Uuden ohjelmakauden infotilaisuudet webinaarisarjana 27.10. alkaen

Lapin liitto ja ELY-keskus järjestävät Teams-infotilaisuudet uuden ohjelman sisällöistä ja uudistuvista toimintamalleista webinaarisarjana keskiviikkoisin klo 9.00 alkaen 27.10.2021.

Lapin liitto ja ELY-keskus järjestävät Teams-infotilaisuudet Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasisällöistä, hankehallinnon yksityiskohdista sekä maaseuturahoituksesta webinaarisarjana 27.10.2021 alkaen keskiviikkoisin klo 9.

Alustava aikataulu ensimmäisiin tilaisuuksiin alla, aikataulu täydentyy sisällöllä lähempänä tilaisuuksia. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan. Tervetuloa linjoille!

Kuka?                 Lapin liitto ja ELY-keskus

Mikä?                 Uuden ohjelmakauden infotilaisuudet

Missä?               Teams-etäyhteys (Teams-linkit saatavilla kunkin infotilaisuuden ilmoituksen yhteydessä)

Milloin?              Keskiviikkoisin klo 9.00 alkaen, 27.10.2021.

 

Alustava sisältö ensimmäisissä tiedotustilaisuuksissa:

1.                         Ohjelman yleisesittely 27.10.2021

2.                         EAKR + Ympäristö-EAKR ohjelmasisällöt 3.11.2021

3.                         ESR ohjelmasisällöt 10.11.2021

 

Muissa tilaisuuksissa käsitellään mm. kustannusmalleja, EURA:n käyttöä sekä maaseuturahoitusta ja JTF-rahoitusta. Tilaisuuksien tarkempi aikataulu ja sisällöt julkaistaan myöhemmin.

 


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistyy uusi haku 10.9.2021 rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja EAKR-ympäristöpainotteisia hankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmaan on tullut lisäyksenä REACT-EU-rahoitukseen perustuvat uudet toimintalinjat ja erityistavoitteet.

Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimenpiteitä koronakriisistä selviämiseksi sekä pohjan luomiseksi talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.

Haku alkaa: 10.9.2021
Päättyy: 29.10.2021

Lue lisää hakuilmoituksesta

 


Prosessiakatemia -hanke

Prosessitekniikan alojen kehittyessä kovaa vauhtia tarpeet koulutustarjonnalle kasvavat nopeasti. Prosessiakatemiassa olemme Kainuun ammattiopiston, Kajaanin Ammattikorkeakoulun sekä Oulun Yliopiston kanssa rakentamassa tulevaisuuden koulutuksia jo nyt. Teemme sen yhdessä yritysten ja opiskelijoiden kanssa. Prosessiakatemia-hankkeen aikana toteutetaan kolme pilottikoulutusta, joihin ilmoittautuminen on jo avoinna. Yrityksen on mahdollista saada koulutuksiin de minimis -tukea, mikäli yritys täyttää tuen saannin edellytykset. Prosessiakatemian koulutuksia voi käydä joustavasti osallistumalla verkkokoulutuksiin tai valitsemalla sopivia verkkotallenteita koulutustarjonnastamme. Näin jokainen opiskelija saa räätälöityä juuri itselleen sopivan kokonaisuuden aikaisemman koulutus- ja työelämätaustan huomioon ottaen.

Koulutustarjonnastamme löytyy prosessitekniikan, käynnissä- ja kunnossapidon, sähkö- ja automaatiotekniikan, mittaustekniikan sekä työ- ja prosessiturvallisuuden perusteita ja syventäviä kokonaisuuksia. Hankkeeseen ja koulutustarjontaan voi tutustua nettisivuillamme www.prosessiakatemia.fi tai somekanavissa LinkedIn I Prosessiakatemia  sekä Facebook I Prosessiakatemia.

 

Kuva: Prosessiakatemia -hanke

Hankkeen toteuttajana toimii Kajaanin kaupunki. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2020-31.7.2022. Suunniteltu julkinen rahoitus on yhteensä 445 212 €, josta EU- ja valtion osuus on 124 527 €.


Sales is a King kaupankäyntiin liittyvän taloudellisen osaamisen, sosiaalisten taitojen sekä tilanneymmärtämisen valmennushanke

Myyntiin panostaminen tehostaa koko organisaation toimintaa

Hankkeessa toteutettu myyntivalmennus on korostanut kokonaisvaltaista asiakasajattelua. Hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä lähdettiin virtaviivaistamaan koko organisaation toimintaa myynnin edistämiseksi, ei siis pelkästään myyntiin liittyviä tyypillisiä toimintoja, kuten mainontaa. Kokonaisvaltaisessa asiakasajattelussa oleellista on myynnillinen osaaminen, asiakaskokemuksen kannalta pohditut tehtävänkuvaukset sekä yrityksen sisäinen yhteistyö ja viestintä. Tärkeimpinä tekijöinä ovat kuitenkin myyntiin liittyvä asenne, motivaatio ja rohkeus. Kun myyntiä lähdetään lähestymään kokonaisvaltaisen asiakasajattelun kautta, myynnistä tulee koko organisaation asia. Tällöin koko organisaation valjastetaan tuottamaan myynnillistä lisäarvoa ja parasta asiakaskokemusta. Lue blogikirjoitus aiheesta täältä.

 

Mitä mittaat, sitä saat. Myynnissä mittaaminen keskittyy tyypillisesti saavutettuihin lukuihin. Hankkeessa syvensimme ajattelua tavoitteena tunnistaa koko yrityksen myynnillinen suorituskyky.

Hankkeessa hyödynnettiin TUTOES -matriisimallia ja sen avulla tehtiin työkalu yrityksien myynnin suorituskyvyn arviointiin. Arviointityökalun tavoitteena on saada esille yrityksien myynnilliset vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet. Myynnillisen suorituskyvyn arviointiin osallistuu yrityksen koko henkilöstö ja tärkeimmät sidosryhmät. Arviointityökalu on julkaistu tieteellisessä artikkelissa.

 

Kuva: Sales is a king -hanke

Poimintoja keskeisistä aiheista joita löydettiin ja lähdettiin kehittämään hankkeen aikana:

  • Hankkeeseen osallistuneilla yrityksillä on tarve palkata lisää myynnillistä henkilökuntaa. Myyntihenkilökunnan puute voi olla jopa este yrityksen kasvulle.
  • Määrätietoinen yrityksen brändin rakentaminen tuo kilpailuetua mm. mahdollistamalla paremman katteen ja yrityksen näkymisen houkuttelevana työnantajana.
  • Mikroyrityksissä on harvoin rakennettu myynnille sopivaa kannustinjärjestelmää, joka tukisi myynnin positiivista kehitystä. Myyntityötä tulisikin entistä enemmän tehostaa yrityksen toimintaan sopivalla kannustinjärjestelmällä.
  • Myyntihenkilöstö kokee helposti erillisyyttä yrityksen muusta organisaatiosta. Tämä johtuu siitä, että myynnin tehtävä on olla lähellä asiakasta, jolloin yhteydet omaan organisaatioon voivat jäädä vähäisemmäksi. Tilanne voi aiheuttaa klikkejä eri funktioiden välille, mikä voi näkyä asiakkaan suuntaan heikentäen asiakaskokemusta. Yritysten tulisikin panostaa yrityksen sisäiseen viestintään ja myynnin ja muun organisaation tiiviiseen vuorovaikutukseen.

 

Uusia näkökulmia opetukseen

Oppilaitokset ovat avainasemassa valmistamassa opiskelijoita tulevaan työelämään. Myyntiosaaminen pitää sisällään monia keskeisiä työelämätaitoja, kuten tiimityö-, ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot. Opiskelijat voivat hyötyä myyntitaidoista jo opiskeluaikana esimerkiksi opinnäyte-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen hakemisessa.

Olemme tehneet hankkeessa yhteistyötä alueemme oppilaitoksien kanssa.  Linkissä mm. Haapajärven lukion rehtorin Merja Eilolan kommentit kokemuksista  

Myyntiin liittyvää tietotaitoa tarvitaan tämän päivän työelämässä kaikissa tehtävissä. Siksi sen on tärkeää olla myös kaikkien saatavilla. Sales is a King -hanke on tuottanut verkkoon oppimateriaalia, jota voivat hyödyntää niin yritykset kuin oppilaitoksetkin. Tutustu materiaaliin tästä linkistä 

Visionamme on saada myynnilliset näkökulmat vahvasti mukaan tulevaisuuden yrittäjyyskasvatukseen. Linkissä lisää ajatuksia aiheesta.

 

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2018-31.12.2021. Suunniteltu julkinen rahoitus on yhteensä 610 520 €, josta EU -ja valtion rahoituksen osuus on 498 008 €. 


fPlaza (femalePlaza) -hanke

ESR-hankkeilla tuetaan ihmisten työllistymistä, osaamisen kehittämistä sekä osallisuutta. Ohjelmakaudella 2014-2020 Pohjois-Suomen ESR-hankkeissa on tuettu erityisesti nuorten ja muiden haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä, koulutusta ja syrjäytymisen ehkäisyä. Hankkeilla on parannettu myös työssä käyvien henkilöiden osaamista sekä tuettu pk-yritysten muutoskykyä, työhyvinvointia ja tuottavuutta.

fPlaza (femalePlaza) -hankkeen valmennusohjelmat vahvistavat naisten kasvuyrittäjyyttä, liikkeenjohdollista osaamista ja uramahdollisuuksia. Ohjelmat sopivat sekä yrittäjinä että esimies- tai asiantuntijatehtävissä toimiville naisille, jotka haluavat edistää yrityksen kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälisyyttä.

 

Kuva: fPlaza -hanke

 

fPlaza koostuu neljästä yrittäjyyden ja liiketoiminnan johtamisen valmennusohjelmasta. Hankkeen fLeader- ja fDesign-ohjelmiin on tähän mennessä osallistunut lähes sata naista. Syksyllä 2021 käynnistyvät lisäksi Matkailun johtamisen fTravel-ohjelma sekä Kasvun ja kansainvälistymisen fGrowth-ohjelma. Lisäksi hankkeessa kehitetään johtajuutta ja yrittäjyyttä edistäviä menetelmiä ja oppimateriaaleja sekä toteutetaan asiantuntija- ja kouluttajavaihtoa, yhteisseminaareja ja kansainvälisiä opintomatkoja yhdessä espanjalaisen ja bulgarialaisen kumppaneiden  kanssa.

Lue lisää

Hankkeen toteuttajana toimii Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Hanke toteutetaan 1.11.2018-31.8.2022. Suunniteltu julkinen rahoitus on yhteensä 745 411€, josta myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 393 257€

 


Yrityksen kehittämisavustuksen hanke-esimerkkejä ohjelmakaudelta 2014-2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin ohjelmakaudella 2014-2020 Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa yritysten kehittämisavusta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 15.8.2021 mennessä yhteensä 238 milj. euroa 1 530 hankkeeseen. Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Keski-Pohjanmaan maakuntaan yhteensä 25,5 milj. euroa 234 hankkeeseen. Yritysten kehittämisavustuksia on myönnetty investointeihin ja kehittämishankkeisiin kuten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Avustuksen saajana ovat pääsääntöisesti pienet ja keskisuuret yritykset. Avustuksilla on tavoiteltu merkittävää kasvua ja työpaikkojen lisäystä Pohjois-Suomessa: 8 064 uuden työpaikan syntymistä, 2,1 mrd. euron liikevaihdon kasvua ja 1,0 mrd. euron viennin kasvua. Avustukset ovat kohdistuneet pääasiassa maakuntien älykkään erikoistumisen mukaisille toimialoille, joita ovat muun muassa matkailu, ict ja teollisuus. Avustuksista on kohdistunut 33 % vähähiilisiin hankkeisiin.

Ohjelmakauden 2014-2020 haku päättyy 31.10.2021. Uusi ohjelmakausi 2021-2027 käynnistyy 1.11.2021.

 

Tutustu ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettuihin hankkeisiin:

Kuhmon AA-Puu Oy  on erikoistunut höylättyihin puutuotteisiin, joita käytetään sisä- ja ulkorakentamisessa. Kuhmon AA-Puu Oy:ssa on pitkäjänteisesti kehitetty yritystoimintaa, jossa puunjalostusta on viety eteenpäin asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Samalla tuotantoprosesseja on tehostettu ja otettu käyttöön uutta teknologiaa. Kuhmon AA-Puu Oy on saanut ELY-keskuksen myöntämää yrityksen kehittämisavustusta (EAKR) uuteen energiaystävälliseen maalauslinjastoon. Hankkeessa yritys investoi uuteen maalaamohalliin ja -laitteisiin, jolla nostetaan tuotannon jalostusarvoa ja vastataan markkinoiden kysyntään. Lue lisää täältä

 

Kajaanin Teknologiapuistossa toimiva, vuonna 2016 perustettu Inmec Instruments Oy valmistaa teollisuuden mittalaitteita kosteuden ja kuiva-ainepitoisuuksien mittaamiseen. Yritys on nyt laajentamassa liiketoimintaansa elintarvikealalle uudella kuiva-ainepitoisuusmittarilla. Mittari on käytössä suomalaisen sokeriteollisuuden lisäksi myös meijereissä, mutta koska kotimaan kysynnän rajat alkavat tulla vastaan, hakee yritys kasvua kansainvälisiltä markkinoilta muun muassa Aasiasta. ELY-keskus on myöntänyt Inmec Instruments Oy:lle Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa yrityksen kehittämisavustusta 85 370 euroa kansainvälistymisen toimenpiteisiin. Lue lisää täältä

 

Tornion Panimo Oy on Torniossa, Torniojoen rannalla sijaitseva käsityöläispanimo. Tornion Panimo ja panimomyymälä sijaitsevat vuonna 2016 perustetussa Elämystehdas Lapparissa, jossa on useita eri toimijoita.  Panimon tuotantokapasiteetti oli vuonna 2018 noin 2,5 miljoonaa litraa, joka on tarkoitus nostaa 5 miljoonaan litraan vuodessa. Tornion Panimo Oy on hyödyntänyt ELY-keskuksen myöntämää yrityksen kehittämisavustusta valmistuslaitteistojen hankintaan, tuotantomenetelmien kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen. Tutustu tarkemmin täältä

 

Harriniva Oy on kolmannessa polvessa toimiva matkailualan yritys Muoniossa. Useasta eri yksiköstä koostuva lomakonserni Harriniva Hotel & Safaris sijaitsee Tunturi-Lapissa Muoniossa. ELY-keskus on myöntänyt yrityksen kehittämisavustusta  yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Näissä hankkeissa on mm. investoitu toimitiloihin, kehitetty uusia ohjelmapalvelutuotteita porotila- ja revontulimatkailuun, husky-safaritoimintaan, lumirakentamiseen, kehitetty yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiä, liiketoimintajohtamista, sekä käynnistetty kansainvälistä liiketoimintaa. Rakennerahastoilla on ollut erittäin merkittävä rooli yrityksen kasvussa ja kansainvälistymisessä ja erilaisia tukivälineitä on hyödynnetty onnistuneesti.

 

Lovi Oy on oululainen design-alan yritys, jonka toiminta pohjautuu Anne Pason kehittämään patentoituun liitostekniikkaan. Koottavat koivuvaneriset koriste-esineet ovat ekologinen lahja, jonka voi lähettää postipakettina. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa yrityksen kehittämisavustusta kansainvälistymiseen sekä uusien koneiden hankintaan, jonka avulla tuotantoprosessia on nopeutettu. Tutustu tarkemmin täältä

 

Badrap Oy on oululainen tietoturvateknologiaa kehittävä yhtiö. Badrap -tuotteen  avulla yritykset ja yksityishenkilöt voivat tunnistaa tietotekniset riippuvuutensa ja saavat tietoa niihin kohdistuvista tietoturvariskeistä ja tietoturvaloukkauksista. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa yrityksen kehittämisavustusta sekä tuotteen kehittämiseen että uusien markkinoiden kartoitukseen. Tutustu tarkemmin täältä 

 

Voda Nordic Oy on vuonna 2013 perustettu veden- ja jätevedenpuhdistukseen erikoistunut yritys. Yritys valmistaa veden- ja jätevedenpuhdistuksessa käytettäviä kemikaaleja. Yrityksellä on olemassa oleva kiertotalouteen pohjautuva tuotantolaitos Raahessa (perustettu 2016). Liikeideana on valmistaa ja myydä veden- ja jätevedenpuhdistukseen käytettäviä kemikaaleja sekä niihin liittyviä palveluita. Tässä hankkeessa on kyse rautasulfaatin tuotantolaitoksen perustamisesta Kokkolaan, KIP-alueelle (Kokkola Industrial Park). Rautasulfaattia käytetään yleisesti veden- ja jäteveden saostuskemikaalina esim. humuksen ja fosforinpoistoon. Yrityksen asiakkaita ovat kunnalliset vesihuoltolaitokset sekä vettä prosesseissaan käyttävä teollisuus kuten paperi- ja sellutehtaat. ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus mahdollisti hankkeen toteutuksen ja laitoksen käynnistymisen toivotussa aikataulussa vuoden 2021 alussa.

 

Kuva: Voda Nordic Oy


ESR -haku avoinna Keski-Pohjanmaalla ajalla 1.8.-30.9.2021

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) haun ajalla 1.8.-30.9.2021. Haku koskee myös Keski-Pohjanmaata.

Avoinna ovat kaikki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR -toimintalinjat:

  • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
  • Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
  • Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
  • REACT-EU ESR (toimintalinja 9)

REACT-EU hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU rahoituksella tuetaan koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.

 

Hakuilmoitus


Oma polku maahanmuuttajille -hanke

Oma polku maahanmuuttajille –hankkeessa luotiin Kemi-Tornio alueelle moniammatillinen verkostomainen Oma polku -malli. Mallin pohjana on eri organisaatioiden työhön ja vastuunjakoon perustuva tuki maahanmuuttaneiden ammattitaidon hankkimiseen ja työllistymiseen. Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin maahanmuuttajien työllistymistä ja koulutusta, etsimällä työpaikkoja yrityksistä ja kolmannelta sektorilta. Maahanmuuttajia ohjattiin hankeverkostossa toimiville työpajoille, tuettuun työhön ja kieli - ja ammattitaitoa täydentävään lisäkoulutukseen.

Tärkeänä tavoitteena oli maahanmuuttajien työllistyminen, ammatillisen osaamisen vahvistaminen, suomen kielen taidon kehittyminen, suomalaisen yhteiskunta- ja työelämä- sekä työkulttuuriosaamisen karttuminen. Hankkeessa testattujen ja mallinnettujen yhteistyön ja ohjauksen tapojen kautta maahanmuuttajien parissa työskentelevän ammattilaisverkoston yhteistyö tiivistyi ja syveni, mikä edisti ja sujuvoitti maahanmuuttajien työ- ja koulutuspolkuja. Työ- ja opiskelupaikan saaminen edisti merkittävästi maahanmuuttajien integroitumista asuinpaikkakuntaan.

Hankkeen asiakkuudessa olleille henkilöille mahdollistettiin tarvittaessa yksilöllisen suunnitelman mukaan suomen kielen tuki työpaikoille, opintoihin tai työpajalle. Työpaikalla tapahtuvan kielen oppimisen tukena toimi suomen kielen kouluttajan lisäksi humanoidirobotti Välkky ja siihen liittyvä palvelu, joka sisältää interaktiivisia opetustuokiota eri ammattialoille. Näiden lisäksi kehitettiin eri työpaikkojen ja maahanmuuttajien tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä ammatillisen suomen kielen opetustuokioita. Hankkeessa kokeiltiin uudenlaisia suomen kielen opetuksen- ja ohjauksen menetelmiä työpaikoilla. Havaittiin, että maahanmuuttajien kielitaito vahvistui työn ohessa toteutetun kielituen avulla.

Hankkeella oli vaikuttavuutta sekä työelämän että oppilaitosten arjessa. Hankkeen kohderyhmänä olivat myös ohjaus- ja opetushenkilöstö, sekä yrityksissä ja yhteisöissä työskentelevät työpaikkaohjaajat. Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin ohjaus- ja opetushenkilöstön kulttuurienkohtaamis- ja kielitietoisuusosaamista järjestämällä työpaikkaohjaajille ja palveluverkoston henkilöstölle ohjausta ja koulutustilaisuuksia eri kulttuureista tulleiden henkilöiden ohjaamiseen ja selkeän kielen käyttöön opetus- ja ohjaustilanteissa.

Hankkeessa toteutettiin verkostomaista yhteistoimintaa yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden, kuten yhdistysten ja seurojen, sekä oppilaitosten ja kotoutumiskoulutuksen kanssa. Työnantajien kanssa solmittiin kumppanuussopimuksia ja heitä motivoitiin kohderyhmän työllistämisessä. Työnantajia sekä työpaikkaohjaajia tuettiin maahanmuuttajien ohjaamisessa. Hankkeessa vastattiin työelämän tarpeisiin muun muassa järjestämällä asiakaslähtöisiä rekrytointitapahtumia, joissa saatettiin työnantajat ja työnhakijat yhteen.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työvoima palvelu- tai kotouttamislain piirissä olevat työttömät maahanmuuttajat sekä ohjaus- ja opetushenkilöstö, työpaikkaohjaajat yrityksissä ja yhteisöissä sekä vertaismentoroijat.

Lue lisää täältä

Hankkeen suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä 508 601€, josta myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 426 537€. Hankkeen päätoteuttajana toimi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajana Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry.


Innovatiiviset vähähiiliset palvelut (InnoHiili) -hanke

Hankkeessa muotoillaan ja pilotoidaan kuusi uutta palvelukonseptia Iin kunnassa tunnistettuihin vähähiilisyyden pullonkauloihin ja kehittämistarpeisiin. Kehittämiskohteet liittyvät kunnan kiinteistöjen ja tilojen käyttöön, asuinympäristöihin, logistisiin ratkaisuihin sekä sähköiseen asiointiin. Palveluiden käyttäjien osallistamisessa hyödynnetään palvelumuotoilullisia työkaluja. Hankkeen kehittämistoimilla tavoitellaan päästövähennyksiä, taloudellisia säästöjä sekä asiakaslähtöisempää palvelutuotantoa.

 

Palvelumuotoilusta keino yhteisölliseen ilmastotyöhön

Iissä kuntalaiset osallistetaan kaupunkisuunnitteluun, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Yhteistoiminnan tavoitteena on luoda puhdas elinympäristö. Kunnan, elinkeinoelämän ja luovien alojen toimijoiden yhteistyö on muuttanut toimintakulttuuria osallistavampaan suuntaan.

Iin kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla on tehty pitkäjänteistä ilmastotyötä ja sitouduttu EU:n ilmastotavoitteeseen 30 vuotta etuajassa. Yhtenä kehittämiskohteena on haluttu aktivoida kuntalaisia palveluiden suunnitteluun. Vuonna 2016 käynnistettyjä kumppanuuden muotoja voidaan pitää innovatiivisena avauksena.

- Olemme onnistuneet edistämään toimintakulttuurin muutosta, kertoo hankkeen osatoteuttajan edustaja, PROTO – Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n toiminnanjohtaja Johannes Helama.

Projektipäällikkö Kristiina Nurmenniemen tehtävä on ollut eri toimijoiden kuuntelua ja intressien yhteensovittamista.

- Eri näkökulmat täydentävät toisiaan. Muutosmallimme koostuu kolmesta osatekijästä: visiosta, ihmisistä ja vertailukohteista.

 

Toimiva kumppanuus

Uudistustyöhön saatiin omien resurssien tueksi Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta maakunnan liitosta. Kunnallinen, alueen elinkeinoelämän tarpeita edustava kehitysyhtiö ja muotoilun asiantuntijaorganisaatio yhdistivät resurssinsa yhteishankkeessa, johon hankittiin palvelumuotoilun osaaja ostopalveluna.          

- Näimme kilpailutusvaiheessa vaivaa löytääksemme palveluntuottajasta aidon kumppanin ja sen löysimme Palvelumuotoilu Palosta. Heidän kanssaan vuorovaikutus on avointa ja koemme tavoitteemme yhteiseksi. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös rahoittajan kanssa.

- Vastasimme haasteeseen yhdistämällä elinkeinoelämän tarpeet luovien alojen toimintamalleihin. Pohjois-Pohjanmaan liitossa oli rohkeutta mahdollistaa toimiminen tarve edellä. Isot tavoitteemme Iin kestävästä kehityksestä ovat kulkeneet taustalla, mutta olemme toiminnassamme saaneet asettaa ihmiset etusijalle, kertoo Iin Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi.

- Hankehakemus oli perusteellisesti ja laadukkaasti valmisteltu ja on hienoa, että myös kuntalaiset on saatu mukaan kehitystyöhön. Tässä hankkeessa yhdistyvät ajankohtainen ja tärkeä aihe sekä osaavat ja motivoituneet tekijät, kuvailee aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. 

 

Globaali ratkaisu

Iiläinen ilmastotyö on huomattu myös Euroopassa. Euroopan komission RegioStars 2017 -kilpailussa InnoHiili-hanke vei ilmastonmuutossarjan voiton.

- Ratkomme Iissä globaalia ongelmaa tavalla, joka voidaan monistaa mihin tahansa pieneen kuntaan, Vuotovesi visioi.

 

Alkuperäinen hankekuvaus löytyy Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 277 526 €, josta EAKR-rahoituksen osuus on 208 267 €. Hankkeen rahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hanke toteutettiin 1.12.2015 - 30.4.2018.


Lähde! tuo taiteen osaksi terveys- ja hyvinvointipalveluita!

Lähde! Taiteesta voimaa arkeenhankkeessa (2017-2020 ESR) kehitettiin uusia toimintamalleja taiteen integroimiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toimintamallien avulla hanke lisäsi taiteen saavutettavuutta ja käyttöä kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden ja välillisesti työntekijöiden ja kuntalaisten keskuudessa. Taidelähtöisten toimintamallien avulla vahvistettiin ennaltaehkäiseviä varhaisen tuen palveluita, edistettiin asiakkaiden laaja-alaista hyvinvointia ja tarjottiin sellaista lisätukea, joka mahdollisti esimerkiksi opiskelemaan tai työelämään siirtymisen.

Taidetoiminta tuotiin vahvasti osaksi asiakkaiden arkea, ja näin madallettiin kynnystä osallistua.

Sosiaalisen taiteen residenssi vahvistui osaksi Taidekeskus KulttuuriKauppilan residenssitarjontaa hankkeen aikana. Residenssimuoto tuo taiteilijoita työskentelemään ryhmien ja yhteisöjen parissa tiiviiden työskentelyjaksojen kautta. Syvällinen tutustuminen mahdollistaa taiteilijan osaamisen monipuolisen hyödyntämisen niin arjen mielekkyyden, hyvinvoinnin kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmista.

Hankkeessa pilotoitu Taidekummitoiminta voi olla yksilö- ja ryhmämuotoista, ja tilanteesta riippuen kertaluontoista tai prosessinomaista. Taidekummi toimii läheisessä yhteistyössä sote-ammattilaisen, esimerkiksi etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Onnistumisen kokemukset ovat nuorten ja maahanmuuttajien yksilöllisiä työelämäpolkuja tukevan taidetoiminnan keskiössä. Taide tarjoaa tavan tarkastella itseä ja omia tavoitteita uusista näkökulmista.

Lähde! -tilakonsepti sisältää hyvinvointia tukevan ja taidetta tarjoavan fyysisen ympäristön sekä toiminnallisen sisällön suunnitelman, pilotoinnin ja jalkauttamisen suuntaviivat. Konseptointityötä toteutetaan monialaisena taiteen, soten ja kunnan yhteistyönä. Suunniteltavat tilat voivat olla julkisia ulko- ja sisätiloja, kuten puistoja tai auloja. Konseptin keskeisiä elementtejä ovat osallistavien, taiteellisten menetelmien avulla erityisryhmiltä kerätyt ideat hyvinvointia tukevasta ympäristöstä.  Ensimmäinen Lähde! -puisto on rakentunut Iin Suvantolaan, terveysaseman takaiselle jokitörmälle.

Hankkeessa työskenteli kolmen vuoden aikana kaiken kaikkiaan 23 kotimaista ja kansainvälistä taiteilijaa yhteistyössä sote-ammattilaisten kanssa. Hankkeen aikana toteutettiin 30 erilaista taideprojektia kolmen taidelähtöisen toimintamallin yhteydessä, ja mukana toiminnassa oli kolmen vuoden aikana yhteensä 163 osallistujaa.

 

Kuva: Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke

 

Lue lisää hankkeesta täältä 

Hankkeen suunniteltu julkinen rahoitus oli yhteensä: 443 061€, josta myönnetty EU- ja valtion rahoitus oli 352 000€. 

 

Jatkohanke Lähde! Taiteesta osallisuutta (2020-2023 ESR) tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi. Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää kunnan muihin hyvinvointipalveluihin.

Hankkeen toiminta suunnataan kohderyhmille, joiden osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumiseen kaivataan uusia, esteettömiä toimintatapoja tai jotka ovat keskeisiä uusien toimintatapojen juurruttamisessa. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat ensimmäisen hankkeen tapaan työikäiset (16–64-vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat, maahanmuuttajat ja vammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (16–29-vuotiaat). Lisäksi uutena ryhmänä kohderyhmään kuuluvat osallisuutta ja kulttuurista hyvinvointia edistävät ammattilaiset sosiaali- ja terveyspalveluista, kuntasektorilta, taidealalta sekä kolmannelta sektorilta.

Hanke sisältää kolme temaattista, taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa työpakettia. Omat polut työpaketti tarjoaa yksilöllistä tukea oman ilmaisuvoiman kehittämiseen muun muassa itsetunnon ja osaamisen tunnistamisen edistämiseksi. Yhteiset tilat työpaketissa kehitetään osallisuuden menetelmiä tuomalla osallistujat vaikuttamaan taiteen keinoin kunnan yhteisiin, tärkeisiin tavoitteisiin. Jaetut opit kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja testata uusia, monialaisia ja/tai resurssiviisaita työtapoja ja verkostoja hankkeen asiakaskohderyhmien osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin tukemiseksi.

 

 

Kuva: Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke

 

Hankkeessa on toteutettu esittelyvideo

Lue lisää hankkeesta täältä 

Hankkeen suunniteltu julkinen rahoitus on yhteensä: 494 947€, josta myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 201 415 €. 


Näytetään tulokset 1 - 10 / 119
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 12