Hoppa till innehåll

Mångkulturalismen och jämlikheten mellan högskolorna stärks i Östra Finland

Utgivningsdatum 27.9.2023 9.14
Nyhet
Studenter som går i korridoren på utbildningsinstitutionen.
Högskolornas mångkulturalism stärks bland annat genom att öka kamratverksamheten och kommunikationen på det egna språket.

Det finska högskolefältet diversifieras snabbt. Diversifiering innebär bland annat att allt fler studenter från olika bakgrunder och kulturer inleder sina högskolestudier varje år. Projektet Mångkulturella studievägar (Monikulttuuriset opintopolut) stärker mångkulturalismen vid högskolorna och främjar utbildningsvägarna för underrepresenterade studerandegrupper vid högskolor, såsom invandrare och romer. Projektet genomförs vid fem högskolor i Södra och Norra Savolax och Norra Karelen.

– Inom den högre utbildningen i Finland hämmas ofta tillgången till utbildning för underrepresenterade grupper, såsom romer och personer med invandrarbakgrund, av bristen på handlednings- och rådgivningstjänster, avsaknaden av ett mer riktat utbildningsutbud och bristen på aktivitet hos den sökande, berättar projektförberedare Tuula Pehkonen-Elmi, expert vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). 

Enligt Pehkonen-Elmi händer det ofta att studerande i underrepresenterade grupper vid högskolorna till exempel på grund av sina språkkunskaper eller kulturella bakgrund håller sig till sina egna grupper i stället för att integreras i högskolegemenskapen, arbetslivet eller samhället. Detta fenomen gäller också internationella studerande som kommer till Finland för att studera samt finländska studerande, som också ofta är benägna att hålla sig till sina egna grupper och gemenskaper. 

Efter studierna etableras studerande som inte har en koppling till området inte nödvändigtvis i arbetslivet, utan flyttar någon annanstans eller återvänder till sitt hemland.

– Om de studerande redan under utbildningen bättre integrerades i studierna, arbetslivet och det finska samhället, skulle fler personer i de målgrupper som utexaminerats från högskolan stanna kvar och bidra till regionen och bygga upp sin egen väg i livet här i Östra Finland, säger Mia Sevonius-Male, expert på invandrararbete vid yrkeshögskolan Karelia-ammattikorkeakoulu.

För dessa fenomen söks en lösning och verktygmed hjälp av fem högskolor. I projektet Mångkulturella studievägar främjas tillgänglighet samt pedagogisk jämlikhet och likabehandling för underrepresenterade grupper i utbildningen. Huvudaktör i genomförandet av projektet är yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu. Även Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yrkeshögskolan Karelia-ammattikorkeakoulu och yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu medverkar i projektet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden Plus via NTM-centralen i Södra Savolax.

Samarbete och kommunikation på det egna språket

Samarbetet med gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter i regionen när det gäller planering av förberedande utbildning kommer att intensifieras och därmed kommer vägen till högskolorna att bli enklare. För att nå potentiella sökande med invandrarbakgrund krävs effektiv kommunikation på sökandenas språk, i vilken man också informerar om tjänsterna och möjligheterna till sysselsättning i regionen. 

– Dessutom måste högskolorna och deras utbildningsprogram utveckla fler stödåtgärder, såsom kamratverksamhet, och stärka den kulturella medvetenheten hos personalen och intressentgrupperna, säger Pehkonen-Elmi.

Östra Finland attraktivare genom kompetens i kultur- och språkmedvetenhet

Projektet syftar också till att stärka dragnings- och hållkraften för den högre utbildningen i Östra Finland samt att stödja engagemanget och sysselsättningen i regionen.

– Ett diversifierat arbetsliv kräver en större kompetens i kultur- och språkmedvetenhet, vilken projektet kommer att stärka. Högskolepersonalens färdigheter i och metoder för att leda mångformiga grupper av studerande utvecklas och personalen kan stödja teambildningen i en mångformig studerandegrupp bättre än tidigare, säger Sevonius-Male.

– Vi vill också erbjuda romer och personer med invandrarbakgrund i arbetslivet en möjlighet att stärka sin kompetens, höja sin utbildningsnivå och främja sin karriärutveckling. Därför strävar vi efter att tillsammans med arbetslivet förbättra tillgängligheten till kontinuerligt lärande och tjänster som är skräddarsydda för målgrupperna, tillägger Heli Kaarniemi, planerare vid Östra Finlands universitet.

Den information och de erfarenheter av vilken praxis som är bäst som projektet ger kommer också att spridas till andra högskolor och intressentgrupper, bland annat genom Yrkeshögskolornas rektorsråd Arene. Projektets effektivitet utvärderas under hela projektresan. Utvärderingen genomförs av Diak och institutionen för social- och hälsoledning vid Östra Finlands universitet.

– Resultaten kan användas på många olika sätt i handledningen under internationella studerandes karriär- och studievägar samt för att engagera och sysselsätta studerande i regionen, sammanfattar Pehkonen-Elmi. 
 

Bild: Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.

 

Grundläggande information om projektet

Projektnamn: Mångkulturella studievägar 
Genomförs av: Huvudaktör i genomförandet av projektet är yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu. Även Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yrkeshögskolan Karelia-ammattikorkeakoulu och yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu medverkar i projektet.  
Insatsområde och specifikt mål: Insatsområde 4 Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland. Specifikt mål 4.2. Ny kompetens i arbetslivet 
Tid för genomförande: 1.10.2023–30.9.2026 
Finansieras av: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
​​​​​​​Fond: Europeiska socialfonden Plus
​​​​​​​Finansieringsbelopp: 1 718 417 euro 
Projektkod: S30245
​​​​​​​

Finansieringsexpert som förberett projektet:

I grupprojektet Mångkulturella studievägar som siktar på det specifika målet Ny kompetens i arbetslivet inom insatsområde 4 under programperioden 2021–2027 riktas utvecklingsåtgärder specifikt till de särskilda behoven hos underrepresenterade grupper, till exempel med tanke på tillgången till utbildning och kontinuerligt lärande. Åtgärderna förväntas stödja utbildningsvägarna för underrepresenterade grupper inom den högre utbildningen samt utvecklingen av ett kulturellt mer mångsidigt arbetsliv. Geografiskt är projektet beläget i landskapen Södra och Norra Savolax och Norra Karelen i Östra Finland och stöder samtidigt utvecklingsprogrammen i dessa landskap. Den genomslagskraft åtgärderna har svarar mot regeringsprogrammets mål om att engagera underrepresenterade grupper i arbetslivet. Projektet finansieras av strukturfondsprogrammet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. 


 

Rahoitus Toimintaa ja tuloksia Östra Finland