via de sociala tilläggen.

På tjänster och applikationer som tillhandahålls av en tredje part tillämpas den partens
användarvillkor och övriga villkor.

Mer information

Mer information om webbsidan: [email protected]