Hoppa till innehåll

Västra Finland: Utlysningen för utvecklingsprojektet skyddsnätt för de ungas framtid lanseras i slutet av maj

Utgivningsdatum 11.5.2023 12.54
Pressmeddelande
Utvecklingsprojekt: Skyddsnät för de ungas framtid, EU flagga med text Medfinansieras av Europeiska unionen.

Mellersta Finlands NTM-central öppnar i slutet av maj ansökningsomgången för utvecklingsprojektet ESF+, Skyddsnät för de ungas framtid, och utlysningen pågår till och med den 2.10.2023. Detta är ansökningsomgången för projekt inom insatsområde 5 ”Ett Finland för sociala innovationer”, särskilt mål 5.1. Informationstillfälle om utlysningen sker måndagen den 5.6.2023 med början kl. 13. Anmäl dig till evenemanget senast den 31.5.

Syftet är att förbättra ungdomars och familjers välbefinnande genom att tillhandahålla mer funktionella service- och stödjande ekosystemtjänster för att underlätta vardagen. Nya lösningar hittas genom att arbeta tillsammans med aktörer inom barnskydd, ungdomar, familjer och intressenter. Utvecklingspaketet består av ett nationellt samordningsprojekt och de nu utlysta regionala eller överstatliga utvecklingsprojekten. Målet är att de tillsammans bildar en helhet för utveckling som gör att det finländska barnskyddet utvecklas till att bli bättre samt mer socialt och ekonomiskt hållbart.

Fyra strategiska mål och prioriteringar har fastställts för de regionala utvecklingsprojekten, varav projektet bör genomföra minst ett:

  • minskning i placeringen av barn i åldern 13–17 år genom högkvalitativa och effektiva stödåtgärder, arbetsmetoder och tjänster i vardagen inom barnskyddets öppenvård så att de tillgodoser barns och familjers behov 
  • stöd för hela familjen, särskilt föräldraskapet, i samband med omhändertagandet, under omhändertagandet och vid hävningen av omhändertagandet samt i andra övergångsskeden för att familjens interaktion ska bli starkare och ingen ska bli ensam
  • omorganisering av eftervården till ett sektorsövergripande stöd för övergång till vuxenlivet så att alla unga ska har färdigheter att klara sig på egen hand och enligt sina mål söka sig till utbildning och arbetsliv 
  • utveckla och förnya det systematiska samarbetet mellan barnskyddets vård utom hemmet och det övriga serviceväsendet så att det på ett effektivt och långsiktigt sätt kan åtgärda de psykiska problem och missbruksproblem som barn i fosterhem har.

Projektplanen ska ange vilka prioriteringar projektet syftar till att påverka. 

De regionala projekt som söks bör vara väl underbyggda, målinriktade, adaptiva och innovativa utvecklingsexperiment, vars lärdomar och resultat samskapas, utvärderas, modelleras och delas.

De projekt som väljs ut för finansiering bör vara beredda att samarbeta med andra utvecklingsprojekt och att förbinda sig till att samarbeta med samordningsprojektet. Dessutom krävs att de sökande redan i ansökningsskedet har inlett ett samarbete med barnskyddstjänsterna inom sitt välfärdsområde.

Läs mer om utlysningen

Läs mer om utlysningen, dess mål och prioriteringar efter att utlysningen finns tillgänglig i ansökningsannonsen i EURA2021-systemet.

Det nationella samordningsprojektet SOILA har redan inletts och är värt att bekanta sig med innan man ansöker om finansiering: SOILA (på webbplatsen Strukturfonderna.fi), såsom även innehållet i det särskilda målet 5.1. Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027.

Informationstillfälle om utlysningen måndagen den 5.6.2023 kl. 13

Mellersta Finlands NTM-central ordnar ett informationstillfälle om utlysningen för Västra Finlands region på måndagen den 5.6. med början kl. 13. Anmäl dig till evenemanget senast på onsdagen den 31.5.2023: Anmäl dig.

Vi önskar att du skickar oss preliminära frågor om både utvecklingen av barnskyddet och ESF+-finansieringen. De preliminära frågorna ska också vara inlämnade senast den 31.5.2023. En sammanfattning av svaren på de preliminära frågorna och frågorna som ställs under evenemanget kommer att utarbetas efter evenemanget och sparas i materialbanken för avsnittet om Västra Finland på webbplatsen Strukturfonder.fi. 

Program

Kl. 13.00 Evenemangets öppnande, Mellersta Finlands NTM-central, Johanna Latvala 
Kl. 13.05 Skyddsnät för de ungas framtid och sociala innovationer inom barnskyddet, Samordningsprojektet SOILA, Tanja Hirschovits-Gerz
Kl. 13.15 Skyddsnät för de ungas framtid – finansieringsansökan, Mellersta Finlands NTM-central, Minna Koivukangas och Anna Jaurakkajärvi.
Kl. 13.45 Utvecklingsbehoven inom barnskyddet – Regionala särdrag för projektberedning. Samordningsprojektet SOILA inleder en diskussion kl. 14.10.

Paus

Kl. 14.10 Diskussionsgrupper
Kl. 14.40 Diskussion, frågor och svar besvarade av Mellersta Finlands NTM-central och samordningsprojektet SOILA
Kl. 15.15 Preliminära frågor och diskussion
Kl. 15.30 Evenemanget avslutas

Kontakta oss

Tilläggsinformation ges vid behov av NTM-centralens finansieringsexperter:
Minna Koivukangas, tfn 0295 022 762 och Anna Jaurakkajärvi, tfn 0295 024 129. E-postadresserna har formatet fö[email protected] 

Norra Finland Västra Finland