Hoppa till innehåll

Södra Karelens förbunds ansökningsomgång REACT-EU ERUF till programmet Hållbar tillväxt och jobb 15.8–9.9.2022

Utgivningsdatum 12.8.2022 12.30
Pressmeddelande
Ansökan är öppen

REACT-EU-finansiering är en del av EU:s instrument för återhämtning. Med anslag skapar man en grund för ett grönt och digitalt uppsving som stöder återhämtningsförmågan.

REACT-EU-ERUF-ansökan utlyses för projekt som finansieras med medel ur Södra Karelens finansieringsram. Nylands förbund, som är det koordinerande förbundet i södra Finland, öppnar ansökan. Det finns sammanlagt cirka 400 000 euro att dela ut. Ansökningarna ska lämnas in senast 9.9.2022 i EURA 2014-systemet. De projekt som söker finansiering ska beredas så att målet är att projekten avslutas senast 31.8.2023.

Ansökningsomgången omfattar ansökningar för projekt som är i linje med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 (uppdaterat 4/2021). Villkoret för projektfinansieringen är att myndigheterna har den bevillningsfullmakt som krävs för Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020-strukturfondsprogrammets funktion. 
 

Urvalskriterier 

I utvärderingen av projekten tillämpas urvalskriterier som godkänts av övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet. Urvalskriterierna beskrivs närmare i ansökningsguiden. Dessutom kan landskapets samarbetsgrupper i enlighet med 28 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten vid behov utarbeta regionala urvalskriterier som preciserar de urvalskriterier som övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet har godkänt för ansökningsomgången. De beskrivs i ansökningsguiden.    


Ansökningsomgångens regionala betoningar (Södra Karelen)  

Södra Karelens förbund har fastställt ansökningsomgångens regionala betoningar och efterlyser projekt som är i linje med verksamhetslinje 8. Ansökan gäller REACT-EU:s särskilda mål 12.1 Stärka de små och medelstora företagens verksamhet särskilt ur digitaliseringens och den gröna ekonomins synvinkel. I enlighet med REACT-EU är prioriteringen för ansökningsomgången att främja återhämtning från coronakrisen, internationalisering och FoUI-funktioner samt att förstärka regionens företag och organisationer så att de kan förnya och utveckla sin verksamhet då de är inne i återhämtningsfasen.  

Södra Karelens landskapsprogram 2022–2025 (på finska) 
 
Södra Karelens innovationsstrategi 2022–2025 (på finska) (Strategi för smart specialisering) 
 
Södra Karelens överlevnadsplan/genomförandeplan för landskapsprogram 2020–2021 (på finska)  


Inlämnande av ansökningar 

Ansökningarna lämnas in i EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 9.9.2022 i EURA 2014-systemet. Innan formuläret fylls i ska sökanden noggrant bekanta sig med anvisningarna för hur ansökan ska upprättas . Ansökan ska riktas till Nylands förbund. Södra Karelens förbund väljs som handläggande förbund.  

Ytterligare upplysningar 

Ansökningsguide (på finska) innehåller anvisningar för den som söker finansiering. Kontaktuppgifter till landskapsförbunden finns här nedan och i ansökningsguiden samt på sidan Kontaktuppgifter under Södra Finland på webbplatsen strukturfonder.fi. 
Information om urvalskriterierna finns också på webbplatsen strukturfonder.fi
Ansökan ska upprättas på antingen finska eller svenska. 

 
Södra Karelens förbund 
Post- och besöksadress: Kauppakatu 40 D, 53100 Villmanstrand 
 
Heli Gynther, regionutvecklingssakkunnig 
tfn 040 485 5109 
[email protected] 
 
Merja Taipale, finansieringssakkunnig 
tfn 040 139 0174 
[email protected] 
 
 
Nylands förbund,
samordnande landskapsförbund i södra Finland 

Post- och besöksadress: Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors 
 
Antti Taronen, sakkunnig 
tfn 040 507 9998 
[email protected] 
 

Södra Finland Södra Karelen