Hoppa till innehåll

Västra Finlands fortlöpande utlysning till ESF projekt (inkl. REACT-EU) är öppen (Program för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020)

Utgivningsdatum 16.11.2022 15.30
Pressmeddelande
Nu kan man ansöka! Fortlöpande ESF utlysning i Västra Finland (inkl. REACT-EU). Hallbår tillväst och jobb 2014-2020 -programmet.

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar Europeiska socialfondens (ESF) fortlöpande utlysning till ESR projekt i Västra Finlands område. Syftet med utlysningen är att bevilja den regionala ESF-finansiering för programperioden 2014–2020 samt REACT-EU-finansiering som NTM-centralen ännu förfogar över så fullt ut som möjligt för finansiering av genomförbara ESF-projekt. REACT-EU -projekt finansieras som en del av Europeiska unionens insatser till följd av COVID-19-pandemin.

Finansiering att söka 

I den fortlöpande utlysningen kan medel sökas inom verksamhetslinjerna 3, 5 och 9 i varje region i Västra Finland.  Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten,  Birkaland, Satakunta och Egentliga Finland. 

Ifall den tillgängliga finansieringen under den fortlöpande utlysningen inom någon region/verksamhetslinje upphör, uppdateras utlysningen för att återspegla det aktuella läget. Eventuella förändringar meddelas i samlad form högst upp på utlysningen. 

Projekt som utlysningen omfattar 

I denna utlysning kan ESF-finansiering beviljas:   

 1. Nya projekt som under projekttiden betonar konkreta åtgärder som främjar möjligheterna att komma in på eller stanna kvar på arbetsmarknaden för en målgrupp som valts ut utgående från det regionala behovet. 

 1. På regionala behov grundade snabba och innovativa försöksprojekt som varar högst 12 mån. Finansieringen kan enligt finansiärens övervägande beviljas enligt kostnadsmodellen med engångsersättning (lump sum). Detta tar hänsyn till pilotprojekten i samband med genomförandet av programperioden 2021–2027. 

 1. För pågående projekt i form av tilläggsfinansiering för kompletterande delar som ger ett befintligt projekt ett tydligt mervärde. 

Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap i området Västra Finland (landskapsöverskridande). 

ESF:s REACT-EU-finansiering (rakennerahastot.soft.ware.fi) är särskilt avsedd för att snabbt kunna reagera på de störningar och utmaningar som coronapandemin orsakat på arbetsmarknaden. 

Avsikten med REACT-EU-finansieringen är att stödja avhjälpandet av ekonomiska skador orsakade av COVID-19 samt skapa en grund för en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin. ESF:s mål är särskilt att främja sysselsättningen. Det lönar sig också för sökande att i anslutning till de regionala prioriteringarna ta del av innehållet i respektive regions återhämtningsplaner. 

Urvalskriterier

Se utlysning till ESF projekt (pdf)

Inlämning av ansökan 

​​​​Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i systemet EURA 2014

Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in i EURA2014-systemet till myndighetsbehandling. 

Ansökningar som inkommer in under utlysningstiden behandlas enligt ansökningsperioder. Vid ansökningsperiodens utgång utvärderar den finansierande myndigheten de ansökningar som inkommit under perioden och fattar beslut angående dem. 

Ansökningarna ska lämnas in för myndighetsbehandling enligt följande: 

 • Senast den 22 september 2022
 • Senast den 6 oktober 2022
 • Senast den 20 oktober 2022 
 • Senast den 3 november 2022
 • Senast den 17 november 2022
 • Senast den 1 december 2022
 • Senast den 15 december 2022
 • Senast den 31 december 2022

Ytterligare information 

Mer ingående anvisningar om hur ansökan ska göras upp finns i utlysning till ESF projekt (pdf) i punkt 3 Anvisningar för att göra ansökan. Du får också ytterligare information av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF). Kontaktinformationen finns på webbplatsen: https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/ely-keskus 
 
Utlysning till ESF projekt (pdf)
Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 (pdf) 
REACT-EU finansiering 

Västra Finland