Hoppa till innehåll

Landskapsförbundens ansökningsomgång för ERUF-projekt (Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands, Nylands och Egentliga Finlands förbund)

Utgivningsdatum 28.8.2023 3.30
Pressmeddelande

Nylands förbund har utlyst landskapsförbundens gemensamma ansökan om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för de landskapsförbund som hör till Nylands förbunds koordineringsansvar. Dessa landskapsförbund är Egentliga Finlands, Kymmenedalens, Nylands, Päijänne-Tavastlands och Tavastlands förbund.

Beviljandet av finansiering styrs av det nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Under denna ansökningsomgång beviljar fem landskapsförbund högst 12,1 miljoner euro i ERUF-stöd.

Projekten kan vara regionala, landskapsöverskridande eller regionöverskridande projekt. Varje landskapsförbund definierar hur den verksamhet som finansieras med medel ur den egna finansieringsramen inriktas, ansökningsomgångens prioriteringar samt de insatsområden och särskilda mål inom programmet som gäller den aktuella ansökningsomgången. Det finns ingen särskild prioritering för landskapsöverskridande projekt, utan de får fritt utnyttja ansökningsomgångens aktuella innehåll. Projektet ska lämpa sig för ansökningsomgångens prioriteringar på området för de landskap ur vilkas finansieringsram projektet söker finansiering. 

I ansökningsannonsen i EURA 2021-systemet beskrivs de insatsområden, särskilda mål och regionala prioriteringar i respektive landskap som är aktuella under den här ansökningsomgången. Ansökan till de finansieringsansökning som Nylands förbund har utlyst ska lämnas in senast 29.9.2023. 
 

Ytterligare upplysningar

Antti Taronen, sakkunnig, EU-finansiering av regional- och strukturpolitik,
finansiering av ERUF-projekt i södra Finland
tfn 040 507 9998
[email protected]  

Ville Pernaa, sakkunnig, EU-finansiering av regional- och strukturpolitik,
finansiering av ERUF-projekt i södra Finland
tfn 040 153 1198
[email protected]  

Hanna Laaksonen, sakkunnig, EU-finansiering av regional- och strukturpolitik, 
finansiering av ERUF-projekt, hållbar stadsutveckling och Nyland
tfn 040 574 8930
[email protected]

Landskapsförbundens kontaktpersoner finns på webbplatsen strukturfonder.fi. 
 

Egentliga Finland Egentliga Tavastland Kymmenedalen Nyland Päijänne-Tavastland Södra Finland