Hoppa till innehåll

React-EU ger resultat!

Utgivningsdatum 6.4.2022 15.38 | Publicerad på svenska 19.4.2022 kl. 11.03

React-EU-instrumentet lanserades 2020 som en del av Europeiska unionens coronaåterhämtnings-paket Next Generation EU.

React-EU stöder en grön omställning och främjar digitalisering

I praktiken bidrog React-EU med ytterligare finansiering till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020”. I Finland är medlen avsedda att användas särskilt för följande teman:

  • Stärkande av små och medelstora företag, särskilt med tanke på digitalisering och grön ekonomi
  • Utvecklande av forsknings- och innovationsverksamhet särskilt med tanke på främjande av digitalisering och genomförande av samhällets mål för koldioxidneutralitet
  • Förbättring av digitala färdigheter
  • Främjande av snabb förändringsförmåga hos företag och företagare

När man granskar situationen i april 2022 har redan över 1 500 projekt på olika håll i Finland inletts med hjälp av finansiering från React-EU. Projekten pågår ännu under 2022–2023, men redan nu kan det bedömas att React-EU har uppfyllt sitt mål väl. Särskilt temat digitalisering har blivit föremål för många utvecklingsåtgärder. Till exempel i Viitasaari har det utvecklats ett digitaliseringscentrum. Man kan bekanta sig närmare med dess verksamhet via Yles nyhetsartikel.

Med finansieringen från React-EU har man också understött bl.a. införandet av mer koldioxidsnåla produktionsmetoder i företagen samt verksamhetssätten för anpassning till klimatförändringen. Re-act-EU har därför en stark betoning på att främja den gröna omställningen.
När det gäller finansieringen från React-EU har aktörerna särskilt prisat verksamhet som stöder före-tagens förändringsförmåga. Det har också konstaterats att React-EU har bidragit till helt nya aktörer som tidigare inte har genomfört projekt inom ramen för EU-finansieringen.

Bakgrund

Syftet med React-EU-instrumentet (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) är att stödja avhjälpandet av skador som orsakats av coronapandemin. Med hjälp av finansieringen från React-EU skapas en grund för en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.

Genom React-EU-instrumentet finns det i Finland sammanlagt cirka 298 miljoner euro i finansiering för olika utvecklingsprojekt. Medlen ska användas under 2021–2023. Av helheten utgörs ca 170 miljoner euro av EU-finansiering och ca 128 miljoner euro av statlig medfinansiering.

Ytterligare information:

Se projekt som fått finansiering från React-EU via informationstjänsten för strukturfonder.
på Europeiska kommissionens webbplats för React-EU.