Hoppa till innehåll

Lagstiftningsändringar om statsunderstöd och infomöte den 26 januari 2023

Utgivningsdatum 23.1.2023 18.11
Pressmeddelande

I början av 2023 trädde ändringar i lagstiftningen om statsunderstöd i kraft. Ändringarna förbättras möjligheterna att utnyttja uppgifter om statsunderstöd. Finland inrättar en informationsresurs för statsunderstödsverksamheten och gemensamma e-tjänster för statsbidragsmyndigheterna och dem som ansöker om understöd. Informationsresursen och tjänsterna utgör grunden för utnyttjande av uppgifter om statsunderstöd och för utvecklande av en effektiv, resultatgivande och transparent administrering av statsunderstöd. Statskontoret upprätthåller och producerar informationsresursen och e-tjänsterna.

I EU:s regionala och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027
används även i fortsättningen systemet EURA 2021. Skyldigheten att lämna vissa minimiuppgifter till informationsresursen för statsunderstödsverksamheten gäller dock också de finansierande myndigheter för EU:s regional- och strukturpolitiska program.

De finansierande myndigheterna ska i fråga om utlysningar av projekt som inleds den 1 oktober 2023 eller senare lämna in de minimiuppgifter om ansökningar om statsunderstöd som avses i 4 § i statsrådets förordning (1394/2022) och som ska föras in i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten i samband med att ansökningsomgången öppnas.

Arbets- och näringsministeriets förvaltande myndighet lämnar för sin del Statskontoret samlad information om statsunderstödsbeslut i systemet EURA 2021. Förvaltande myndigheten ska till behövliga delar informera de finansierande myndigheterna närmare om lämnandet av uppgifter.

Finansministeriet ordnar ett infomöte om statsunderstödsprojektets framskridande torsdagen den 26 januari 2023 kl. 10.00–11.30. Infomötet är öppet för alla och det är avsett för bl.a. statsbidragsmyndigheter och sökande och mottagare av statsunderstöd. Man behöver inte anmäla sig separat till evenemanget. Infomötet spelas in och går att titta på senare.

En länk som gör det möjligt att delta i infomötet finns på infomötets webbplats (på finska): 
Infomöte om statsunderstödsprojektet 26.1.2023

Lag om ändring av statsunderstödslagen (1075/2022) 
Statsrådets förordningom de minimiuppgifter som ska lagras i informationsresursen för statsunder-stödsverksamheten och det informationsmaterial som publiceras i tjänsten för publicering och an-vändning av uppgifter om statsunderstöd (1394/2022)
Utveckling av statsunderstödsverksamheten - Finansministeriet (vm.fi)
Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa - eOppiva