Hoppa till innehåll

Drygt 16 miljoner i FRO / JTF -finansiering för kontinuerlig ansökan i Västra Finland för restaurering och efteranvändning

Utgivningsdatum 3.5.2023 13.57
Pressmeddelande
EU flagga med text medfinancieras av Europeiska Unionen och ett foto med en skog.

NTM-centralen i Mellersta Finland har utlyst JTF-finansiering (Just Transition Fund) för porojekt med koppling till restaurering och efteranvändning av torvtäktsmossar. Något över 16 miljoner euro finns att disponera för kontinuerlig ansökan. Utlysningen gäller det särskilda målet Regionalt rättvis omställning i avvecklingen av torvtäkt och avslutas 15.12.2023. Den kan avslutas också tidigare, om bevillningsfullmakten i sin helhet är utnyttjad. Å andra sidan förlängs utlysningen om det finns bevillningsutrymme kvar.

Vad är FRO / JTF?

Fonden för rättvis omställning (FRO / JTF: Just Transition Fund)  är en ny finansieringsform, avsedd för regioner där användningen av torv minskar och den gröna omställningen främjas. I bakgrunden finns målet om att Europeiska unionens medlemsländer ska uppnå kolneutralitet före 2050.  I Finland utgörs grunden för JTF av regeringsprogrammets skrivning om att användningen av torv som energikälla ska halveras före utgången av 2030. 

Avvecklingen av torv som energikälla har betydande negativa följder, direkta och indirekta, för regionala ekonomier och sysselsättning. JTF-finansieringen syftar till att diversifiera den regionala näringsstrukturen och till att utveckla nya möjligheter för affärsverksamhet. 

Huvudmålet för restaurering och efteranvändning av områden där torvtäkten avvecklas är att genomföra åtgärder som resulterar dels i minskade utsläpp av växthusgaser från de före detta torvtäkterna, dels i att de restaurerade områdena i efteranvändning gradvis omvandlas till kolsänkor. Samtidigt ökar den biologiska mångfalden i naturen och belastningen på vattendragen minskar.

Finansiering över landskapsgränserna och för grupprojekt

Nu utlyses finansiering (EURA2021) som man kan ansöka om i följande landskap i Västra Finland (inom parentes den maximala summa som Västra Finlands storområde har reserverat):

Södra Österbotten (7,8 miljoner euro)
Mellersta Österbotten (1,3 miljoner euro)
Mellersta Finland (3,5 miljoner euro)
Birkaland (i JTF-området ingår av Birkalands kommuner Kihniö, Parkano, Punkalaidun och Virdois) (0,48 miljoner euro)
Österbotten (0,7 miljoner euro)
Satakunta (2,4 miljoner euro)

Sökande för projekt kan vara offentligrättsliga samfund och privaträttsliga juridiska personer såsom kommuner, samkommuner, utvecklingsbolag och andra offentliga organisationer, forsknings- och utbildningsorganisationer, små och medelstora företag, föreningar och stiftelser. 

Finansiering beviljas inte för privatpersoner, och inte heller för utveckling av ett enskilt företags affärsverksamhet. 

Finansiering kan sökas även för projekt som omfattar åtgärder i fler än ett landskap. Ansökningen riktas till myndigheten i det område som är huvudsakligt föremål för verksamheten. Grupprojekt med flera utförare är också möjliga.

Vart och ett av landskapen har sin egen JTF-plan för regional omställning, med beskrivning av landskapets innehållsmässiga viktningar och av vilka aspekter av restaureringen som har betecknats som viktiga utvecklingsmål. Läs på om omställningsplanen för ditt landskap innan du ansöker: omställningsplanerna (på finska).

NTM-centralen i Mellersta Finland rekommenderar en projekttid på högst 3 år. Enligt nu gällande uppgifter ska projekt vara genomförda senast 30.6.2026.

Ansökningar kan lämnas in när som helst under ansökningstiden. Ansökningar som lämnats in före 15.5.2023, 15.6.2023, 15.8.2023, 15.9.2023, 31.10.2023 och 15.12.2023 tas följande vardag till myndighetsbehandling.  

Be om sakkunnigråd!

I frågor som gäller ansökan och finansiering uppmuntrar vi dig att ta kontakt med våra sakkunniga. Till din disposition står också tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig, som på telefonnummer 0295 024 800 svarar på frågor alla vardagar, måndag–fredag kl. 9–15.

Kontaktuppgifterna till våra regionala sakkunniga hittar du på vår webbsajt strukturfonder

Västra Finland