Tuottavasti moninainen

Tuottavasti moninainen -hankkeessa vahvistettiin pk-yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä moninaisuusosaamista yrityskohtaisen kehittämisprosessin avulla. Mukaan lähteneissä yrityksissä toteutettiin yhteiskehittämiseen pohjaava, vuorovaikutteinen ja koko työyhteisön osallistava kehittämisprosessi. Prosessissa keskeistä oli henkilöstölähtöisyys, työntekijöiden osallistaminen, aito kuuleminen ja kokemus kuulluksi tulemisesta. Työskentelyä ohjasi voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.

Kehittämisprosessissa yrityksen johto ja työntekijät tunnistivat työyhteisössä ilmeneviä kuormitus- ja voimavaratekijöitä ja lähtivät yhdessä työskentelemään kehittämistä vaativien asioiden ratkaisemiseksi. Yrityskohtaisen kehittämisprosessin avulla yrityksiä tuettiin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisten yhteyksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa, moninaisen henkilöstön osaamisen hyödyntämisessä sekä ratkaisukeskeisen ja yhteiskehittämiseen pohjaavan kehittämiskulttuurin omaksumisessa.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Kehittämisprosessi eteni yrityksissä työyhteisön työhyvinvoinnin alkukartoitusten (työhyvinvointikysely ja ryhmähaastattelut) kautta fasilitoituun työpajatyöskentelyyn (2-3 työpajaa), työhyvinvoinnin loppukartoitukseen (työhyvinvointikysely) sekä lopputapaamiseen, jossa arvioitiin yritysprosessin ja kehittämistoimenpiteiden onnistumista. Prosessin lopuksi yritykselle laadittiin loppuraportti yrityskohtaisesta kehittämisprosessista.  
Hankkeen asiantuntijat toimivat kehittämisprosessin fasilitaattoreina. Fasilitaattorin rooli oli tukea yrityksen kehittämistyötä, ei tarjota valmiita ratkaisuja.

Kehittämisprosessiin osallistuneissa yrityksissä on mm. parannettu tiedon kulkua ja prosesseja, otettu käyttöön uusia työmenetelmiä sekä järjestetty aikaa työn kehittämiseksi yhdessä. Yrityksissä on ymmärretty, että kehittämiselle on todella varattava aikaa ja työtä on hyvä tehdä koko työyhteisön voimin. Positiivisena on pidetty sitä, että työntekijät saavat mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua oman työnsä kehittämiseen. Prosessiin osallistumisen myötä on myös oivallettu, että kehittämisen ei aina tarvitse kohdistu suuriin asioihin, vaan pienilläkin muutoksilla saadaan paljon aikaan.

Tuottavasti moninainen hankkeeseen osallistuneiden yritysten asiakaskokemuksia Työhyvinvointiboosteri -verkkojulkaisussa.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Paras onnistuminen oli 21 pk-yrityksen kehittäminen kehittämisprosessilla, jossa työntekijöiden näkemykset huomioitiin. Tuottavasti moninainen -kehittämisprosessin avulla varmistettiin, että jokaisen työntekijän ääni ja kehittämistavoitteet tulivat kuulluksi, tunnistetuksi sekä hyväksytyiksi. Näin voitiin varmistaa erityisesti työntekijöiden merkitys kehittämisessä ja osana työyhteisöjen johtamista. Tuottavasti moninainen -kehittämisprosessi vastaa moderneille kehittämisprosesseille asetettuihin tavoitteisiin vahvistaen työntekijöiden itsenäisyyttä ja asiantuntemusta työnsä kehittäjinä.

Hankkeen avulla onnistuttiin kehittämään toimintatapoja huomioimalla toimintaympäristön erityistarpeet esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, kuten työntekijöiden ja esimiesten vaihtuvuus sekä työvoimapula.  Organisaatioiden kehittämistilaisuuksissa kehitettiin työtä avoimesti ja läpinäkyvästi keskustellen ja työntekijät kertoivat näkemyksiään liittyen toimintaympäristön asettamiin erityisvaatimuksiin. Työntekijöiden näkemykset tulivat yhteisesti hyväksytyiksi. Parasta hankkeessa oli, että kehittämisessä huomioitiin organisaatioiden erityispiirteet sekä työntekijöiden kulttuurilliset näkemykset ja arvot.

Kokemuksia jaettavaksi

Hankkeessa kehitettiin kaksi työkalua pk-yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisen tueksi: Työhyvinvoinnin työkirja sekä Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden arviointityökalu, jotka ovat pk-yritysten sekä muiden työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneiden saatavilla hankkeen verkkojulkaisussa. Näiden ohella verkkojulkaisusta löytyy myös muuta hankkeessa julkaistua materiaalia, kuten artikkeleita ja blogikirjoituksia.

 

Lisätietoja

Tuottavasti moninainen -hankkeen projektipäällikkö Elina Förster   
elina.forster(at)metropolia.fi 
p. 040 184 1947

 

Hakkeen tiedot

S21057 Tuottavasti moninainen

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy 
1.10.2017-31.3.2020 
Helsingin, Imatran, Porvoon, Loviisan ja Lappeenrannan seutukunnat 
Kustannusarvio 475 949 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75% (ESR)