Riksomfattande teman

En del av finansieringen från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfondens+ (ESF+) för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 ska användas för att genomföra s.k. riksomfattande teman. Dessa är sådana strategiskt viktiga utvecklingshelheter som ministeriet har haft ansvar för att ta fram, men vars genomförande sker inom ramen för den verksamhet som fastställts i programmet.

Av ERUF:s totala finansiering reserveras högst sex procent och av ESF+:s högst 20 procent för riksomfattande teman. Förmedlande organ för de riksomfattande temana är de närings-, trafik- och miljöcentraler som sköter strukturfondsuppgifter.

Hälften av den nationella finansieringen från ERUF används för temat ”Innovations- och kompetensnätverk”. Temat har beretts i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Resten av ERUF-finansieringen används för följande teman som beretts av miljöministeriet: ”Energieffektivitet och minskning av växthusgasutsläppen”, ”Begränsning av och anpassning till klimatförändringar” och ”Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle”.

ESF+:s riksomfattande teman har beretts genom förvaltningsövergripande samarbete mellan de tre verkställande ministerierna, det vill säga arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministe-riet och social- och hälsovårdsministeriet.

De teman inom ESF+ som stöder sysselsättningen lyfter fram aktuella frågor, till exempel matchning på arbetsmarknaden, bättre arbetsmöjligheter för partiellt arbetsföra personer, socialt företagande, arbetslivsutveckling samt stöd för integrationen av invandrare.
I kompetenstemat ingår som omfattande utvecklingshelheter bland annat de riksomfattande temana för kontinuerligt lärande och stärkande av innovationskompetensen inom den kreativa sektorn.

Temat för att stödja delaktighet omfattar bland annat följande utvecklingsåtgärder: ”Utveckling av tjänster för barn, unga och familjer samt främjande av deras välmående”, ”Stöd till svårsysselsatta”, ”Främjande av likabehandling och jämställdhet samt bekämpning av utsatthet” och ”Stöd till och samordning av delaktighet, jämställdheten mellan könen och likabehandling i arbetet inom Europeiska socialfonden 2021–2027”.

Ansökningstider