Hoppa till innehåll

NTM-centralen kan finansiera företagets utveckling från startfas till investeringarn (Östra Finland)

Utgivningsdatum 14.11.2022 9.00
Nyhet
Euromynt som hjulhjul på blå bakgrund och mindre hjulmynt i bakgrunden.

NTM-centralen i Södra Savolax har mycket bra möjligheter att finansiera utvecklingsåtgärder och utvecklingsinvesteringar för små och medelstora östfinländska företag under EU:s regional- och strukturpolitik för programperioden 2021–2027. Östra Finlands andel av finansieringen från hela programperiodens tre fonder (ERUF, ESF+ och JTF) är omkring 700 miljoner euro och av denna är företagsfinansieringsandelen drygt 300 miljoner euro. I år kan 52 miljoner euro användas för företagsfinansiering.

Ändamålet och avsikten med den beviljade finansieringen är att tillväxten, konkurrenskraften och förmågan att sysselsätta av de företag som fått understöd. NTM-centralen beviljar understöd för utvecklande av företag särskilt för utveckling som är relaterad till den gröna övergången och digi-talisering och för materiella och immateriella investeringar.

- Hos oss i NTM-centralen i Södra Savolax finns det bra möjligheter att finansiera östfinländska företags hela innovations- och utvecklingsprocess från startfasens förberedelser till investeringar, säger Kalevi Pölönen, enhetschef.

Var får du råd om investeringsfinansiering?

När ett företag har ett utkast för utvecklingen av sin verksamhet, som kräver finansiering, lönar det sig att först kontakta finansieringsrådgivningen för små och medelstora företag. Tjänsten ger information om vilka möjligheter NTM-centralen har att finansiera den avsedda utvecklingen. Du kan också kontakta NTM-centralens företagssakkunniga. För företag finns också tjänsten Team Finland, ett gränssnitt där du får mera information om finansieringsmöjligheter.

- Det lönar sig för företagen att modigt sätta igång med sina utvecklings- och investeringsbehov. Om du är osäker på om det är rätt tid att påbörja utvecklingen av affärsverksamheten kan du komma igång med ett förberedelseprojekt. För det kan NTM-centralen bevilja finansiering i form av en klumpsumma. Ett användbart alternativ är också NTM-centralens stöd för anskaffning av utvecklingstjänster för företag. Med hjälp av utvecklingstjänsterna får företaget snabbt mera kompetens, rimligt prissatta erfarna konsulter och sakkunniga till sin användning, säger Kalevi Pölönen.

Stöd för företagsutveckling från högskolor och forskningsinstitutioner

Finansiering för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö erbjuds också denna programpe-riod. Högskolor och forskningsinstitutioner kan erbjuda företag sin kompetens exempelvis för att överföra teknologi, utveckla tjänster eller utföra forskning. Dessutom kan det i företagens egna utvecklingsprojekt vara naturligt att utnyttja högskolornas och forskningsinstitutionens kompe-tens.

Under denna programperiod startas på nytt finansieringen av näringslivsnätverksbaserad forsk-ning som utgår från företagens behov. I denna finansieringsmodell fastställs forskningens behov och delvis också innehåll av företagen som deltar i finansieringen av forskningen och lednings-gruppsarbetet. Forskningsplanen upprättas av det universitet, högskola eller annan forskningsin-stitution som söker finansiering. Vanligtvis finansierar NTM-centralen forskningsprojektet med ett stöd på 80 procent. Resten av kostnaderna finansieras av forskningsinstitutionen som söker finansiering och de företag som deltar. Finansieringsrådgivningstjänsten för små och medelstora företag och områdets företagssakkunniga ger råd åt företag också i frågor som gäller dessa.

Påbörjat finansieringsbeslut

De första besluten om understöd för utvecklande av företag skickade till de ansökande i början av november. Fattandet av besluten försenades på grund av det ofullbordade söksystemet EURA2021 men beslutsfattande blir stegvis snabbare och man kommer upp till en normal rytm under 2023.

NTM-centralen i Södra Savolax har tagit emot 198 ansökningar gällande understöd för utveck-lande av östfinländska företag och i dem har man ansökt om sammanlagt 90 miljoner euro i un-derstöd. Det har kommit sammanlagt 12 ansökningar med ett värde på 2,5 miljoner euro för ut-vecklande av verksamhetsmiljön.

Mer information om understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön:

​​​​​​​

Rahoitus Östra Finland