Hoppa till innehåll

Västra Finlands temavecka: Understöd för utvecklande av företag – tips och instruktioner för projektsökande före ansökan

Utgivningsdatum 3.11.2022 10.42
Pressmeddelande
Pöydällä papereita, pöydän ympärillä ihmisiä.

Som grund för all företagsutveckling finns nästan alltid en idé eller ett behov med vars hjälp man förbättrar verksamheten och för den i önskad riktning. NTM-centralen stödjer företagens utveckling på många sätt och den här artikeln går in på faktorer som företag bör ta hänsyn till innan de lämnar in en ansökan om utvecklingsstöd. Allt utgår från de utvecklingsbehov företaget har identifierat, som kan vara relaterade till exempelvis utvecklingen av en ny produkt eller tjänst. Det kan också handla om att öka produktionskapaciteten och göra den mer effektiv genom att investera i en ny maskin eller enhet.

Initial planering och kontakt med NTM-centralen

Efter att utvecklingsbehovet har identifierats är följande steg att fundera över de åtgärder och resurser med vilka det önskade målet kan uppnås. En preliminär projektplan hjälper till att fastställa utvecklingsåtgärder som företaget redan har kompetens för (exempelvis egen personal) och å andra sidan åtgärder för vilka det krävs extern expertis, antingen genom inköp av tjänster eller rekrytering av nya nyckelpersoner. Här är några frågor som hjälper dig att skapa projektplanen:

  • Varför genomförs projektet och vilka resultat vill man uppnå med projektet?
  • Vilket är projektets nyhetsvärde för mitt företag?
  • Vilka åtgärder ingår i projektet och vad kostar åtgärderna?
  • Vilken kompetens har mitt företag? Vilken extern kompetens behöver vi?
  • Hur finansierar jag projektet? Understödet betalas på basis av kostnadsutfallet. Understödet för utvecklingsåtgärder är högst 50 % av projektets kostnader.
  • Hur lång tid beräknas projektet ta?

I samband med den initiala planeringen lönar det sig också att bekanta sig med finansieringskriterierna. Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (758/2021) och förordningen (895/2021) innehåller allmänna föreskrifter om utvecklingsstöd. I Västra Finlands strategi för företagsfinansiering 2022 presenteras därtill mer detaljerade ramar för beviljande av bidrag i Västra Finlands område. Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 har däremot mer i detalj öppnat upp målen för EU:s regional- och strukturpolitik, som är vägledande för fördelningen av medel. Utöver ovanstående bör den sökande sätta sig in i ansökningsförfarandet som beskriver de handlingslinjer och särskilda mål som vid varje given tidpunkt kan sökas.

Att ansöka om stöd kräver en del utredningar, av vilka en del kan vara utmanande. Av denna anledning rekommenderas att med låg tröskel kontakta den finansiella rådgivningen för små och medelstora företag (tfn 0295 024 800) , vid frågor uppstår angående utvecklingsstödet eller din egen projektplan. Hjälp finns även att få av experter inom området, vilkas kontaktuppgifter bl.a. finns i Västra Finlands strategi för företagsfinansiering 2022.

Var ute i god tid

Det lönar sig att avsätta tillräckligt med tid för att förbereda och skriva projektansökan, så att ansökan håller hög kvalitet och för att informationen ska vara tillräcklig för ett finansieringsbeslut. Eventuella bilagor (t.ex. offerter och bokslutsinformation) bör införskaffas i god tid, så att handläggningen av ansökan blir smidigare och snabbare. Dessutom rekommenderas att man i tid skaffar nödvändiga ärendefullmakter för att ansökan ska kunna göras. Att få fullmakter kan tidvis ta lång tid, så det bör inte lämnas till sista stund.

Vad man bör känna till om ansökningstidtabellen

I Västra Finland sker ansökan om stöd i EURA2021-systemet enligt ansökningsperiod under pågående programperiod. Det finns flera ansökningsperioder under året, så alla särskilda mål kan kanske inte ansökas under hela året. De preliminära ansökningsperioderna och de särskilda mål som kan ansökas finns detaljerade på webbplatsen Strukturfonder. Det lönar sig att bekanta sig med innehållet och prioriteringarna för de särskilda målen mer i detalj på webbplatsen Strukturfonder, för att välja det mest lämpliga särskilda målet för det egna projektet. De särskilda mål som ska ansökas anges också i de utlysningar som publiceras för varje ansökan i EURA2021-systemet. De särskilda mål som beskrivs i utlysningarna kan ansökas under den aktuella ansökningsperioden. 
____________________________________

Kuvake, jossa ihmishahmo ja kynä.
Finansieringsexpert Roope Kinnunen och finansieringsexpert Henrik Granqvist,
NTM-centralen i Mellersta Finland

Riksomfattande Västra Finland