Hoppa till innehåll

Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan nu fatta beslut om företagsstöd i systemet EURA 2021

Utgivningsdatum 28.10.2022 10.17 | Publicerad på svenska 2.11.2022 kl. 16.49
Pressmeddelande
Kuva tietokoneen näppäimistöstä, jossa yhdessä näppäimessä on EU-lippu.

Funktionen för beslut om företagsstöd har nu införts i systemet EURA 2021. Det innebär att närings-, trafik- och miljöcentralerna kan fatta beslut som gäller understöd för utveckling av företag och understöd för utveckling av företagens verksamhetsmiljö.

Funktioner har införts stegvis från och med november 2021 i systemet. Företagen har kunnat lämna in ansökningar sedan mars 2022. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har dock inte kunnat behandla ansökningarna, eftersom den del av systemet som möjliggör beslutsfattandet inte var slutförd tekniskt. Nu kan beslutsfattandet inledas. I informationssystemet finns drygt tusen ansökningar om sammanlagt cirka 195 miljoner euro i understöd. Sammanlagt kan projekten beviljas cirka 140 miljoner euro i EU-finansiering och statlig finansiering. Finansiering till de projekt som får understöd kan betalas ut första gången i slutet av våren 2023.

”Införandet av informationssystemet som stöder projektförvaltningen under den nya programperioden var ett stort projekt och arbetet fortsätter. Vid ministeriet har vi gjort vårt yttersta för att ta systemet i bruk i sin helhet så snart som möjligt så att projektfinansiering kan betalas ut. Det fanns mer än väntat att korri¬gera i systemets beslutsdel, vilket försenade slutförandet. Vi beklagar förseningarna och de eventuella olägenheter de medför för företagen”, säger regionutvecklingsdirektör Johanna Osenius från arbets- och näringsministeriet.

Landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna kan behandla projekt som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden i systemet EURA 2021 senare i november. Samtidigt kan närings-, trafik- och miljöcentralerna också behandla projekt som finansieras med medel ur Europeiska socialfonden i systemet.

Följ tidsplanerna för införandet av systemet EURA 2021 på vår webbplats

Systemet EURA 2021 (www.eura2021.fi) är en digital servicehelhet för administration av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder och de projekt som medfinansieras av fonderna för programperioden 2021–2027. Med systemet hanteras genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF) i Finland under programperioden 2021–2027.

Systemet används av alla organisationer som ansöker om och genomför projekt samt av de myndigheter som finansierar projekten, de så kallade förmedlande organen (närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden och Livsmedelsverket).

På webbplatsen rakennerahastot.fi sidor har vanliga frågor om systemet EURA 2021 och genomförandet av det lagts till. Där finns svar på frågor om systemet och en uppskattning av tidsplanen för tjänsterna för sökande och stödmottagare. De uppskattningsvisa tidsplanerna uppdateras också i fortsättningen.

Mer information om systemet EURA 2021

EURA 2021 –  vanliga frågor om systemet EURA 2021

Mer information:
Regionutvecklingsdirektör Johanna Osenius p. 0295 064 937
Utvecklingschef Keijo Hämäläinen p. 0295 049 022