Hoppa till innehåll

Utmaningar och möjligheter för en rättvis omställning i Västra Finland: erfarenheter från FRO/JTF-finansiärerna

Utgivningsdatum 14.2.2024 10.03
Pressmeddelande
Västra Finland, En översikt av finansiärerna: Hur har utnyttjändet av finansieringen och utvecklingsåtgärderna lyckats, EU flaggan med text medfinansieras av Europeiska unionen och Foto av ett träsk.

Den nuvarande EU-finansieringsperioden förde med sig en helt ny fond: FRO, vilket har inneburit en hel del hemläxor för både finansiärer och projektsökande. Förkortningen FRO/JTF står för Just Transition Fund (Fonden för rättvis omställning). Hur har utnyttjandet av finansieringen och utvecklingsåtgärderna lyckats i Västra Finland? Vad handlar omställning och rättvisa om?

FRO/JTF syftar till att främja en grön omställning och att underlätta och hantera de regionala ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av minskad torvproduktion. FRO kommer därför att stödja diversifieringen av den ekonomiska strukturen i regionerna och utvecklingen av nya affärsmöjligheter när torvproduktionen minskar eller fasas ut. 

Denna artikel är en översikt av finansiärerna i Västra Finland över hur de som ansöker om finansiering i Västra Finland har identifierat innehållet och potentialen i FRO, deras bedömning av hur genomförandet har kommit igång och hur framtiden för genomförandet ser ut.

137,9 miljoner euro för Västra Finland

I Västra Finland beviljas FRO/JTF finansiering av landskapsförbunden och NTM-centralen i Mellersta Finland. Av den nya finansieringen är totalt 137,9 miljoner euro tillgänglig för vår region. Finansieringen styrs av EU:s mål för koldioxidneutralitet och landskapens regionala planer. Bland de sökande finns små och medelstora företag, kommuner och andra offentliga organisationer, forskningsinstitut, utbildningsinstitutioner, stiftelser och föreningar.

I slutet av 2023 hade sammanlagt cirka 41,4 miljoner euro beviljats för FRO-projekt i Västra Finland. Detta belopp har använts för att finansiera projekt som genomförs av små och medelstora företag, kommuner, forsknings- och utbildningsorganisationer. I synnerhet efterfrågan på FRO- företagsstöd har varit stor i Västra Finland.

Innehållet i FRO/TF är mycket likt det i ERUF och ESF+. Åtgärderna är dock mer flexibla, eftersom de inte är så strikt kopplade till specifika mål. En särskild egenskap hos FRO/JTF är restaureringsåtgärderna (t.ex. restaurering av torvmark eller restaurering av torvproduktionsområden), som kräver en ny typ av sakkunskap av projektansvariga.

Finansiärerna i Västra Finland berättar att FRO/JTF-finansieringen har aktiverat några helt nya projektsökande. Sådana är till exempel stiftelser, icke-statliga organisationer och statliga myndigheter. Aktiv kommunikation har krävts, och informations- och diskussionsevenemang har anordnats i hela västra Finland om de regionala JTF-planerna och prioriteringarna för finansiering.

"I början var uppfattningen om fonden snäv och till och med missvisande. Efter ansökningsomgången, när finansieringsansökningarna började, kunde vi se att informationen om fondens möjligheter hade spridits och att vår kommunikation hade varit framgångsrik. Dessutom har kommunerna i torvproduktionsområdena varit väl involverade genom att vi riktade in oss på kommunerna i projektutlysningen", säger finansiärerna. 

Enligt finansiärerna finns det fortfarande behov av ytterligare information och att det också behövs information om pågående projekt för att öka medvetenheten om finansieringsmöjligheterna.

Förnybar energi och energieffektivitet

Enligt finansiärerna har diversifieringen av den regionala ekonomin använts som ett sätt att locka till sig finansiering för en lång rad olika projektidéer. Dessa idéer har inte alltid varit mitt i prick.

"Även regionalekonomisk diversifiering måste inriktas till rätt geografiska områden och till lämpliga ekonomiska sektorer för att vara till verklig hjälp när det gäller att hantera negativa effekter. När torvproduktion och arbetstillfällen inom sektorn går förlorade måste målet vara att anställa dem som blir arbetslösa och skapa affärsverksamhet som matchar deras kompetens."

Finansiärerna berättar att ansökningarna inte alltid exakt specificerar sektorerna för målföretagen, utan inkluderar alla sektorer i utvecklingsprocessen. Detta har sina för- och nackdelar.

"Utveckling förblir en möjliggörande aktivitet när det inte finns några begränsningar. Å andra sidan blir projektens effektivitet lidande om aktiviteterna inte är skräddarsydda för utveckling och jobbskapande inom specifika sektorer."

FRO/JTF-finansiering för utveckling av och investeringar i små och medelstora företag kommer naturligtvis att riktas till ett brett spektrum av sektorer, för att verkligen diversifiera utbudet av ekonomisk verksamhet i regionerna och stärka den regionala ekonomin. Viktiga områden är nya lösningar för förnybar energi och energieffektivitet samt restaurering och återanvändning av torvmarker. När det gäller kompetensutveckling och sysselsättning kommer FRO-finansieringen att riktas till dem inom torvsektorn som har förlorat sina arbeten eller hotas av arbetslöshet och inom de sektorer som är involverade i torvproduktion. Ungdomarna kommer att vara en särskild målgrupp.
 

Framtiden för finansieringen av JTF i Västra Finland: en fjärdedel av finansieringen kvar, förändringar i fördelningen av finansieringen? 

När ansökningarna till Fonden för en rättvis omställning i Västra Finland inleddes 2023 var cirka 75 % av den totala finansieringen tillgänglig. 

En särskild utmaning var att starta genomförandet på ett sätt som tar hänsyn till att största delen av finansieringen är bundet till programmets första år.  I praktiken innebär denna ”framtunghet” att en tredjedel av finansieringen måste användas före 2025.

I västra Finland har JTF fått en bra start enligt finansiärerna, men nästa utmaning är utbetalningen av projekt för att uppfylla den tidsplan som fastställts av EU-kommissionen.

Därmed återstår ungefär en fjärdedel av hela programperioden. I vissa av landskapen i Västra Finland skulle det finnas ett behov av ytterligare finansiering om det var möjligt. Enligt finansiärerna utvärderas projektens effektivitet kontinuerligt för att övervaka genomförandet av de regionala planerna och, på basis av resultaten, för att specificera fördelningen av finansieringen mellan de förmedlande organen.

Finansiärerna tror att målen i de regionala planerna kommer att uppnås. Å andra sidan anser man att till exempel restaureringsprojekt och kompetensutveckling inte i alla avseenden framskrider som man hoppats. En av anledningarna till detta är att det krävs betydande resurser för att få igång restaureringsprocesserna, för att kunna engagera markägarna och öka medvetenheten om finansieringen från FRO/JTF. Forsknings- och aktiveringsprojekten har fått en bra start. Finansiärerna ser ansökningsinformationsmötena och även andra aktiveringsaktiviteter (t.ex. aktiveringsprojekt) som viktiga sätt att öka projektförberedelserna, eftersom till exempel inledandet av restaureringsprojekt kräver omfattande utredningar av tillstånd och eventuella markägandearrangemang innan praktiska åtgärder kan vidtas.

På webbplatsen sturkturfonder.fi, myndigheternas egna webbplatser och på sociala medier informeras aktivt om ansökningsomgångarna, så att aktuell information alltid finns tillgänglig.

För mer information

Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF) 
Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 (på finska)

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 20.10.2022: Fonden för en rättvis omställning stöder regionerna i att reformera näringsstrukturen och stärka sysselsättningen 

Toimintaa ja tuloksia Västra Finland