Finansieringen av EU:s regional- och strukturpolitik i Västra Finland 

Inriktningen av finansieringen styrs av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027, som omfattar åtgärder som finansieras genom Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (JTF).

Programmets EU-finansiering utgör cirka 1,9 miljarder varav Västra Finlands andel är cirka 0,3
miljarder euro.

Sex finansierande myndigheter ansvarar för beviljandet av finansiering av regional- och
strukturpolitiken i Västra Finland: Södra Österbottens förbund, Mellersta Finlands förbund, Birkalands förbund, Österbottens förbund, Satakunta förbund och NTM-centralen i Mellersta Finland.

Utöver landskapen i storregionen Västra Finland omfattar verksamhetsområdet för NTM-centralen i Mellersta Finland även Mellersta Österbotten och Egentliga Finland. NTM-centralen beviljar ESF+-finansieringen.

ERUF- och JTF-finansiering beviljas både av landskapsförbundet och NTM-centralen.
Samarbetsgruppen för respektive landskap (LSG) bestämmer mer ingående om arbetsfördelningen.

Webbplatsen uppdateras. Avsikten är att den information som saknas fås på sidorna så snart som möjligt.

Ansökningstider