Hoppa till innehåll

#REACT-EU: Finansiering för utveckling av cybersäkerheten inom livsmedelsindustrin

Utgivningsdatum 22.8.2022 14.00
Pressmeddelande
Flera planterade växtplantor.

Cybersäkerheten inom livsmedelsindustrin är viktig bland annat eftersom sektorn spelar en kritisk roll för försörjningsberedskapen. Mellersta Finlands förbund har med finansiering från REACT-EU finansierat en projekthelhet inom cybersäkerheten i livsmedelskedjan, Elintarviketjun kyberturvallisuus. Projekthelheten består av både utvecklings- och investeringsprojekt som genomförs av Jyväskylä yrkeshögskola och som involverar ett stort antal livsmedelsföretag och väsentliga aktörer inom den offentliga sektorn.

Ett av projekthelhetens mål är att utreda cyberhot som riktas mot livsmedelsindustrin. Projektaktörerna och samarbetspartnerna kartlägger tillsammans bland annat centrala processer, arbetssätt och datasystem. Ett annat mål är att genom olika övningar och utbildningar öka kunskapen och kompetensen i fråga om cybersäkerhet bland dem som arbetar inom sektorn. Inom utbildningen kommer man att övergå från en digital övningsmiljö till en mer verklighetstrogen verksamhetsmiljö. Inför övningarna har Jyväskylä yrkeshögskolas IT-institut planerat en teknisk miljö som är avskild från det öppna internet. Under pilotövningarna simuleras olika hotfulla situationer som kan uppstå inom livsmedelsproduktionen och -distributionen. Dessutom har projekthelheten som mål att planera och genomföra investeringar som riktas till att bygga och testa en miljö som simulerar livsmedelsproduktions- och distributionskedjan.

Livsmedelsindustrins värdekedja från primärproduktion till detaljhandel är mycket mångskiktad. I projektet arbetar en multiprofessionell expertgrupp och inom ramen för projektet har det ordnats en workshop tillsammans med projektpartnerna. Under workshoppen fick projektgenomförarna förslag på hur övningsmiljöerna kan utvecklas. Cybersäkerhet i samband med matproduktion och -distribution är viktigt för hela samhället. Därför är det också viktigt att upprätthålla en omfattande beredskap inför olika hot. Det centrala i projektet är alltså samarbete med både nationella och internationella partner. Vid sidan av cybersäkerhet främjar projektet också internationell forskning och utveckling inom livsmedelssektorn. 

Ytterligare information:
https://blogit.jamk.fi/techtothefuture/2022/02/08/kyberhairion-matka-pellolta-poytaan-elintarvikeketjun-kybersietokykya-kehittamassa/ 
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.1651008 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77620 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77631