Hoppa till innehåll

Talent Hub Eastern Finland sammanför internationella experter och arbetsgivare från Östra Finland

Utgivningsdatum 19.9.2023 8.34
Nyhet
Studenter vid ett skrivbord med bärbara datorer och papper.

Projektet, som är gemensamt för sex läroanstalter, stöder internationella studerande att hitta en sysselsättning och arbetsgivare att hitta och anställa internationell arbetskraft.

Projektet, som genomförs 2023–2027, bygger på samarbete mellan sex läroanstalter på olika utbildningsnivåer i Norra Karelen och Norra Savolax. I projektet medverkar Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Karelia-ammattikorkeakoulu, yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu, samkommunen för utbildning i Norra Karelen Riveria, yrkesinstitutet Savon ammattiopisto och yrkesinstitutet Ylä-Savon ammattiopisto.

Internationella studerande som har avlagt sin examen i Östra Finland har en betydande sysselsättningspotential som inte har utnyttjats fullt ut. Utmaningen är att de studerande inte i tillräcklig utsträckning kommer i kontakt med arbetslivet i Östra Finland under sina studier. Efter examen är det svårt att hitta arbete, särskilt för personer som utexaminerats från en högskola, och upp till hälften av dem flyttar bort från regionen efter examen.

”Det är mycket mer utmanande att få en praktikplats för internationella studerande än
för finska studerande, och detta problem är också flaskhalsen i projektet”, berättar
Virpi Laukkanen, direktör för internationella frågor vid yrkeshögskolan Savonia.

”Det viktigaste i detta projekt är att göra det smidigare att få en praktikplats och att utveckla
de internationella experternas vägar mot företagande”, fortsätter Ulla
Asikainen
, utbildningschef vid yrkeshögskolan Karelia.

I stället för ett splittrat projektfält önskades ett närmare samarbete med läroanstalter

Under lång tid har projektfältet kring internationella experter varit mycket splittrat i Östra Finland. Företagen i regionen och NTM-centralen i Södra Savolax har hoppats på ett närmare samarbete med läroanstalter.

I början av 2022 beslutade läroanstalterna att samlas för att arbeta med temat inom ramen för workshoppar som leds av Sanna Soppela, servicedesigner vid centret för kontinuerligt lärande vid Östra Finlands universitet. I den gemensamma utvecklingen stärktes idén om att ett stort och långsiktigt projekt som är gemensamt för läroanstalterna kan ha en större genomslagskraft än individuella lösningar.

Målet är att få ut så mycket som möjligt av resultaten av tidigare projekt. I Norra Savolax grundar sig projektet bland annat på de utvecklingsbehov som lyfts fram i projektet Pohjois-Savo Talent Hub (2020–2022) och Ammattiosaajat maailmalta (2020–2023). I Norra Karelen har projektet planerats i nära samarbete med bland annat ett projekt för beredning av en internationell rekryteringsmodell för Norra Karelen (2022–2023), projektet Helposti Joensuuhun (2023–2024) och projektet Kansainvälinen uraohjaamo (2021–2023). (Förra webbplatser endast på finska).

”En tyngdpunkt i projektplaneringen har varit åtgärder för kontinuerligt lärande, det vill säga hur vi kan utveckla arbetsplatsers och organisationers kompetens på ett heltäckande sätt. Perspektivet är en inkluderande anknytning till Östra Finland”, säger Tero Karjalainen, direktör för centret för kontinuerligt lärande vid Östra Finlands universitet.

Östra Finlands universitet är huvudaktör i projektet. Universitetets center för kontinuerligt lärande samordnar genomförandet av projektet i samarbete med universitetets tjänster för internationell utveckling och institutionen för pedagogik och psykologi.

Under 2022 träffades läroanstalterna regelbundet för att utveckla projektidén och diskutera utmaningarna när det gäller att anställa och förankra internationella studenter i samhället samt läroanstalternas olika utgångspunkter och servicevägar. För arbetsgivare ordnades planerings- och informationsmöten och för internationella studerande och alumner fokusgruppsdiskussioner. Även aktörer inom tredje sektorn hördes.

Man lyckades involvera flera tiotals arbetsgivarorganisationer som är intresserade av att locka till sig internationell arbetskraft, erbjuda studerande arbete och praktikplatser och utveckla personalens kompetens i internationalisering och mångfald. Ansökan om grupprojekt lämnades in för finansieringsbehandling i mars 2023 och projektet startar i september.

Med ett levande, inkluderande och internationellt Östra Finland som mål

Kärnan i projektet är att internationella experter och företag och andra arbetsgivare – inklusive den offentliga sektorn, den tredje sektorn och utbildningsinstitutionerna själva – ska mötas. Syftet med åtgärderna är att säkerställa att lämpliga praktikplatser och arbeten kan hittas också på engelska eller för dem som håller på att lära sig finska. Genom omfattande kommunikation förmedlas information om läroanstalternas potential vad gäller internationella studerande till arbetsgivare och vice versa om praktikplatser och arbeten i området till studerande. Målet är att involvera minst 1 500 deltagare och 300 arbetsgivarorganisationer i projektet.

”Sysselsättning handlar inte bara om själva arbetet utan också om känslan av samhörighet på arbetsplatsen, att utföra ett meningsfullt arbete och att försörja sig själv och sin familj utan att känna sig utanför. Det är mycket viktigt att vi har metoder att identifiera människors tidigare erfarenheter och att dra nytta av deras utbildning och arbetshistoria”, säger Shima Garousi, som nyligen nyutexaminerats från Östra Finlands universitet.

En viktig aspekt i projektet är att bättre identifiera och acceptera internationella experters kompetens. Projektet tillför praktikplatserna och arbetsplatserna nya språkmedvetna verksamhetssätt och nya möjligheter till språkinlärning. Arbetsplatserna blir mer mångsidiga när den internationella arbetskraftens andel av arbetsgivarnas personal och hållkraften ökar. Ökningen av arbetsplatsens kunskaper om mångfald återspeglas också på fritiden, och fritidsaktiviteter blir mer tillgängliga tack vare att tjänsterna är flerspråkiga. Dessutom strävar vi efter att påverka attitydklimatet i regionen och arbeta mot rasism även på strukturell nivå.

Genom de studier i företagande som i projektet utvecklas för internationella experter ökar företagsverksamheten och kunskaperna om affärsverksamhet och det uppstår ny affärsverksamhet i regionen. Målet är att de arbetsgemenskaper som internationaliserats och diversifierats skapar tillväxt och dragkraft för näringslivet i hela Östra Finland.

Projektets mål identifieras bland arbetsgivarna i området. ”Tillgången på kompetent arbetskraft och internationella medarbetare är viktig för oss på PeeÄssä och därför är vi intresserade av projektet. Det är också ett stort plus att olika läroanstalter från både Norra Savolax och Norra Karelen deltar i samma projekt”, säger Tiina Tolvanen, personaldirektör vid Osuuskauppa PeeÄssä.

Kostnaderna för projektet Talent Hub Eastern Finland uppskattas till cirka 6,2 miljoner euro och finansieringen består av projektstöd från Europeiska socialfonden, läroanstalternas egen finansiering samt extern finansiering från kommuner och företag.

Text:
Tiina Ynnilä, planerare, Centret för kontinuerligt lärande, Östra Finlands universitet
Bild: Östra Finlands universitet / Svetlana Larina

Mer information:
​​​​​​​Sanna Iskanius, utbildningsdirektör, Centret för kontinuerligt lärande, Östra Finlands universitet, [email protected], tfn 050 382 3801

​​​​​​​

 

 Grundläggande information om projektet

 Projektnamn: Talent Hub Eastern Finland
 Huvudprojektet genomförs av: Östra Finlands universitet.
 Delprojekt genomförs av: yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu Oy, samkommunen för​​​​​​​​​
​​​​​​​ utbildning i Norra Karelen Riveria, yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu Oy,
​​​​​​​ samkommunen för utbildning i Savolax, samkommunen för utbildning i Övre Savolax
​​​​​​​ Insatsområde och specifikt mål: 4 Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland,
​​​​​​​ 4.2. Ny kompetens i arbetslivet
 Tid för genomförande: 1.9.2023–31.8.2027
 Finansieras av: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
 Fond: Europeiska socialfonden Plus
 Finansieringsbelopp: Projektets totala kostnader: 6 294 354 euro, EU- och statlig finansiering
​​​​​​​ som beviljats: 5 035 483 euro (80 %)

Finansieringsexpert som förberett projektet:

Syftet med målet för insatsområde 4 under den nya programperioden 2021–2027 är att införa ny kompetens i arbetslivet. Kärnan i utvecklingen av grupprojektet Talent Hub Eastern Finland är att anställa internationella experter i Östra Finland. Genom att sysselsätta internationella experter vid företag eller som företagare i regionen stöder man tillväxten, utvecklingen och internationaliseringen av näringslivet i Östra Finland. Geografiskt genomförs projektet i landskapen Norra Savolax och Norra Karelen, och dess åtgärder stöder landskapens programmål och uppfyller även målen gällande utveckling av mottagningskapaciteten i arbetslivet och internationell rekrytering i regeringsprogrammet. Projektet finansieras genom strukturfondsprogrammet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027.

 

 

 

Rahoitus Toimintaa ja tuloksia Östra Finland