Hoppa till innehåll

#REACT-EU: Strukturfonderna påskyndar utvecklingen av mobila social- och hälsovårdstjänster samt koldioxidsnåla och autonoma transporter

Utgivningsdatum 19.8.2022 14.00
Pressmeddelande
Tammerkoski i Tammerfors på sommaren, i bakgrunden det gamla fabriksområdet.

I Birkaland har REACT-EU-finansiering riktats till exempel till att stödja mobila social- och hälsovårdstjänster och till att främja autonoma och hållbara färdsätt. Projekten förenas av teknikens centrala roll. 

Projektet för ambulerande social- och hälsovårdstjänster genomförs av yrkeshögskola Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. I projektet utreds flexibelt behovet av ambulerande hälso- och sjukvårdstjänster i Birkaland. Avsikten är att kombinera virtuella tjänster och närtjänster genom att testa en social- och hälsovårdsmiljö som rör sig på hjul och som är förknippad med hälsoteknik. I projektarbetet deltar såväl hälsoteknikföretag och tjänsteleverantörer som slutanvändare. 

Projektet mobila social- och hälsovårdstjänster är till stor nytta för olika aktörer, eftersom behovet av tjänster, deras innehåll, verksamhetsmodeller och ekonomiska hållbarhet utreds inom både den offentliga och den privata sektorn. Den information som tagits fram inom projektet fungerar som stöd för beslutsfattandet, men också som en internationell diskussionsöppning. 

Projektet som stöder koldioxidsnål mobilitet för turistmål kallas Sustainable Tourism Mobility – Tjänster för hållbar mobilitet inom turismen. Det genomförs av Visit Tampere Oy och stiftelserna Suomen Itämeri-instituutin säätiö och Tampereen korkeakoulusäätiö. Projektet syftar till att stärka turistnäringen i Birkaland och hållbara affärsmöjligheter inom branschen. På ett konkret plan kartlägger projektaktörerna turistmålens och turistföretagens behov. De utreder också god praxis och goda servicemodeller i anslutning till hållbar mobilitet. Dessutom ordnas gemensamma workshoppar för aktörer och intressentgrupper inom turistbranschen, i vilka deltagarna använder sig av till exempel internationella undersökningar. 

Inom ramen för projektet erbjuds turistföretagen en möjlighet att skapa handlingsplaner för hållbar mobilitet. En utomstående tjänstedesigner hjälper till med att lägga fram dessa. Planerna styr utarbetandet av lämpliga servicelösningskoncept och säkerställer ett långsiktigt utvecklingsarbete. Utifrån behovskartläggningar och handlingsplanerna testas några tjänster. Serviceförsöken främjar uppkomsten av nya servicekoncept för hållbar mobilitet. I projektet skapas handlingsplaner som kan fungera som modeller. 

Hållbara turisttjänster kan locka både inhemska och utländska turister till regionen. Projektet främjar också samarbetet mellan aktörerna inom turistbranschen. Kunskapen om hållbar turism ökar när resultaten förankras.

Det tredje REACT-EU-projektet i Birkaland fokuserar också på rörlighet. Tammerfors stadsregions närings- och utvecklingsbolag Business Tampere Oy:s och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s projekt handlar om autonom mobilitet. Det fokuserar på att införa automatiska fordon som en del av kollektivtrafiken. Syftet med projektet är att genomföra pilotförsök med ett styrcentrum för automatisk fordonsmateriel. Styrcentret sköter fjärrövervakning och fjärrstyrning. Dessutom inrättas mobilitetstjänster och testas inmatnings- och besökstrafik. 

Projektet för autonom mobilitet är en föregångare, eftersom det är det första projektet i världen som testar fjärrstyrning av automatiska bilar. Projektet ska omfattande bidra till ökad förståelse för såväl utvecklingen av automatiserade fordon som de utmaningar som hänför sig till distanshanteringen och integreringen av dem.

Mer information:

Projektet för ambulerande social- och hälsovårdstjänster
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/liikkuvat-sote-palvelut
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A78110 

Sustainable Tourism Mobility – Tjänster för hållbar mobilitet inom turismen
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/sustainable-tourism-mobility-matkailun-kestavan-liikkumisen-palvelut?navref=curated--list
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A78256 

Projektet för autonom mobilitet
https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/hankekuvaukset/autonomisen-ajamisen-operointi/ 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A78258