Hoppa till innehåll

Utformningen av framtidsvisionen för sammanhållningspolitiken 2027+ inleds: kommissionen utsåg en arbetsgrupp

Utgivningsdatum 7.2.2023 17.26 | Publicerad på svenska 10.2.2023 kl. 13.29
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utsett en arbetsgrupp för att diskutera framtiden för unionens sammanhållningspolitik. Gruppen ska fundera över hur politiken bör ses över för att den i framtiden effektivt ska kunna sköta sin uppgift enligt fördragen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. En central fråga för gruppen är också hur sammanhållningspolitiken ska integreras närmare som ett led i alla EU-politikområden.

Med tanke på sammanhållningspolitiken hänför sig de kommande utmaningarna bland annat till en minskning av befolkningen och den demografiska utvecklingen, urbaniseringen, koncentrationen av innovationer till de mest framgångsrika regionerna, det strama allmänna ekonomiska spelrummet, inkl. räntorna och de knappa offentliga investeringarna. 

Som särskilda frågor behandlar gruppen kortsiktiga tillväxtmål i förhållande till främjandet av regionernas resiliensförmåga och den interna sammanhållningen på längre sikt. Till dessa hör också att stärka en rättvis digital grön omställning samt kompetens och innovationer i alla EU:s regioner.

Å andra sidan kommer man också att behandla de politiska verksamhets- och förvaltningsmekanismerna där debatten, förutom genomförandet av sammanhållningspolitiken, kommer att påverkas av erfarenheterna av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Diskussionens slutsatser och gruppens rekommendationer antecknas i en rapport som färdigställs i början av 2024. Arbetet är en del av kommissionens förberedelser inför översynen av sammanhållningspolitiken för tiden efter 2027. Rekommendationerna i rapporten fungerar som underlag för den nionde sammanhållningsrapporten, halvtidsutvärderingen av programperioden 2021–2027 samt lagstiftningsförslag som gäller sammanhållningspolitiken 2027+. Kommissionen förväntas lägga fram sitt lagstiftningsförslag på våren 2025.

Medlemmar i gruppen är politiker, forskare och företrädare för det civila samhället. Professor Andres Rodriguez-Pose (LSE-universitetet) är ordförande och han har under de senaste åren blivit känd i sammanhållningskretsarna för sitt arbete med de s.k. utvecklingsfällorna i regionerna. I gruppen ingår också Sari Rautio, som är medlem i Regionkommittén och ledamot i stadsfullmäktige i Tavastehus. 

Under det innevarande året ordnas nio tematiska möten där gruppen hör intressentgrupper och experter. Det första mötet ordnades den 31 januari 2023 och behandlade sammanhållningspolitiken med tanke på den europeiska modellen för tillväxt. Arbetsgruppens möten kan delvis ses på webben och gruppens dokument finns tillgängliga på dess webbplats. 
Gruppens webbplats  

Ytterligare information ges av:
Pasi Rantahalvari, arbets- och näringsministeriet ([email protected])
Janne Uusivirta, Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel, ([email protected])