Hoppa till innehåll

#REACT-EU: Nya möjligheter för behandlingsprocessen och resurseffektiviteten i fråga om spillull

Utgivningsdatum 29.8.2022 14.00
Pressmeddelande
En korg på gräsmattan fylld med färgglada ulltrådsnystan.

I Söndra Savolax har REACT-EU-finansieringen från Europeiska regionala utvecklingsfonden riktats till att bland annat förbättra resurseffektiviteten hos spillull. Över hälften av den fårull som produceras i Finland hamnar på avstjälpningsplatser eller bränns upp. Detta problem tar man itu med inom projektet för återvinning av spillull, Willatus, som genomförs av Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT. Projektaktörerna producerar ny information om möjligheterna att tillvarata, behandla och använda den lanolin och keratin som finns i ull. Med projektet vill man också skapa en kostnadseffektiv process för att utvinna keratin och lanolin från spillull. Vid utvecklingen av utvinningsprocessen prioriteras energi- och materialeffektiva lösningar. Forskarna utreder också lönsamheten vad gäller insamling och bearbetning av spillull samt möjligheterna till vidareförädling av spillull ur en teknisk och ekonomisk synvinkel.

Projektets indirekta målgrupper är gårdar i Södra Savolax som producerar fårull och företag som hör till produktionskedjan för ull, till exempel spinnerier. Således främjar projektet också regionens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, vilket i sin tur stödjer näringslivet i regionen. Projektet förbättrar också samarbetsnätverken mellan bland annat primärproducenter, företag och LUT-universitetet. Detta kan på längre sikt skapa ny affärsverksamhet. Däremot kan även företag inom läkemedels- och kosmetikaindustrin som använder lanolin och keratin som råvaror indirekt gynnas av projektet. Eftersom ull förädlas runt om i världen kan olika aktörer dra stor nytta av forskningen.

Den vetenskapliga information som tagits fram inom projektet bidrar till att förbättra resurseffektiviteten hos ull samt den cirkulära ekonomin. En större andel av ullen bör användas för vidareförädling och nya produkter. Forskarna vid LUT-universitetet kommunicerar sina forskningsresultat både i den finskspråkiga litteraturöversikten och på sociala medier samt i internationella vetenskapliga publikationer. Kommunikationen ökar kunskapen om fårullens möjligheter och ger forskningen i Södra Savolax mer synlighet. Avsikten är också att ordna ett seminarium som främjar nätverkandet mellan aktörerna i branschen. 

Mer information:
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77986
https://research.lut.fi/converis/portal/detail/Project/14261168?auxfun=&lang=en_GB