Hoppa till innehåll

Riksomfattande temat Matchning på arbetsmarknaden: fyra projektutlysningar 28.6.–27.9.2024

Utgivningsdatum 2.7.2024 10.55
Pressmeddelande
Riksomfattande temat Matchning på arbetsmarknaden: fyra projektutlysningar till 27.9.2024, EU flagga med text Medfinansieras av Europeiska unionen och ikon med vägskyltar.

Det riksomfattande temat Matchning på arbetsmarknaden stöder strategiska mål på både EU-nivå och nationell nivå genom att utveckla nationella åtgärder för att främja matchning och rörlighet på arbetsmarknaden. Informationstillefällerna 12.8., 13.8. och 22.8.

Koordineringsprojektet för det riksomfattande temat Matchning på arbetsmarknaden stöder och koordinerar de delprojekt som producerar temats innehåll. Koordinationsprojektet genomförs av NTM-centralen i Nyland.

Projekten finansieras av Mellersta Finlands Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central).

Informationstillefälle (Teams)

Projektutlysning: Förbättrad matchning av kompetent arbetskraft och arbete

Syftet med utvecklingsverksamheten är att förbättra samarbetet mellan olika aktörer och sektorer och att främja matchning på arbetsmarknaden och yrkesmässig rörlighet. De åtgärder som vidtas i projekten stöder utnyttjandet av aktörernas expertis, samarbete och/eller sektorövergripande tjänster. Åtgärderna förväntas stödja samarbetet och det omfattande partnerskapet mellan den privata och offentliga sektorn i linje med regeringsprogrammet. 

Som huvudsakliga resultat av verksamheten har de som deltar i projekten, som tillhör målgruppen, ingått arbetsförhållanden, förlängningen av arbetskarriären har främjats, matchningen på arbetsmarknaden har förbättrats och organisationernas kompetens och beredskap för förändring har ökat. Utvecklingen av tjänster, verksamhetsmodeller, samarbete och vägledning har främjat arbetskraften, inklusive specialgrupper, yrkesmässig rörlighet och sysselsättning. Utvecklade och piloterade tjänster och verksamhetsmodeller har använts i stor utsträckning.

Läs mer och ansök (EURA2021)

Projektutlysning: Främjande av integrationen av internationella experter och i synnerhet internationella studenter på den finländska

Som huvudsakligt resultat av verksamheten kommer kompetensen hos deltagarna i projekten bättre att kunna identifieras och kompetensen svara mot arbetslivets behov så att matchningen av arbetsmarknaden har förbättrats. 

Utvecklingen och utnyttjandet av kreativt kunnande har stärkts. Organisationernas kompetens och beredskap för förändring har ökat och förlängningen av arbetskarriären har främjats. Utvecklingen av tjänster, verksamhetsmodeller, samarbete och vägledning har främjat arbetskraften, inklusive specialgrupper, yrkesmässig rörlighet och sysselsättning. Utvecklade och piloterade tjänster och verksamhetsmodeller har använts i stor utsträckning.

Läs mer och ansök (EURA2021)
 

Projektutlysning: Svar på utmaningar med matchning genom att öka kompetensen

Projektutvecklingsverksamheten bör fokusera på ett eller flera av följande utvecklingsteman:

 • Utveckla arbetsgivarkompetensen som en del av utvecklingen av dragkraft och hållkraft
 • Stärka rekryteringskompetensen, arbetsgivarens image/varumärke
 • Utveckla arbetsgivarnas och företagens förmåga att prognostisera och formulera kompetensbehov
 • Utveckla åtgärder för att hjälpa individer och arbetsgivare att identifiera och hitta kompetensutvecklingsmöjligheter som passar deras behov
 • Utveckla åtgärder inom rekryteringstjänster vid arbetsgivarens förändrings- eller anpassningssituationer för att formulera och/eller identifiera arbetssökarnas/arbetstagarnas kompetenser
 • Vidta åtgärder för att öka identifieringen och formuleringen av arbetstagarens egen kompetens
 • Sträva efter att påskynda arbetssökandes sysselsättning genom riktad yrkesinriktad tilläggs- och fortbildning
 • Utveckla bransch- och regionbaserade lösningar som snabbt kan svara på arbetslivets behov och möjliggöra snabba övergångar till arbetslivet, antingen genom karriärbyte eller direkt anställning
 • Implementera snabba och riktade lösningar inom yrkesutbildning för arbetsgivares förändrings- och anpassningssituationer (positiva och negativa strukturella förändringssituationer)

Läs mer och ansök (EURA2021)

Projektutlysning: Utveckling av prognostisering av arbetskrafts- och kompetensbehov

 

 • Utveckla regionöverträdande lösningar för prognostisering som stöder prognostiseringen av regionala och riksomfattande arbetskrafts- och kompetensbehov samt användning av prognostiseringsdata i en ny verksamhetsmiljö
 • Utveckla prognos- och kompetensnätverk för att möjliggöra samarbete och informationsutbyte mellan aktörer i verksamhetsmiljön efter TE24-reformen. 
 • Utveckla och utnyttja digitala prognoslösningar eller plattformar vid utvecklingen av verksamhetsmodeller, samarbete och vägledning. Främja regional och riksomfattande yrkesmässig rörlighet samt sysselsättning genom lösningar och plattformar
 • Utveckla / utforska möjligheterna med artificiell intelligens som ett verktyg för att sammanställa prognostiseringsdata och för att använda den för att identifiera kompetens.
 • Utveckla regional prognostisering och förberedelser för positiva och negativa strukturomvandlingssituationer 
 • Verktygen/plattformarna som utvecklas bör vara fritt tillgängliga på riksomfattande nivå för användning av sysselsättningsområden och andra organisationer och individer som bedriver prognosarbete

Läs mer och ansök (EURA2021)

För mer information om projektansökningsprocessen

Finansieringsexpert Satu Tuimala, NTM centralen i Mellersta Finland, tfn. 0295 024 019, e-post har formatet fö[email protected] 

Följ även våra sociala mediekanaler! 

LinkedIn: @Keski-Suomen ELY-keskus
X @elykeskisuomi och @Rakennerahastot
Facebook: @Länsi-Suomen rakennerahastot och @Rakennerahastot  

Norra Finland Riksomfattande Södra Finland Västra Finland Östra Finland