Interreg Europe

Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten viranomaisten ja julkisluontoisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölle.

Ohjelma on jatkoa kauden 2000–2006 Interreg III C -ohjelmalle ja kauden 2007–2013 Interreg IVC -ohjelmalle. Edellisiin ohjelmiin verrattuna uusi ohjelma on sisällöltään fokusoidumpi ja tuettavassa toiminnassa pyritään entistä vahvempaan yhteistyöhön kasvu- ja työllisyystavoitteen ohjelmien kanssa (kansalliset rakennerahasto-ohjelmat).

Ohjelma-alue

Interreg Europe -ohjelma kattaa koko EU:n (EU28) alueen. Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen.

Ohjelman toimintalinjat

Ohjelman toimintalinjoja ovat:

  1. Tutkimus, teknologian kehittäminen ja innovaatiot 
  2. Pk-yritysten kilpailukyky
  3. Vähähiilinen talous
  4. Ympäristö ja luonnonvarojen käytön tehokkuus

Ohjelman rahoitus on jaettu tasaisesti toimintalinjojen kesken.

Ohjelmasta rahoitetaan kahdentyyppisiä hankkeita:

a) Alueiden väliset yhteistyöhankkeet (interregional cooperation projects): aluepolitiikkaan liittyvä kokemustenvaihto. Suurin osa hankerahoituksesta (95 %) kohdennetaan näille hankkeille. Hankkeet valitaan hakukierrosmenettelyllä ja niiden kesto on 3–5 vuotta.

Hankkeiden toteuttamisessa on kaksi vaihetta:

  1. vaihe, enintään 3 vuotta: kokemustenvaihto, jonka tuloksena jokainen hankkeessa mukana oleva alue laatii toimintasuunnitelman (Action Plan) tulosten siirtoa/täytäntöönpanoa varten.
  2. vaihe, enintään 2 vuotta: toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon seuranta sekä mahdolliset täytäntöönpanoa tukevat pilottihankkeet.

b) Neljälle alueellista kehittämistä tukevalle toimintalinjalle perustettavat osaamisalustat (policy learning platforms): tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen Euroopassa toteutettavasta alueellisesta kehittämistyöstä ja auttaa tätä kautta löytämään ratkaisuja oman alueen kehittämistyöhön. Hankerahoituksesta 5 % kohdennetaan osaamisalustoille. Osaamisalustat voivat toimia myös alueiden välisten yhteistyöhankkeiden alullepanijoina.

Osaamisalustojen tarjoamia palveluja ja temaattisia sisältöjä voivat hyödyntää muutkin tahot kuin Interreg Europe -yhteistyöhankkeissa mukana olevat. Tavoitteena on saavuttaa ohjelmakautta 2007–2013 laajempi ohjelmatason "kapitalisaatio", eli tulosten siirto osaksi jäsenmaissa tapahtuvaa alueellista kehittämistyötä.

Rahoitus

Ohjelman EU (EAKR) -rahoitus on n. 359,3 miljoonaa euroa ja kumppanimaiden (Norja, Sveitsi) rahoitus yhteensä n. 5,9 miljoonaa euroa.

EU:n rahoitusosuus hankkeissa on julkisilla ja julkisluonteisilla toimijoilla 85 % ja yksityisillä voittoa tuottamattomilla toimijoilla 75 %. Suomalaiset hankekumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen. Valtion vastinrahoitusta haetaan vasta hankkeen tultua hyväksytyksi ohjelman seurantakomiteassa.

Hallinto ja päätöksenteko

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Hauts de France -aluehallinto Ranskassa (Région Hauts de France, ennen Ranskan v. 2016 alueuudistusta Région Nord-Pas de Calais). Virasto sijaitsee Lillen kaupungissa. Myös ohjelmasihteeristö sijaitsee Lillessä. Hankkeista päättää yhteinen seurantakomitea, jossa on 23 edustajaa kustakin maasta.

Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakemista varten järjestetään avoimia hakuja. Rahoitusta hakevissa hankkeissa tulee olla kumppaneita useista maista. Tietoa ajankohtaisista hakukierroksista löytyy kohdasta hakijoille.

Lisätietoa

TEM:n yhteyshenkilöt: Martta Viitaniemi ja Petri Haapalainen