Hoppa till innehåll

Det internationella samfundet för resultatbaserad förvaltning inom ESF+ sammanträdde i Helsingfors den 8–9 december 2022

Utgivningsdatum 18.1.2023 12.20 | Publicerad på svenska 18.1.2023 kl. 13.52
Pressmeddelande

Det internationella samfundet för resultatbaserad förvaltning inom Europeiska socialfonden+ (ESF+), ESF Community of Practice on Results-based Management, sammanträdde i Helsingfors på Scandic Marina Congress Center den 8–9 december 2022. Arbets- och näringsministeriet ordnade mötet i samarbete med Europeiska kommissionen.

I mötet deltog en rekordstor sammansättning: sammanlagt 92 representanter från 26 medlemsstater, bland annat från förvaltnings- och revisionsmyndigheterna samt från Europeiska kommissionens DG EMPL, DG REGIO och deras gemensamma revisionsenhet (DAC).

Mötets viktigaste teman var nya resultatbaserade verksamhetsmodeller och förenklade kostnads- och finansieringsmodeller, av vilka också exempel från olika medlemsstater presenterades. Vid mötet behandlades även en reform av projektförvaltningen bland annat med tanke på kontroll av utgifterna, digitalisering och delaktighet av olika projektaktörer.

 

Resultatbaserade verksamhetsmodeller är en växande trend på EU-nivå

Förenklade kostnadsmodeller används redan i stor utsträckning i EU:s medlemsstater. Med hjälp av de förenklade kostnadsmodellerna åstadkoms mer fokus på projektverksamhetens resultat och effekter.

Europeiska kommissionen har som mål att avsevärt utvidga användningen av olika produktions- och resultatbaserade verksamhetsmodeller och säkerställa att man i fortsättningen endast använder förenklade kostnads- och finansieringsmodeller för att ersätta kostnaderna för projekten.

Den vanligaste förenklade kostnadsmodellen som används i EU:s medlemsstater är för närvarande en modell med enhetskostnader och utbetalningen av stöd baseras oftast på den produktion (produktionsbaserad modell) som projektet ger upphov till. I Finland används modellen med enhetskostnader i EU:s regional- och strukturpolitiska program för lönekostnader och i vissa projekt även för resekostnader.  I Finland används också engångsersättning som baserar sig på avkastning.

De verksamhetsmodeller som baserar sig på resultat som uppnås i projekten, såsom antalet sysselsatta, examina eller mängden annan yrkeskompetens, är en växande trend på EU-nivå. I flera medlemsstater har man också utvecklat nya finansieringsmodeller där Europeiska kommissionen betalar sin finansieringsandel till medlemsstaten i enlighet med de på förhand fastställda mellanliggande produkter och resultat som uppnåtts i programmet.

Teman som Finland lyfter fram är digitalisering, beaktande av olika projektaktörer, social delaktighet – och julen

Vid mötet presenterade Kaisa Saarinen (ANM) för Finlands del EURA 2021-systemet och i synnerhet den nya mobilvänliga webbplatsen för insamling av deltagaruppgifter från ESF+- och JTF-projekt. Dessa kommer att tas i bruk senare. Syftet med webbplatsen är att göra det lättare att samla in uppgifter om deltagarna i projekten med hjälp av en ny digital tjänst. Den mobilvänliga webbplatsen är planerad så att det är lätt för dem som deltar i projekten att använda den förutom med en dator också med en mobil enhet. Den nya innovativa lösningen väckte stort intresse från företrädare för andra medlemsstater. Merimaisema kokouspaikalta

Tiina Arpola (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax) berättade om NTM-centralens erfarenheter av att delaktiggöra olika projektaktörer inklusive organisationer och andra små organisationer. Dessutom presenterade Arpola närings-, trafik- och miljöcentralens erfarenheter av användningen av modellen med engångsersättning i ESF-projekt som främjar social delaktighet. Representanterna för de övriga medlemsstaterna och Europeiska kommissionen var mycket entusiastiska över de åtgärder som närings-, trafik- och miljöcentralen vidtagit för att delaktiggöra nya projektaktörer och de olika sätten att utnyttja modellen med engångsersättning. Finlands nya standardiserade engångsersättningar väckte också intresse.

De internationella gästerna njöt av julvädret och stämningen i Helsingfors. Även jultomten tittade in för att glädja deltagarna.

Text: Jenni Hyvärinen
Foto: Päivi Poikola

Förenklade kostnadsmodeller
European Social Fund Plus – Simplified Cost Options – European Commission
Simplified Cost Options – Regional Policy – European Commission