Hoppa till innehåll

Programmet ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 omfattar många finländares liv

Utgivningsdatum 8.5.2024 8.58
Pressmeddelande

Programperioden 2021–2027 för regional- och strukturpolitiken medför betydande resurser för Finlands tillväxt och förnyelse på lång sikt. Programmet ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 bygger regionernas livskraft och människornas välfärd. De finländska regionerna skapar programmets framgång genom att förnya sig och reagera på de förändringar som klimatförändringen och digitaliseringen medför. De tre fonder som deltar i programmet – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden plus (ESF?) och Fonden för en rättvis omställning (FRO) bidrar med sina egna synpunkter till detta arbete. Interregprogrammen erbjuder å sin sida möjligheter för regionernas utveckling genom gränsöverskridande partnerskap och internationella nätverk. Samarbetet mellan regionerna nationellt och internationellt är en viktig del av resultaten.

De röda tråden i programmet ett förnybart och kompetent Finland är näringslivsorientering och klimatneutralitet

Målet om klimatneutralitet fram till 2035 kan uppnås genom konkreta nationella, regionala och lokala åtgärder. Ett nära samarbete mellan nationella och regionala aktörer samt företag, utbildnings- och forskningsinstitut stöder smart specialisering. Det väsentliga är att nya innovationer kan uppstå överallt i Finland – ett centralt mål för programmet är att ge regionerna det stöd de behöver för att utveckla och stärka sin egen potential. Därför förbättras också de tjänster som stöder sysselsättning, kontinuerligt lärande och delaktighet ytterligare - mångfaldigt och fördomsfritt. Den erfarenhet som flera programperioder ger oss visshet om att utveckla projektsamarbetet, vars mål är en positiv förändring i deltagarnas liv samt i företagens och organisationernas verksamhet.

Målet är ett resultatrikt och verkningsfullt genomförande

Tack vare de förenklade kostnadsmodellerna koncentreras projektarbetet till verksamhetens resultat och genomslag. De nya verksamhetssätten gör det lättare att ansöka om finansiering och stöder också små aktörers deltagande i projektverksamheten. EURA 2021 -systemets digitala tjänster möjliggör smidiga processer och minskar både projektgenomförarnas och myndigheternas administrativa börda. Fram till Europadagen 2024 hade programmet redan inlett över 3 800 projekt vars sammanlagda offentliga finansiering redan överstiger en miljard euro, vilket är cirka en tredjedel av den offentliga finansiering som är tillgänglig för hela programperioden. Med hjälp av uppföljningen och utvärderingen utreder vi hurdana spår programmet lämnar i samhället. De första uppföljningsuppgifterna om projektresultaten fås ännu i år.

Mer information om programmet: www.rakennerahastot.fi
Mer information om projekt som redan finansierats: www.eura2021.fi/tiepa