Hoppa till innehåll

Kommande funktioner i EURA 2021

Utgivningsdatum 2.9.2022 9.31
Pressmeddelande

Funktionerna för myndighetshandläggning och projektbeslut i fråga om ansökningar om understöd för utvecklande av företag (ERUF, UFÖR) och understöd för utvecklande av företags verksamhetsmiljö (ERUF, UUV) blir klara att användas i systemet under september 2022. Myndighetshandläggningen och projekt-beslut i fråga om ansökningar om medel från Europeiska socialfonden (ESF +) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) blir klara för användning i oktober 2022. Samtidigt som projektbesluten tas också funktionerna begäran om omprövning, rättelsebeslut och uppföljning av deltagare i ESF-projekt i bruk.

Myndighetshandläggning av projektansökningar samt projektbeslut

Förskottsutbetalningarna tas i bruk inom cirka en vecka efter att projektbesluten har tagits i bruk. Förskott kan betalas endast om den sökande i sin projektansökan har uppgett att förskottsutbetalning söks. I en ansökan som returnerats för komplettering före beslutsfattandet kan vid behov också punkten om för-skottsutbetalning ändras. 

Låsta ansökningar för sökande

Då och då förekommer tyvärr fortfarande enstaka fall där systemet meddelar den sökande att ansökan är låst (till exempel ”Du har läsrättighet tills en annan användare avlägsnar sig och du laddar om sidan”.) Felet håller på att åtgärdas. 

Begränsning av läsrättigheter till ansökningar hos sökande organisationer

En inbjuden användare ska logga in första gången via den länk som finns i det inbjudningsmeddelande som systemet skickat ut. Annars kan den inbjudna personen inte öppna några ansökningar.

Med EURA 2021-systemets Suomi.fi-fullmakt Förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för handläggning och administrera uppgifter går det att titta på alla ansökningar som gäller or-ganisationen även om läsrättigheterna annars är begränsade. Då kan användaren emellertid inte spara uppgifter, så om användaren i fråga behöver kunna spara uppgifter, måste en inbjudan skickas till använ-daren.

En genomförare av ett delprojekt kan inom sin organisation begränsa läsrättigheterna till sina ansökning-ar på motsvarande sätt som andra sökande organisationer. I fråga om ansökan från en genomförare av ett delprojekt kan användarrättigheterna begränsas av vilken som helst EURA 2021-användare som loggat in som första användare i delprojektets ansökan samt av personer med rätt att teckna organisationens firma.