Hoppa till innehåll

Övervakningskommittén för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 sammanträdde i Helsingfors

Utgivningsdatum 20.10.2022 17.57
Pressmeddelande
Kokouksessa, i mötet, in the meeting

Övervakningskommittén sammanträdde till sitt andra officiella möte i ordningen i evenemangshuset Bank i Helsingfors den 29 september 2022. Från Europeiska kommissionen fanns det en bredare representation än vanligt, och samtidigt presenterade sig också Andreas von Busch, DG REGIO:s nya chef för landenheten Finland och de baltiska länderna, för övervakningskommittén.

Mötets viktigaste punkt var att ta in punkter som behandlar fonden för en rättvis omställning (JTF) i programdokumentet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Kommissionen godkände programmet den 5 maj 2022, då programmet endast omfattade ERUF:s och ESF+:s verksamhetslinjer. I och med tillägget av den tredje fonden ökar programmets offentliga budgetram från nuvarande 2,4 miljarder euro till ca 3,1 miljarder euro. I programdokumentet kommer JTF att ses som en ny prioritering och ett särskilt mål. 

Vid mötet presenterade Risto Poutiainen, som gjort en lång karriär inom regionutvecklingen i Norra Karelen, en översikt över JTF-beredningen i landskapen samt i synnerhet den nordkarelska synen på den framtida användningen och betydelsen av JTF som utvecklingsverktyg. Valtteri Karhu (ANM) presenterade de praktiska åtgärder som hänför sig till ändringen av JTF-programmet. Minna Talvitie från Livsmedelsverket berättade som en del av beredningen av det materiella biståndet (programmets prioritering 6) i ESF+, där en betydande förändring under den nya program-perioden är en övergång från utdelning av livsmedel till anonyma betalkort. I fortsättningen kan alltså den kund som fått kortet själv välja önskade livsmedel med vissa begränsningar.  

Som avslutning på mötet hördes en översikt av företrädaren för Finlands klimatpanel Jukka Käyhkö (Åbo universitet) över klimatpanelens verksamhet och tankar om betydelsen av att bemöta klimatförändringen särskilt med tanke på regionernas livskraft. Han har en roll som sakkunnigmedlem i övervakningskommittén. Enligt Käyhkö har regionerna en väldig nationell potential för utsläppsminskningar, där de lösningar som inte baserar sig på förbränning är väsentliga. Klimatpanelens rapport om anpassning är färdig, inklusive bl.a. en landskapsspecifik matrisgranskning av väder- och klimatfaktorerna fram till 2050-talet. För närvarande pågår ett rättviseprojekt som syftar till att ta fram ett bedömningsverktyg för beredningen av politiken – Käyhkö föreslog också att man i samband med projektansökningarna skulle göra överväganden om rättvisa.

Avsikten är att den programändring i vilken JTF ingår ska behandlas i statsrådet den 20 oktober. Om statsrådet godkänner förslaget kommer det att sändas vidare till kommissionen för offentlig granskning. Kommissionen har två månader på sig att meddela resultatet av granskningen, och därför räknar man med att programändringen träder i kraft under 2022. Därmed kan genomföran-det av JTF inledas genast under första hälften av 2023. Övervakningskommittén sammanträder nästa gång i april 2023. 

Text och bild: Harri Ahlgren