Hoppa till innehåll

Päijänne-Tavastlands förbunds ERUF-ansökan för REACT-EU-stöd ur programmet Hållbar tillväxt och jobb 30.8–19.9.2022

Utgivningsdatum 30.8.2022 0.01
Pressmeddelande
Ansökan är öppen

REACT-EU-finansiering är en del av EU:s instrument för återhämtning. Med anslag skapar man en grund för ett grönt och digitalt uppsving som stöder återhämtningsförmågan. ERUF-ansökan för REACT-EU-stöd utlyses för projekt som finansieras med medel ur Päijänne-Tavastlands förbunds finansieringsram. Nylands förbund, som är det koordinerande förbundet i södra Finland, öppnar ansökan.

Det finns sammanlagt cirka 500 000 euro att dela ut. Ansökningarna ska lämnas in senast 19.9.2022 i EURA 2014-systemet. De projekt som söker finansiering ska beredas så att målet är att projekten avslutas senast 31.8.2023.

Ansökningsomgången omfattar ansökningar för projekt som är i linje med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 (uppdaterat 4/2021). Villkoret för projektfinansieringen är att myndigheterna har den bevillningsfullmakt som krävs för Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020-strukturfondsprogrammets funktion. 


Urvalskriterier  

I utvärderingen och valet av projekten tillämpas urvalskriterier som godkänts av övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet. 

Särskilt mål 12.2 Utveckla forsknings- och innovationsverksamheten, särskilt med tanke på att främja digitalisering och samhällets klimatneutralitetsmål

Målgrupper: företag, forsknings- och utbildningsorganisationer, kommuner, samkommuner, offentliga sektorn, tredje sektorn

Stödmottagare: forsknings- och utbildningsorganisationer, företag och företagsgrupper, näringarnas utvecklingsorganisationer, offentligt ägda teknologi- och kompetenscentrum, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar, organisationer, stiftelser och andelslag


Särskilda urvalskriterier

 • Projektet främjar digitalisering särskilt med hänsyn till återhämtningen efter coronapandemin. 
 • Projektet stöder näringslivs- och kompetensorienterad FUI-verksamhet med anknytning till kretsloppstänkande, grön tillväxt, hållbar användning av naturtillgångar samt hållbar teknologi och cirkulär ekonomi.
 • Projektet stöder företagens och forsknings- och utvecklingsorganisationernas samarbete genom partnerskap.
 • Projektet utvecklar det att man utnyttjar offentliga upphandlingar som utvecklingsredskap.
 • Projektet stöder utveckling av hållbara trafiksystem och digitalisering av mobilitet. 
 • Projektet främjar snabb utveckling och validering, inklusive internationellt samarbete, av nya hälsovårdsprodukter och -innovationer. 
 • Projektet främjar tillväxtorienterad och sysselsättande företagsverksamhet.
 • Projektet stöder små och medelstora företags samarbete och nätverkande.
 • Projektet stöder smart specialisering genom att kombinera kompetensområden på ett nytt sätt.
 • Projektet är förenligt med principen Do No Significant Harm och stöder uppnåendet av målet om klimatneutralt Finland 2035.
 • Projektet stöder jämställdheten mellan könen.
 • Projektet stöder likabehandling.
 • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling.
 • Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet.

 

Ansökningsomgångens regionala betoningar (Päijänne-Tavastland)   

Vi efterlyser projekt som finansieras ur prioriterat område 8 och särskilt mål 12.2. Päijänne-Tavastlands förbund har fastställt följande regionala betoningar för ansökningsomgången:

 • Främja näringslivs- och kompetensorienterad FUI-verksamhet med anknytning till grön tillväxt, hållbar användning av naturtillgångar samt hållbar teknologi och cirkulär ekonomi
 • Utveckla forsknings- och innovationsverksamheten, särskilt med tanke på att främja digitalisering och samhällets klimatneutralitetsmål.
 • Främja industriell digitalisering.
 • Utveckla FUI- och affärsverksamhet med anknytning till kretsloppstänkande och systemisk förändring samt stödja utveckling av hållbara trafiksystem och digitalisering av mobilitet.

Under ansökningsomgången betonar Päijänne-Tavastlands förbund landskapsprogrammets strategiska prioriteringar, vilka är dragningskraft och speciellt förnyelseförmåga. Päijänne-Tavastlands landskapsstrategi 2022–2025 (på finska) samt Päijänne-Tavastlands strategi för smart specialisering (på finska). 

Päijänne-Tavastlands landskapsstrategi 2022–2025 (på finska) - Päijänne-Tavastlands förbund (paijat-hame.fi)
Smart specialisering (på finska) - Päijänne-Tavastlands förbund (paijat-hame.fi)


Inlämnande av ansökningar 

Ansökningarna lämnas in i EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 19.9.2022 via EURA 2014-systemet. Ansökan ska riktas till Nylands förbund. Päijänne-Tavastlands förbund väljs som handläggande förbund.   


Ytterligare upplysningar 

Päijänne-Tavastlands förbund
PB 50, Hämeenkatu 9, 15111 Lahtis, FINLAND

http://www.paijat-hame.fi/
https://twitter.com/phliitto
https://www.facebook.com/phliitto/

Petri Veijalainen
specialsakkunnig
tfn 044 771 9466
[email protected]

Juha Hertsi
utvecklingsdirektör
tfn 044 371 9442
[email protected]


Nylands förbund,  
samordnande landskapsförbund i södra Finland 

Post- och besöksadress: Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors 
 
Antti Taronen, sakkunnig 
tfn 040 507 9998 
[email protected] 

Päijänne-Tavastland Rahoitus Södra Finland