Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionens kommunikationsnätverk INFORM EU samlade de finansierande myndigheterna för regional- och strukturpolitik

Utgivningsdatum 20.7.2022 16.15
Pressmeddelande
INFORM EU möte

Vid mötet mellan Europeiska kommissionens kommunikationsnätverk INFORM EU behandlades utmaningarna i kommunikationen om EU-finansiering och man sökte lösningar på hur man kan främja sammanhållningspolitikens synlighet bland medborgarna. År 2022 är Europaåret för ungdomar, och därför var också den särskilda prioriteringen för INFORM EU-mötet att bättre beakta barn och ungdomar som målgrupp för kommunikation. Vid nätverkets möte fick de finansierande myndigheterna också praktiska råd och tips om bättre utnyttjande av digitala kommunikationsplattformar.

Europaåret för ungdomar 2022

År 2022 är temaåret för ungdomar genom vilket man erkänner den europeiska ungdomsverksamhetens betydelse för att skapa en bättre – grönare, mer inkluderande och digital – framtid. Under året erbjuds ungdomar också många möjligheter att lära sig, dela åsikter, träffa människor och delta i verksamheten på olika håll i Europa.

I seminariets anföranden dryftades bland annat coronapandemins inverkan på vardagen för unga vuxna. Särskilt utmaningar som gäller utbildning och studier, sysselsättning och psykisk hälsa lyftes fram. Även resultaten av Eurobarometerenkäten granskades. Utgående från resultaten är särskilt klimatet, utbildningen samt minskningen av fattigdom och ojämlikhet viktiga teman för unga. Krisen i Ukraina har ytterligare stärkt de ungas syn på att bevarandet av fred, stärkandet av den internationella säkerheten och främjandet av samarbete bör vara primära mål i Europeiska unionens verksamhet. Det är viktigt att synliggöra dessa teman också när man informerar de unga om de möjligheter som EU erbjuder och om effekterna av den verksamhet och de projekt som EU stöder.

INFORM EU möte
Miriam Beulting presenterar kampanjen EU in My School

Som exempel på inkluderande kommunikation som når de yngre åldersgrupperna lyftes fram olika kampanjer och initiativ riktade till barn och unga, som EU genomför under 2022. Kampanjen EU in My School går in för att lyfta fram EU-finansieringens effekter med hjälp av praktiska och oförglömliga erfarenheter som riktar sig till skolelever. Projektbesöken och det interaktiva programmet i anslutning till kampanjen ger barn och unga information om viktiga teman, såsom hållbar utveckling. 

 

 

Vid mötet behandlades också ett intressant projekt som inkluderar unga, At the School of Open Cohesion (ASOC). Syftet med projektet är att öka de ungas medvetenhet om EU:s sammanhållningspolitik och uppmuntra dem att följa användningen och effektiviteten av EU-medel med hjälp av öppna data. 

Vid INFORM EU-mötet belönades maltesiska skolbarn som deltog i en bildkonsttävling som ordnades som en del av kampanjen EU in My School samt gymnasieelever från Spanien och Kroatien som deltog i ACOS-projektet och som förtjänstfullt hade följt genomförandet av EU-stödda projekt i sina hemländer.

Projektbesöken lyfter fram framgångar

Under det tre dagar långa mötet hade deltagarna också möjlighet att bekanta sig med olika projekt som medfinansieras av EU på Malta. 

När det gäller temana kulturarv och stadsutveckling bekantade man sig med ett objekt som fått ERUF-finansiering, fästningen St. Elmo och krigsmuseet i Maltas huvudstad Valletta. Det historiska

Miriam Beulting presenterar kampanjen EU in My School
ERUF-projektbesöket i fästningen St. Elmo

fästningsområdet var länge tomt och under förfall, men efter omfattande restaurerings- och uppgraderingsarbeten har det nu öppnats som ett populärt besöksmål för allmänheten. Området har också ett intressant krigsmuseum där man kan bekanta sig med fästningens förflutna och dess roll i Maltas händelserika och stormiga historia.

Under ESF-projektbesöken presenterades bland annat projekt för att stödja svårsysselsatta personer och utveckla yrkesutbildningen. Miljötemat och skyddet av havet syntes i de projektobjekt som presenterade åtgärder som finansierats via Europeiska havs- och fiskerifonden och Sammanhållningsfonden. 

Länkar – läs mer:

INFORM EU

Program för och presentationer vid Inform EU-mötet

Enkät Eurobarometern om Europaåret för ungdomar

EU in My School

Evenemanget EU i min skola i Vanda (på finska)

At the School of Open Cohesion